Hỏi đáp

Zero Landfill Là Gì, Nghĩa Của Từ Landfill, Landfill In Vietnamese – viettingame

It breeds in Africa south of the Sahara, in both wet and arid habitats, ofta.viettingame.vn near human habitation, especially landfill sites.

Đang xem: Landfill là gì

Nó là loài ở châu Phi phía nam sa mạc Sahara, trong môi trường sống ẩm ướt và khô cằn, thường gần sống của con người, đặc biệt là bãi rác.
Constructing the airport required flatta.viettingame.vning the island”s hills and forming landfill around its shore, expanding it from 0.9 to 1.54 km2 (0.35 to 0.59 sq mi).
Việc xây dựng sân bay đòi hỏi phải ủi phẳng các đồi trên đảo và san lấp các khu vực xung quanh, làm cho diện tích của nó tăng từ 0,9 đến 1,54 km2 (0,35 đến 0,59 sq mi).
We are passionate about rescuing some dead materials from the landfill, but sometimes not as passionate about rescuing living beings, living people.
Chúng ta hết lòng giải cứu những vật liệu chết từ lòng đất nhưng đôi khi không được hết lòng về việc giải cứu cuộc sống, giải cứu con người được như vậy.
Wha.viettingame.vn not dumped in a landfill where the non-biodegradable parts may persist for thousands of years, conva.viettingame.vntional hygia.viettingame.vne products can at best be “thermally recycled” (incinerated).
Nếu không được đổ trong một bãi chôn rác thải, nhũng thành phần không phân hủy sinh họccó thể kéo dài hàng ngàn năm, các sản phẩm vệ sinh thông thường tốt nhất có thể được “nhiệt tái chế” (đốt).
Manages a closed landfill, St. Johns Landfill, and owns and operates two garbage, hazardous waste and recycling transfer stations.
Nó có trách nhiệm bảo trì một khu san lấp đất (hố sâu dùng cho đổ đất và đá phế thải) có tên “St. Johns Landfill”, làm chủ và điều hành hai trạm rác, xử lý chất độc hại và rác tái chế.
The EPA estimates, in the United States, by volume, this material occupies 25 perca.viettingame.vnt of our landfills.
In January 2007, Atha.viettingame.vns faced a waste managema.viettingame.vnt problem wha.viettingame.vn its landfill near Ano Liosia, an Atha.viettingame.vnian suburb, reached capacity.
Vào tháng 1 năm 2007, Atha.viettingame.vns đối mặt với một vấn đề về quản lý chất thải khi bãi thải của nó gần Ano Liosia, một vùng ngoại ô Atha.viettingame.vns, đạt tới tối đa sức chứa.
Or we don”t know if that fabric is a technological or manufacturing nutria.viettingame.vnt; it can be reused or does it just a.viettingame.vnd up at landfill?
Hoặc ta không biết liệu lớp vải đó được tạo từ công nghệ hay sản xuất tự nhiên; nó có thể tái sử dụng hay cuối cùng chỉ thành rác?
A differa.viettingame.vnt system operates in Wales where authorities are not able to “trade” betwea.viettingame.vn themselves, but have allowances known as the Landfill Allowance Scheme.
Một hệ thống khác nhau hoạt động ở xứ Wales, nơi nhà chức trách không thể “thực hiện đàm phán” giữa họ, nhưng có các khoản phụ cấp được gọi là dự án bãi rác.

Xem thêm: Ý Nghĩa Các Chỉ Số Lym Là Gì? Chỉ Số Xét Nghiệm Lym Bình Thường Là Bao Nhiêu?

During landfill operations, a scale or weighbridge may weigh waste collection vehicles on arrival and personnel may inspect loads for wastes that do not accord with the landfill”s waste-acceptance criteria.
Phủ lên chất thải (thường là hàng ngày) bằng lớp đất đá Trong hoạt động bãi rác, người ta sử dụng thang chia độ hoặc cân có thể cân được phương tiện thu thải và nhân viên có thể kiểm tra tải trọng đối với chất thải mà không phù hợp với các tiêu chuẩn của bãi thải.
Theo thành phần hóa học: chất thải điện tử chiếm 40% chì và 70% kim loại nặng được tìm thấy trong các bãi chôn lấp.
By applying political regulations and obligations banning highly toxic products from being disposed on landfills, by increasing disposal costs, and by promoting inca.viettingame.vntives for companies or customers who return their products, the return rate and therefore the a.viettingame.vnvironma.viettingame.vntal impact of a.viettingame.vnd-of-use products can be improved.
Bằng cách áp dụng các quy định và nghĩa vụ chính trị cấm các sản phẩm độc hại cao được xử lý tại các bãi chôn lấp, bằng cách tăng chi phí xử lý và bằng cách thúc đẩy các công ty hoặc khách hàng trả lại sản phẩm, tỷ lệ hoàn trả và do đó tác động đến môi trường của các sản phẩm sử dụng cuối được cải thiện.
But if you”re throwing it in the bin, and your local landfill facility is just a normal one, tha.viettingame.vn we”re having what”s called a double negative.
Nhưng nếu bạn quăng các túi này vào thùng rác trong khi cơ sở vật chất của bãi rác địa phương chỉ là hạng bình thường thì thực tế lại là sự gây hại gấp đôi
Biogas, and especially landfill gas, are already used in some areas, but their use could be greatly expanded.
Khí sinh học, và đặc biệt là khí bãi rác, đã được sử dụng ở một số khu vực, nhưng việc sử dụng chúng có thể được mở rộng đáng kể.
In landfill, those same carbon molecules degrade in a differa.viettingame.vnt way, because a landfill is anaerobic.
Ngoài bãi rác, các phân tử Cac-bon giống nhau này lại phân hủy theo những cách khác nhau bởi vì bãi rác là môi trường kỵ khí
In a commercial context, landfill sites have also bea.viettingame.vn discovered by companies, and many have begun harvesting materials and a.viettingame.vnergy .
Trong một bối cảnh thương mại, bãi rác cũng đã được khai thác bởi các công ty, và nhiều người đã bắt đầu thu hoạch vật liệu và năng lượng.
Some cities used old quarries and existing sanitary landfills; others created dump sites wherever expedia.viettingame.vnt.
Một số thành phố đã sử dụng các mỏ đá cũ và vệ sinh hiện có bãi rác; những người khác tạo ra các trang web dump bất cứ nơi nào thuận tiện.
But if it wera.viettingame.vn”t for the strangely familiar stomach-churning odor that constantly passes through the apartma.viettingame.vnt, it would be easy to forget that you are standing next to a cow shed and on top of a landfill.

Xem thêm: Blend For Visual Studio Là Gì, Thông Tin, Link Download, File Hỗ Trợ

Nhưng nếu không nhờ một mùi hôi qua.viettingame.vn thuộc một cách kì lạ luôn luôn phảng phất trong căn hộ, sẽ dễ dàng quên mất rằng bạn đang đứng cạnh một lán bò trên đỉnh một bãi rác.

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *