Tin tổng hợp

Vốn Góp Vốn Tiếng Anh – Mẫu Giấy Chứng Nhận Góp Vốn Tuy nhiên Ngữ – viettingame

Dịch thuật HANU hân hạnh được cung ứng mẫu dịch thuật Hợp đồng góp vốn tiếng Anh cho Quý khách. Mọi yêu cầu hỗ trợ về dịch vụ dịch thuật hợp đồng những từ ngữ như: Dịch thuật hợp đồng tiếng Anh, Dịch thuật hợp đồng tiếng Pháp, Dịch thuật hợp đồng tiếng Nga, Dịch thuật hợp đồng tiếng Hàn, Dịch thuật hợp đồng tiếng Thái, Dịch thuật hợp đồng tiếng Trung, Dịch thuật hợp đồng tiếng Nhật, Dịch thuật hợp đồng tiếng Lào, Dịch thuật hợp đồng tiếng Campuchia, Dịch thuật hợp đồng tiếng Đức.. Quý khách hãy liên hệ với Những văn phòng dịch thuật công chứng trên toàn quốc của Shop chúng tôi để được hỗ trợ và tư vấn về dịch vụ dịch thuật hợp đồng những nghành một những hiệu suất cao, nhanh gọn nhất.

Đang xem: Góp vốn tiếng anh

I. Bạn dạng gốc tiếng Việt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Niềm vui

——-***——-

HỢP ĐỒNG GÓP VỐN

Tại số … , phường …., quận Hoàn Kiếm, TP thủ đô .

Công ty chúng tôi gồm với:

Bên góp vốn (sau phía trên gọi là bên A):

Ông (Bà): ……………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày: …………………………………………………………………………………………………….

Chứng tỏ nhân người dân:…………………..cấp ngày ………./………./………..tại …………………..

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………….

Bên nhận góp vốn (sau phía trên gọi là bên B):

Ông (Bà): ………………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày: ……………………………………………………………………………………………………….

Hộ chiếu số:…………………..cấp ngày ………./………./………..tại ……………………………………..

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………………….

Những bên đồng ý triển khai việc góp vốn với những thoả thuận sau phía trên:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Điều 1

TÀI SẢN GÓP VỐN

Bên A góp vốn cho Bên B bằng tiền mặt

Điều 2

GIÁ TRỊ GÓP VỐN

Bên A góp vốn là X.000USD (bằng chữ : X.ngìn đô la mỹ )

Điều 3

THỜI HẠN GÓP VỐN

Thời hạn góp vốn theo hợp đồng sắm bán nhà số Tính từ lúc ngày ………./………./………..

Điều 4

MỤC ĐÍCH GÓP VỐN

Theo HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ MUA BÁN NHÀ ngày …/…./2016.

Xem thêm: Top 8 Tựa trò chơi Cày Cuốc Trực tuyến Hay Nhất Ko Thể Bỏ Qua, trò chơi Trực tuyến Cày Cuốc Pc

Điều 5

VIỆC NỘP LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG

Lệ phí Công chứng Hợp đồng này do bên A phụ trách nộp.

Điều 6

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quy trình triển khai hợp đồng, nếu phát sinh tranh chấp, những bên cùng nhau thương lượng giải quyết và xử lý trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp ko giải quyết và xử lý được, thì một trong hai phía với quyền khởi khiếu nại để yêu cầu toà án với thẩm quyền giải quyết và xử lý theo quy định của pháp lý.

Điều 7

QUY ỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

1. Bên A:

a. Những thông tin về nhân thân, tài sản đã ghi trong hợp đồng này là đúng thực sự;

b. Tài sản gúp vốn không tồn tại tranh chấp;

C. Việc giao phối kết hợp đồng này trọn vẹn tự nguyện, không trở nên lừa dối hoặc ép buộc;

e. Tiến hành đúng và rất đầy đủ toàn bộ những thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

g. Sau lúc ký hợp đồng này giao đủ ti ền góp vốn cho bên B với số tiền tại Điều 2

2. Bên B :

a. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng thực sự;

b. Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản gúp vốn nêu trên ;

c. Tài sản gúp vốn không tồn tại tranh chấp (tiền góp vốn cùng một phía A là tiền hợp pháp);

d. Đã nhận được đủ tiền của bên A với số tiền ghi tại Điều 2

e. Việc giao phối kết hợp đồng này trọn vẹn tự nguyện, không trở nên lừa dối hoặc ép buộc;

g. Tiến hành đúng và rất đầy đủ toàn bộ những thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

h . Trong trường hợp HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ MUA BÁN NHÀ ngày …/…./2016 tại Điều 4 ko được triển khai hoặc hủy ngang thì bên B phải thanh toán tiền cho bên A và bên A được lấy lại tiền trực tiếp của bên bán nhà theo HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ MUA BÁN NHÀ ngày …/…./2016 mà ko kỳ với ngẫu nhiên ý kiến hay khiếu nại nào.

Điều 8

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Những bên đã nắm rõ quyền, nhiệm vụ và tiện lợi hợp pháp của tớ, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này. Hai phía đồng ý nhất trí và ký tên:

Hợp đồng với hiệu lực thực thi từ thời điểm ngày ký.

Bên A Bên B

Người làm chứng

*

II. Bạn dạng dịch tiếng Anh

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness——-***——-

CAPITAL CONTRIBUTION CONTRACT

At No … , … Street, Hoan Kiem District, Ha Noi City, we are:

The capital contributor (herein referred to as party A)

Mr.(Ms): ……………………………………………………………………………………………………

Born on: ……………………………………………………………………………………………………

ID Card No.:…………………..Issued on ………./………./………..by ……………………………..

Registered permanent residence:…………………………………………………………………………………….

The capital contribution receiver (herein referred to as party B)

Mr.(Ms): ………………………………………………………………………………………………………

Born on: ……………………………………………………………………………………………………….

ID Card No.:…………………..Issued on ………./………./………..by …………………………………

Registered permanent residence:………………………………………………………………………………………….

The parties have agreed to make capital contribution with the following agreements:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Article 1

CAPITAL CONTRIBUTION ASSTS

Party A has agreed to make capital contribution to Party B in cash

Article 2

VALUE OF CAPITAL CONTRIBUTION

Party A has agreed to make capital contribution with an amount of X,000VND (X thousand US dollar)

Article 3

THE TERM OF CAPITAL CONTRIBUTION

The term of capital contribution for house purchasing starts from………/……../……..

Xem thêm: Tải trò chơi Anh Hàng Xóm Tinh Nghịch ), Cách Tải Và Cài Đặt trò chơi Neighbours From Hell

Article 4

THE PURPOSE OF CAPITAL CONTRIBUTION

As per the CONTRACT OF LAND USE RIGHT TRANSFERRING AND HOUSE PURCHASE dated ……/………/……

Article 5

THE NOTARIZATION FEE PAYMENT

The notarization fee for this contract shall be on the account of Party A

Article 6

METHOD FOR CONTRACT DISPUTE SETTLEMENT

If any dispute arises in the progress of contract execution, the parties shall mutually negotiate on the principle of respecting mutual benefits; should no agreement be reached by this way, then either party reserves the right to make legal proceedings to request a competent court to make judgment as per the regulations of the law.

Article 7

DUTIES AND RIGHTS OF PARTIES

1. Party A:

a. The information on the personnel, assets stated in ths contract is true and correct

b. The assets for capital contribution is subject to no dispute;

c. The signing of this contract is completely voluntary, not deceived or forced

e. Fully and properly carry out the agreements stated in this contract;

g. After signing this contract, make full amount of capital contribution stated in Article 2 to Party B

2. Party B:

a. The information on the personnel stated in this contract is true and correct;

b. Has thoroughly considered, know about the assets for capital contribution;

c. The asset for capital contribution is subject to no dispute (the amount used by party A as capital contribution has legal origin

d. Has fully received the amount stated in Article 1 from party A

e. The signing of this contract is completely voluntary, not deceived or forced

g. Fully and properly carry out the agreements stated in this contract;

h. In case THE CONTRACT OF LAND USE RIGHT TRANSFERRING AND HOUSE PURCHASE dated ……../………/2016 mentioned in Article 4 is not executed or is revoked, then Party B shall have to return the amount to party A and party A shall directly get the amount from the seller as per THE CONTRACT OF LAND USE RIGHT TRANSFERRING AND HOUSE PURCHASE dated ……../………/2016 without any claim or idea

Article 8

FINAL PROVISION

The parties have their clearly understood and rights, duties and legal rights, the significance and legal consequence of this contract signing and have agreed to sign in this contract

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *