Hỏi đáp

trúng thầu tiếng anh là gì – viettingame

A bid submitted by a bidder as an alternative bid or offer along with the main bid. Alternative bids are frequently in response to a requirement specified in the bid documents. Sometimes, bidders submit alternative bids voluntarily

HSDT thay thế

Là HSDT do nhà thầu nộp  kèm theo HSDT chính. HSDT thay thế được nộp theo yêu cầu của HSMT. Đôi lúc nhà thầu nộp HSDT thay thế một cách tự nguyện

Applicable law

The law specified in the contract conditions as the law which would govern the rights, obligations and duties of the parties to the contract.

Luật vận dụng

Là luật nêu trong những ĐK của hợp đồng với vai trò quyết định về quyền lợi, nhiệm vụ và trách nhiệm của những bên tham gia hợp đồng

Arbitration

The process of bringing an impartial third party into a dispute to render a binding, legally enforceable decision. Arbitration is usually subject to specific laws which vary according to state and country.  

Trọng tài

Là việc trải qua bên thứ ba làm trung gian để xử lý tranh chấp bằng những quyết định với tính khách quan và hiệu lực thực thi pháp lý

Arithmetical errors

Errors arising from miscalculation which can be corrected without changing  the substance of the bid.

Lỗi số học

Là lỗi do tính toán nhầm mà thậm chí được sửa tuy nhiên ko được thay đổi thực chất của HSDT 

Award of contract

Notification to a bidder of acceptance of his/her bid

Trao hợp đồng

Là việc thông tin thành tựu đấu thầu cho nhà thầu trúng thầu biết

B

Bid security

The form under a deposit, a bond or ngân hàng guarantee provided by a bidder to ensure responsibility of the bidder within a specified duration according to the bidding document

Đảm bảo dự thầu Là việc nhà thầu triển khai một trong những liệu pháp như đặt cọc, ký quỹ hoặc nộp thư bảo lãnh để đảm bảo trách nhiệm dự thầu của phòng thầu với một thời hạn xác định theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu  Bid capacity            The technical and financial capacity of a bidder to make credible offer for performing the required work to the prescribed standards and within the proposed contract period  Thời gian làm việc đấu thầu         Là thời gian làm việc kỹ thuật và tài chính của phòng thầu tham gia đấu thầu triển khai gói thầu theo yêu cầu của HSMT và trong thời hạn theo quy định  Bid closing            The deadline to finish the submission of bids which is specified in the bidding documents  Đóng thầu         Là thời điểm kết thúc việc nộp hồ sơ dự thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu  Bid currency            The currency or currencies in which the bidder has dominated the bid price.

Đang xem: Trúng thầu tiếng anh là gì

  Đồng tiền dự thầu         Là đồng tiền mà nhà thầu sử dụng trong HSDT của tớ Bid discounts            An allowance or deduction offered by a bidder in  his price Tránh giá dự thầu         Là việc nhà thầu hạn chế một phần giá trong giá dự thầu của tớ   Bid evaluation            A process for examinating, analyzing and assessing the bids to determine the successful bidder Reviews hồ sơ dự thầu         Là quy trình bên mời thầu phân tích, Đánh Giá xếp hạng những hồ sơ dự thầu để lựa tìm nhà thầu trúng thầu  Bid evaluation report            A report prepared to record the results of bid evaluation Report xét thầu         Là văn bạn dạng report về thành tựu Đánh Giá hồ sơ dự thầu  Bid form            The formal letter of the bidder, made in a prescribed format, to undertake and execute the obligations or works required under the proposed contract, if award.  Mẫu đơn dự thầu         Là văn thư tham gia thầu chính thức của phòng thầu cam kết triển khai những nhiệm vụ hoặc công việc theo yêu cầu trong dự thảo hợp đồng nếu được trao thầu Bid invitation letter            A letter/notification giving brief details of the project and requesting prospective bidder to participate the bidding process  Thư mời thầu         Thư/thông tin bao hàm những nội dung tóm tắt của dự án công trình và ý kiến đề xuất những nhà thầu tiềm năng tham gia thầu  Bid opening            The time for opening of bids was specified in bidding documents Mở thầu         Là thời điểm mở HSDT được quy định trong HSMT  Bid prices            The price offered by bidders in their bids after deduction of discount (if any) Giá dự thầu         Là giá do nhà thầu ghi trong HSDT sau lúc đã trừ phần hạn chế giá (nếu như có) bao hàm những kinh tế quan trọng để triển khai gói thầu  Bid submission            Formal tendering or delivering of the bid by a bidder to the place and time designated in the bidding documents by the procuring entity  Nộp thầu         Là việc nhà thầu nộp HSDT tại vị trí và thời hạn nêu trong HSMT do bên mời thầu quy định Bids            Document prepared by bidders in accordance with requirements of the bidding documents  Hồ sơ dự thầu          Là những tài liệu do những nhà thầu lập theo yêu cầu của HSMT Bid validity            A period of time after the date of bid opening, specified in the instructions to bidders, for which bids must be valid. Hiệu lực thực thi hiện hành của hồ sơ dự thầu         Là thời hạn HSDT với giá trị Tính từ lúc ngày mở thầu theo quy định trong phần hướng dẫn nhà thầu  Bidding documents            All documents prepared by procuring entity which specify requirements for a bidding package and serve as basis for bidders to prepare their bids and for procuring entity to evaluate bids.  Hồ sơ mời thầu         Là toàn bộ tài liệu do bên mời thầu lập, bao hàm những yêu cầu cho một gói thầu được sử dụng làm căn cứ để nhà thầu sẵn sàng HSDT và bên mời thầu Đánh Giá HSDT Bidder            A individual or entity who participate in the procurement proceedings  Nhà thầu         Là cá thể hoặc tổ chức tham gia quy trình sắm sửa  Bill of quantities            An attachment to the bidding documents intended to provide sufficient information on the quantities of works to be performed to enable bids to be prepared efficiently and accurately  Bạn dạng tiên lượng         Là tài liệu đính kèm HSMT nhằm mục đích hỗ trợ rất đầy đủ những thông tin về khối lượng của công trình xây dựng rất cần phải triển khai để nhà thầu sẵn sàng HSDT rất đầy đủ và đúng chuẩn C Ceilings for direct procurement            Monetary limits permitting for application of direct procurement form Hạn mức được không dùng thầu         Giới hạn ở mức tiền cho phép được triển khai theo như hình thức không dùng thầu  Civil works            The works related to construction and installation of equipment for projects or project components Xây lắp công trình xây dựng          Là những công việc thuộc quy trình xây dựng và lắp đặt thiết bị những công trình xây dựng, hạng mục công trình xây dựng  CIF            A term of international trade and banking, denoting “cost, insurance and freight” for shipping Giá nhập khẩu         Là thuật ngữ thương mại và ngân hàng quốc tế được hiểu là “kinh tế, bảo hiểm và cước phí” trong đáp ứng  hàng hóa  Clarification of bids            The explanations of the bidders relating to their bids as requested by the procuring entity provided that any change on substance of bids as well as bid price are not permissible  Làm rõ hồ sơ dự thầu         Là việc lý luận của phòng thầu về HSDT của tớ theo yêu cầu của bên mời thầu với ĐK ko được làm thay đổi thực chất của HSDT cũng như giá dự thầu  Competent person            The head of a government organization, government agency or SOE, or person authorized to act on its behalf who are responsible for approving the project and bidding results Những người có thẩm quyền         Là người đứng đầu hoặc người thay mặt đại diện theo ủy quyền của tổ chức, cơ quan nhà nước hoặc những doanh nghiệp với thẩm quyền quyết định dự án công trình và thành tựu lựa tìm nhà thầu  Completion date             The date specified in the bidding documents or the contract by which performance of the contract must be completed  Ngày hoàn thành         Là ngày được quy định trong HSMT mà nhà thầu phải triển khai xong hợp đồng  Consulting service             An activity to provide procuring entity with professional knowledge and experiences required for decision taking during project preparation and implementation  Dịch vụ tư vấn         Là sinh hoạt của những Chuyên Viên nhằm mục đích thỏa mãn nhu cầu những yêu cầu về kỹ năng và kiến thức và kinh nghiệm trình độ chuyên môn phục vụ cho quy trình sẵn sàng và triển khai dự án công trình  Contract            The promises, duties and obligations of parties concluded to create a binding legal relationship   Hợp đồng         Là những cam kết, nhiệm vụ và trách nhiệm được những bên nhất trí làm trung tâm pháp lý ràng buộc giữa những bên Contract finalization            The process of negotiation with successful bidders to finalize all details of the contract before signing  Hoàn thiện hợp đồng         Là quy trình kế tiếp thương thảo hoàn hảo nội dung cụ thể của hợp đồng với nhà thầu trúng thầu trước lúc ký Contract price            The price agreed by procuring entity and the successful bidder after contract finalization in accordance with award results Giá hợp đồng         Là giá được bên mời thầu và nhà thầu trúng thầu thỏa thuận sau lúc thương thảo hoàn thiện hợp đồng và thích nghi với thành tựu trúng thầu  Contract standard            The agreed quality or standard to which supply or performance against a contract shall conform. The standard may be in the form of description, drawings, specifications, samples, or any combination of these  Quy chuẩn chỉnh hợp đồng         Là những yêu cầu về unique trong quy trình triển khai hợp đồng phải tuân thủ. Quy chuẩn chỉnh hợp đồng mà thậm chí dưới dạng mô tả, bạn dạng vẽ, đặc tính, mẫu mã hoặc tổ hợp những  yêu cầu trên Conversion to a single currency            All prices are converted to a single currency (if bids quoted in various currencies) using the exchange rate specified in the bidding document for the purposes of comparison  Quy đổi quý phái đồng tiền chung         Là việc chuyển đổi quý phái một đồng tiền chung (nếu HSDT chào theo nhiều đồng tiền) theo tỷ giá quy định trong HSMT để làm trung tâm so sánh những HSDT Cost estimates            The result of an estimating procedure which derives the expected monetary cost of performing a stipulated task or acquiring an item  Ước tính kinh tế         Là việc ước tính thành tiền những khoản kinh tế quan trọng để triển khai một công việc ví dụ Currencies of the bid            The currency or currencies specified in the bidding documents in which the bid price may be stated  Đồng tiền dự thầu         Là đồng tiền quy định trong HSMT mà nhà thầu sẽ chào trong HSDT của tớ Currencies of payment            The currency or currencies in which the price is quoted by the successful bidder or specified in the bidding documents in which the contractor will be paid  Đồng tiền thanh toán         Là đồng tiền do nhà thầu trúng thầu chào trong giá dự thầu hoặc đồng tiền được quy định trong HSMT để thanh toán cho nhà thầu  D Date of decision            The date on which the decision to ward the contract is made by the competent person  Ngày trao thầu          Là ngày những người có thẩm quyền quyết định nhà thầu trúng thầu Detailed specifications            A document which clearly and accurately describes the essential requirements in detail for items, materials or services  Đặc tính kỹ thuật cụ thể         Là tài liệu mô tả rõ rệt và đúng chuẩn những yêu cầu cơ bản một cách cụ thể về những khoản mục, vật tư hoặc dịch vụ mà nhà thầu sẽ hỗ trợ  Delivery point            A place specified in the contract document where delivery of goods is to be made by the contractor  Điểm Giao hàng         Là vị trí quy định trong hợp đồng mà nhà thầu phải tuân thủ lúc Giao hàng Deviation            A departure from the norm or specified requirements of bidding documents  Sai lệch         Là sai khác so với quy cách hoặc yêu cầu của HSMT Disbursement            Payment or withdrawal of funds for an expenditure under a project Giải ngân         Là việc thanh toán hoặc rút tiền cho một khoản kinh tế thuộc dự án công trình Discounts            An allowance or deduction granted by a seller to buyer of a specified sum or percentage from the selling price  Tránh giá         Là việc bên bán hạn chế giá bán ra cho bên sắm một khoản tiền hoặc theo tỷ trọng ví dụ  Domestic preference            A scheme through which preference is given to domestic/local bidders in competition with international bidders. This is usually done by reducing the prices offered by domestic bidders or increasing the prices offered by international bidders by a specified percentage on the basis of a formula  Ưu đãi nhà thầu trong nước         Là những hình thức hỗ trợ mà qua đó nhà thầu trong nước được ưu đãi so với nhà thầu quốc tế. Việc ưu đãi thường được triển khai bằng phương pháp trừ vào giá dự thầu của phòng thầu trong nước hoặc cùng thêm vào giá dự thầu của phòng thầu quốc tế theo một tỷ lê Xác Suất hoặc trên trung tâm một công thức   Drawings            Part of technical specifications for equipment, plant or works. Drawings are usually part of the contract conditions   Bạn dạng vẽ         Là phần đặc tính kỹ thuật so với thiết bị, máy móc hoặc công trình xây dựng. Những bạn dạng vẽ thông thường là một cơ quan của những ĐK hợp đồng  Duties and taxes            The charges imposed on the manufacture, supply or import of goods and services Thuế         Là những khoản phí đánh vào quy trình sản xuất, đáp ứng hoặc nhập khẩu hàng hóa hoặc dịch vụ  E  Eligibility Sự hợp lệ, Tư cách hợp lệ         Sự hợp lệ, Tư cách hợp lệ là yêu cầu cơ bạn dạng so với việc tham gia dự thầu của phòng thầu, của hàng hoá hoặc dịch vụ hỗ trợ cho gói thầu được nêu trong hồ sơ mời thầu trên trung tâm tuân thủ theo quy định của cơ quan tài trợ vốn, hoặc của tổ chức, cá thể người cấp vốn   Eligible Bidders Nhà thầu hợp lệ         Nhà thầu hợp lệ là nhà thầu với tư cách tham gia thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu. So với WB và ADB, nhà thầu hợp lệ là nhà thầu thuộc những nước là thành viên của những tổ chức này  Eligible Goods and Services Hàng hoá và dịch vụ hợp lệ         Hàng hoá và dịch vụ hợp lệ là hàng hoá và dịch vụ với đủ tư cách được phép hỗ trợ cho bên mời thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. So với WB và ADB, hàng hoá và dịch vụ hợp lệ là hàng hoá và dịch vụ với xuất xứ thuộc những nứớc là thành viên của những tổ chức này  Elimination of Bids Loại bỏ hồ sơ dự thầu         Loại bỏ hồ sơ dự thầu là việc ko xem xét tiếp hồ sơ dự thầu trong quy trình Đánh Giá hồ sơ dự thầu. Việc loại bỏ hồ sơ dự thầu được căn cứ theo ĐK ví dụ về loại bỏ hồ sơ dự thầu quy định trong hồ sơ mời thầu  Employer Người thuê, người đứng ra tuyển dụng          Trong đấu thầu đồng nghĩa với người tiêu dùng, bên mời thầu, chủ đầu tư lúc họ là người đứng ra tổ chức đấu thầu và ký hợp đồng với nhà thầu trúng thầu. Thuật ngữ này thường được sử dụng để chỉ bên mời thầu trong những mẫu hồ sơ mời thầu theo hướng dẫn của những tổ chức tài trợ quốc tế như WB, ADB  Engineer Kỹ sư         Trong đấu thầu từ “Kỹ sư” được chỉ nhà tư vấn giám sát được chủ đầu tư thuê với chức danh là “kỹ sư” để triển khai trọng trách giám sát theo hợp đồng đã ký. Thuật ngữ này thường được sử dụng trong quy định của ĐK chung và ĐK ví dụ của hợp đồng so với gói thầu xây lắp theo Hiệp Hội quốc tế những kỹ sư tư vấn (FIDIC) hoặc trong mẫu hồ sơ mời thầu những gói thầu xây lắp của những tổ chức tài trợ quốc tế như WB, ADB  Engineering Thiết kế  Engineering Procuring Costruction (EPC) Thiết kế, hỗ trợ vật tư thiết bị và xây lắp         Thuật ngữ này thường sử dụng để chỉ gói thầu tổng thầu EPC bao hàm toàn bộ những công việc thiết kế, hỗ trợ vật tư thiết bị và xây lắp của một gói thầu do một nhà thầu triển khai  Envelope            Single-envelope bidding                          Two-envelope bidding Phong bì, túi hồ sơĐấu thầu một túi hồ sơ         Là phương thức đấu thầu mà nhà thầu nộp lời khuyên kỹ thuật và lời khuyên về giá trong một túi hồ sơ.Đấu thầu hai túi hồ sơ         Là phương thức đấu thầu mà nhà thầu nộp lời khuyên về kỹ thuật           và lời khuyên về giá trong từng túi hồ sơ riêng lẻ vào cùng một thời điểm  Entity Thực thể, cơ quan, cơ quan   Procuring Entity Bên mời thầu         Bên mời thầu là chủ dự án công trình, chủ đầu tư hoặc pháp nhân thay mặt đại diện hợp pháp của chủ dự án công trình, chủ đầu tư được giao trách nhiệm triển khai công việc đấu thầu  Equipment Thiết bị         Thiết bị là một loại hàng hoá, là đối tượng người tiêu dùng sắm so với đấu thầu sắm sửa hàng hoá, là yêu cầu phải với so với nhà thầu để triển khai gói thầu xây lắp (Construction equipment)  Equivalent Specifications Đặc tính kỹ thuật tương ứng         Thuật ngữ này thường được sử dụng trong hồ sơ mời thầu, lúc yêu cầu so với một loại thiết bị vật tư nào khác. Theo đó, yêu cầu về đặc tính kỹ thuật ví dụ hoặc tương ứng so với một loại vật tư thiết bị khác  Error correction  Sửa lỗi         Sửa lỗi là việc thay thế sửa chữa những sai sót nhằm mục đích chuẩn chỉnh xác hồ sơ dự thầu bao hàm lỗi số học, lỗi đánh máy, lỗi chính tả, lỗi nhầm đơn vị và do bên mời thầu triển khai để làm căn cứ cho việc Đánh Giá  escalation Factors Những yếu hèn tố tăng giá         Những yếu hèn tố tăng giá được sử dụng trong hợp đồng điều chỉnh giá như lao lực, vật tư, máy móc thiết bị  Escalation Formula (prise adjustment Formula) Công thức điều chỉnh giá         Công thức điều chỉnh giá là công thức tính toán theo những yếu hèn tố tăng giá được nêu trong hồ sơ mời thầu so với gói thầu triển khai theo loại hợp đồng điều chỉnh giá (hay hợp đồng theo đơn giá) để làm căn cứ cho việc thanh toán so với nhà thầu  Estimate            Cost estimates Sự ước tính, dự trù         Dự trù kinh tế  Estimated prise for each package Giá gói thầu         Giá gói thầu là giá được xác định cho từng gói thầu trong kế hoạch đấu thầu của dự án công trình trên trung tâm trên tổng mức đầu tư hoặc tổng dự trù, dự trù được duyệt  Evaluation of Bids (Bid Evaluation) Reviews hồ sơ dự thầu         Reviews hồ sơ dự thầu là quy trình bên mời thầu xem xét, phân tích, Đánh Giá xếp hạng những hồ sơ dự thầu để lựa tìm nhà thầu trúng thầu  Evaluation Criteria Tiêu chuẩn chỉnh Đánh Giá hồ sơ dự thầu         Tiêu chuẩn chỉnh Đánh Giá là những tiêu chuẩn dấu hiệu những yêu cầu của hồ sơ mời thầu về những mặt kỹ thuật, tài chính, thương mại và những yêu cầu khác tuỳ theo từng gói thầu sử dụng để làm căn cứ Đánh Giá hồ sơ dự thầu. Tiêu chuẩn chỉnh Đánh Giá được nêu trong hồ sơ mời thầu  Evaluation of Deviations (Adjustment of Deviations) Reviews hoặc hiệu chỉnh những sai lệch         Hiệu chỉnh những sai lệch là việc bổ sung cập nhật hoặc điều chỉnh những nội dung còn thiếu hoặc thừa trong hồ sơ dự thầu so với yêu cầu của hồ sơ mời thầu cũng như bổ sung cập nhật hoặc điều chỉnh những khác lạ giữa những phần của hồ sơ dự thầu và do bên mời thầu triển khai  Evaluation Report Report Đánh Giá thầu         Report Đánh Giá thầu là report của bên mời thầu về quy trình tổ chức đấu thầu và Đánh Giá hồ sơ dự thầu để trình những người có thẩm quyền xem xét về thành tựu đấu thầu  Evaluated Price Giá Đánh Giá         Giá Đánh Giá là giá dự thầu đã sửa lỗi và hiệu chỉnh những sai lệch (nếu như có), được quy đổi về cùng mặt bằng (kỹ thuật, tài chính, thương mại và những nội dung khác) để là trung tâm so sách giữa những hồ sơ dự thầu  Examination of Bids Kiểm tra sơ bộ hồ sơ dự thầu         Kiểm tra sơ bộ hồ sơ dự thầu là việc xem xét về tính hợp lệ và sự thỏa mãn nhu cầu cơ bạn dạng của hồ sơ dự thầu so với quy định của hồ sơ mời thầu. Kiểm tra sơ bộ hồ sơ dự thầu là một phần việc trong quy trình Đánh Giá hồ sơ dự thầu  Exchange Rate Tỷ giá hối đoái, tỷ giá quy đổi         Tỷ giá quy đổi là tỷ giá giữa những đồng tiền không giống nhau sử dụng để quy đổi đồng tiền dự thầu của những nhà thầu về một loại tiền nhất định theo quy định của hồ sơ mời thầu để Đánh Giá và so sánh những hồ sơ dự thầu trong quy trình Đánh Giá thầu  Executing Agency Cơ quan triển khai         Trong đấu thầu, cơ quan triển khai việc đấu thầu là bên mời thầu  Expense for bidding participation Kinh tế dự thầu         Kinh tế dự thầu là những khoản kinh tế do nhà thầu lúc tham gia thầu phải gồng chịu, bao hàm việc đi lại để sắm hồ sơ dự thầu, tiền sắm hồ sơ dự thầu, kinh tế thăm và phân tích hiện trường, kinh tế lập hồ sơ dự thầu, kinh tế đi lại hoặc gửi nộp hồ sơ dự thầu  Experience of Bidders Kinh nghiệm của phòng thầu         Kinh nghiệm của phòng thầu là những việc nhà thầu đã từng triển khai, nó là tiêu chuẩn rất quan trọng trong Đánh Giá năng lượng của phòng thầu. Kinh nghiệm của phòng thầu được dấu hiệu trên nhiều mặt như kinh nghiệm về thiết kế, kinh nghiệm xây dựng, kinh nghiệm lắp đặt thiết bị, kinh nghiệm sản xuất và đáp ứng hàng hoá…    Experience record Hồ sơ kinh nghiệm         Hồ sơ kinh nghiệm là tài liệu yêu cầu nhà thầu khai báo trong hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu bao hàm số thời gian sinh hoạt của phòng thầu, danh sách những hợp đồng tương tự do nhà thầu đã triển khai trong vòng 3 tới 5 năm qua (tuỳ theo yêu cầu của từng gói thầu)  Expert Chuyên Viên         Chuyên Viên là những người có kinh nghiệm, thành thạo trong một nghành nghề dịch vụ trình độ chuyên môn nào khác. Trong nghành nghề dịch vụ đấu thầu quan niệm này thường được chỉ những nhà tư vấn  Export credit Tín dụng xuất khẩu         Tín dụng xuất khẩu là loại tín dụng mà một chính phủ này cho một chính phủ khác vay để nhập hàng hoá của nước họ (nước cho vay). Phía trên là một trong những nguồn tài chính thường gặp gỡ được thể hiện trong kế hoạch đấu thầu  Extension of Bid Validity Gia hạn hiệu lực thực thi của hồ sơ dự thầu         Gia hạn hiệu lực thực thi của hồ sơ dự thầu là việc kéo dãn thời hạn với hiệu lực thực thi của hồ sơ dự thầu do bên mời thầu yêu cầu và nhà thầu gật đầu  Ex ship Giao hàng tại mạn tàu         Thuật ngữ về sắm bán sản phẩm. Theo đó, người bán phải gồng chịu mọi kinh tế Giao hàng gồm cả phí dỡ hàng từ tàu ra  Ex works Giao hàng tại xưởng         Thuật ngữ thương mại quốc tế (INCOTERM). Người bán chịu phí xếp hàng tại xưởng  F Fair  Vô tư         Thuật ngữ “fair” trong đấu thầu được sử dụng để chỉ tính vô tư mà tiềm năng của làm việc và công tác đấu thầu phải đạt được  Fees for review of bidding results Lệ phí thẩm định thành tựu đấu thầu         Lệ phí thẩm định thành tựu đấu thầu là khoản lệ phí do cơ quan thẩm định thu của bên mời thầu từ kinh tế triển khai dự án công trình để kinh tế cho việc thẩm định thành tựu đấu thầu và nộp một phần vào ngân sách theo quy định  FIDIC (tiếng Pháp viết tắt: Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils) Hiệp hội quốc tế những kỹ sư tư vấn         Hiệp hội quốc tế những kỹ sư tư vấn (FIDIC) xây dựng năm 1913 với trọng trách xúc tiến mối ưa chuộng về nghề nghiệp và trao đổi thông tin. FIDIC với xuất bạn dạng những loại sách về mẫu ĐK chung và ĐK ví dụ của những loại hợp đồng. Những loại mẫu này thường được sử dụng trong hồ sơ mời thầu những gói thầu đấu thầu quốc tế  Final Payment Certificate Phiếu xác nhận thanh toán         Phiếu xác nhận thanh toán là phiếu do “Kỹ sư” (Tư vấn giám sát) xác nhận khối lượng do nhà thầu hoàn thành để chuyển cho chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu. Thuật ngữ này thường sử dụng để quy định thể thức thanh toán trong ĐK chung của hợp đồng nêu trong Hồ sơ mời thầu  Final Statement Tờ khai hoàn thành công việc của phòng thầu          Tờ khai của phòng thầu về công việc đã hoàn thành để nộp cho Kỹ sư (Tư vấn giám sát) để làm trung tâm cho việc xác nhận thanh toán. Thuật ngữ này thường sử dụng trong ĐK chung của hợp đồng được nêu trong hồ sơ mời thầu  Financial Data Số liệu về tài chính         Số liệu về tài chính trong đấu thầu là những số liệu được quy định trong hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu yêu cầu nhà thầu khai báo để làm trung tâm Đánh Giá năng lượng về tài chính của phòng thầu bao hàm: tổng tài sản, tài sản lưu động, lợi nhuận trước và sau thuế, lệch giá, danh mục những hợp đồng đang triển khai dở dang, thời gian làm việc tín dụng của doanh nghiệp  Financial Statements Report tài chính  Audited financial statements  Report tài chính đã được kiểm toán         Report tài chính đã được kiểm toán là report tài chính do nhà thầu lập và được cơ quan kiểm toán xác nhận bao hàm những chỉ tiêu về tài chính của phòng thầu trong năm tài chính như tổng tài sản, những khoản thu chi, những khoản nộp … theo quy định. Report tài chính đã được kiểm toán của phòng thầu là một loại tài liệu thuộc hồ sơ dự thầu mà nhà thầu phải nộp để làm trung tâm cho việc Đánh Giá năng lượng của phòng thầu  Fixed-price contract Hợp đồng trọn gói         Hợp đồng trọn gói là hợp đồng với giá cố định và thắt chặt, vận dụng cho những gói thầu được xác định rõ về số lượng, khối lượng, yêu cầu về unique và thời hạn tại thời điểm ký hợp đồng  FOB (Không lấy phí on board) Giao hàng lên tàu         Giao hàng lên tàu (FOB) là thuật ngữ thương mại quốc tế được quy định trong INCONTERM chỉ hàng hoá do người bán Giao hàng qua mạn tàu tại cảng bốc hàng. Theo đó, người bán chịu kinh tế vận chuyển và bảo hiểm gồm cả phí xếp hàng xuống tàu. Thuật ngữ này thường sử dụng trong ĐK hợp đồng của những gói thầu sắm sửa hàng hoá qua nhập khẩu  Force account Tự triển khai         Tự triển khai là một trong số những hình thức lựa tìm nhà thầu. Hình thức này được vận dụng trong trường hợp chủ dự án công trình với đủ năng lượng để trực tiếp triển khai gói thầu thuộc dự án công trình do mình quản lý và vận hành  Force majeure Bất khả kháng         Bất khả kháng là những trường hợp xẩy ra do thiên tai, chiến tranh, náo loạn hoặc những trường hợp ko lường trước đột ngột xẩy ra làm tác động tới việc triển khai một công việc nào khác. Trong đấu thầu, gặp gỡ trường hợp bất khả kháng thì được phép vận dụng hình thức không dùng thầu. Trong hợp đồng, gặp gỡ trường hợp bất khả kháng ko triển khai được những lao lý của hợp đồng thì được xem là không trở nên vi phạm hợp đồng  Fraud Gian lận         Gian lận trong đấu thầu là việc trình diễn sai thực sự để gây tác động tới quy trình đấu thầu hoặc triển khai hợp đồng gây thiệt hại cho chủ dự án công trình, bao hàm những hành vi cấu kết thông đồng giữa những nhà thầu dự thầu (trước hoặc sau lúc nộp hồ sơ dự thầu) nhằm mục đích tạo ra giá thầu giả tạo ở mức không tồn tại tính đối đầu và cạnh tranh và làm cho chủ dự án công trình mất những tiện dụng của đối đầu và cạnh tranh tự do và thoáng rộng  Funding source Nguồn vốn         Nguồn vốn là trung tâm chi tiền cho việc sắm sửa. Trong hồ sơ mời thầu nguồn vốn phải được nêu rõ làm trung tâm cho nhà thầu quyết định việc tham gia thầu   G General Condition of Contract ĐK chung của hợp đồng         ĐK chung của hợp đồng là những lao lý quy định chung về trách nhiệm triển khai hợp đồng giữa bên mời thầu và nhà thầu trúng thầu triển khai hợp đồng. ĐK chung của hợp đồng là một cơ quan của hồ sơ mời thầu và đồng thời cùng lúc là một phần của hợp đồng được ký kết giữa bên mời thầu và nhà thầu trúng thầu sau này  Goods Hàng hoá         Hàng hoá là những loại máy móc, thiết bị (toàn bộ, đồng nhất hoặc thiết bị lẻ), nguyên vật liệu, nhiên liệu, vật liệu, hàng tiêu sử dụng (thành phẩm, bán thành phẩm). Trong đấu thầu, bạn dạng quyền sở hữu công nghiệp, bạn dạng quyền sở hữu technology, những dịch vụ ko phải là một trong những loại dịch vụ tư vấn được triển khai theo quy trình sắm sửa hàng hoá  Guidelines for Procurement Hướng dẫn về đấu thầu         Hướng dẫn về đấu thầu là những tài liệu của những tổ chức tài trợ quốc tế như WB, ADB, JBIC quy định những vấn đề cơ bạn dạng trong đấu thầu và quy trình triển khai đấu thầu tuyển tìm tư vấn, sắm sửa hàng hoá và xây lắp  H Handbook for Users of Consulting services Sổ tay hướng dẫn sử dụng tư vấn         Sổ tay hướng dẫn sử dụng tư vấn là cuốn sách do ADB xuất bạn dạng nhằm mục đích mục đích hướng dẫn cụ thể cho bên vay những vấn đề về sử dụng tư vấn và những thủ tục đấu thầu tuyển tìm tư vấn  Handling cases encountered during bidding process Xử lý trường hợp trong đấu thầu         Xử lý trường hợp trong đấu thầu là việc xử lý những trường hợp đặc biệt quan trọng xẩy ra trong quy trình đấu thầu được quy định thành một mục riêng trong văn bạn dạng pháp quy về đấu thầu  Handling of violations Xử lý vi phạm.         Xử lý vi phạm là việc xử lý những vụ việc với liên quan tới vi phạm những quy định về đấu thầu  M Makes award Trao thầu  Management contract Hợp đồng quản lý và vận hành         Một thoả thuận theo đó một nhà đầu tư đảm nhiệm trách nhiệm so với toàn bộ quy trình marketing và gia hạn công trình xây dựng cùng với thẩm quyền tìm thấy quyết định quản lý và vận hành. Phí thanh toán được xác định một phần dựa trên những dịch vụ được hỗ trợ (so với HĐDV) và một phần dựa trên những hợp đồng đã triển khai (như phân chia lợi nhuận)  Manufacturer Nhà sản xuất (sản xuất)         Cá thể, tổ chức tạo ra những thành phầm hàng hoá và với quyền quyết định về mọi mặt so với thành phầm hàng hoá đó.  Manufacturer¢s Authorization Uỷ quyền của phòng sản xuất         Sự trao quyền của phòng sản xuất cho cá thể hoặc tổ chức phân phối hoặc quyết định một vài nội dung nào khác so với thành phầm hàng hoá do mình sản xuất ra.

Xem thêm: trò chơi Chiến Cơ Siêu Hạng – Giới Thiệu trò chơi Chien Co Sieu Hang

  Manufacturer¢s Authorization Form Mẫu giấy Uỷ quyền của phòng sản xuất  Mezzanine Financing Tài trợ tổng hợp         Một hỗn hợp những dụng cụ của phòng tài trợ, bao hàm vốn cổ phần, nợ thứ cấp, bảo lãnh trọn vẹn và tài trợ bắc cầu với quy mô thay đổi theo sự thay đổi trong rủi ro của dự án công trình, như lúc dự án công trình hoàn thành mức độ XD chuyển quý phái mức độ marketing…  Multiplier effect Tác động theo quy mô số nhân         Tác động của dự án công trình so với những khu vực khác trong nền kinh tế tài chính, nhất là khu thu nhập của dự án công trình đã thúc đẩy việc tận dụng mức công suất chưa sử dụng, tạo công việc và thu nhập mới cho những ngành liên quan. Nó mà thậm chí to hơn nhiều lần so với tác động lúc đầu mà dự án công trình tạo ra.  N National Competitive Bidding (NCB) Đấu thầu đối đầu và cạnh tranh trong nước         National Shopping Sắm sửa trong nước         Sử dụng trong chào hàng đối đầu và cạnh tranh  Natural monopoly Độc quyền tự nhiên         Một sinh hoạt kinh tế tài chính mà thậm chí đạt được hiệu suất cao tối đa bởi sự duy nhất ngẫu nhiên của một nhà sản xuất  Negotiable instrument Dụng cụ chuyển đổi (từ hàng hoá ra tiền hay đầu tư và chứng khoán)         Giấy công nhận quyền sở hữu tài sản hàng hoá (với hiệu lực thực thi lúc với hoặc không tồn tại xác nhận) chuyển giao quyền sở hữu hợp pháp hàng hoá, tài sản cho những người được chuyển nhượng  Negotiation Đàm phán         Một trong những phương pháp sắm sửa trong một vài trường hợp nhất định lúc việc quảng cáo chính thuức ko khả thi hoặc ko thực tiễn  Net present value Giá trị hiện tại ròng         Một ước tính về ròng tiền hay ròng giá trị sản xuất do dự án công trình tạo ra, sau lúc đã trừ đi những kinh tế  Net Price            Final price after all adjustments have been made gor all discounts and rebates   Giá thuần/ròng         (Giá cả ở đầu cuối sau lúc đã hiệu chỉnh, khấu trừ và hạn chế giá)         Network Analysis            Breaking down a complex (procurement) project into a series of activities, arranging these with precedence ordering, putting against of the activities the estimated completion time and depicting the sequence on a diagram to facilitate the indentification of inter-relationships and critical areas of  activity a delay in any one of which is likely to delay the implementation of the project. It is a technique of contract monitering and administration.  Khối hệ thống phân tích No Public Advertising Ko quảng cáo công khai minh bạch  No domestic Preference Ko ưu tiên cho nhà sản xuất trong nước  No formal Bidding Document Ko cần phải có HSMT chính thức         Sử dụng trong chào hàng đối đầu và cạnh tranh  No Public Opening of Quatation Ko mở thầu công khai minh bạch so với những bạn dạng chào hàng         Sử dụng trong chào hàng đối đầu và cạnh tranh  Non-Responsive Bid            An offer (bid) by a supplier which does not conform to the essential riquirements of the tender of invitation to bid  HSDT ko thích nghi Nominal Prices or Current prices Giá danh nghĩa         Mức giá ko được điều chỉnh bởi tác động của yếu hèn tố lạm phát  Non recourse Ko hoàn trả         Sở hữu ý nghĩa tương tự như hoàn trả một phần. Thường ngụ ý rằng người cho vay rất tin tưởng vào sự thành công của dự án công trình  Not Prejudice Participation by any Qualified Bidders Ko thiên vị so với bất kì một nhà thầu với đủ năng lượng độ nào lúc tham gia thầu   Notice of solicitation of proposals Thông tin mời thầu  O Official Development Assistant (ODA) Hỗ trợ phát triển chính thức  OEM            Original Equipment Manufacturer Nhà sản xuất thiết bị đúng thương hiệu         Nhà sản xuất thiết bị gốc  Offer            A bid by a supplier in response to a tender invitation or a purchase enquiry. Also refers to an expression of  readiness by a supplier to enter a contract  Chào hàng         Chào hàng của phòng sản xuất để đáp lại những thư mời thầu hoặc bày tỏ nguyện vọng được ký hợp đồng Offeree            A person (a buyer) to whom a supply offer is made  Bên mời thầu (mời chào hàng) Offeror            A supplier who makes a bid for an offer in response to a purchase or a tender enquiry  Nhà hỗ trợ off – take agreement Hợp đồng bao tiêu         Hợp Đồng về việc sắm một lượng tối thiểu thành phầm của dự án công trình tại một mức giá định trước, thường được ký kết bởi những nhà bảo trợ dự án công trình trên trung tâm nhận-hoặc- thanh toán         Open tender            An invitation to bid open to all suppliers willing to submit offers  Đấu thầu thoáng rộng Opening of Bids  Mở thầu Opening Time, Date, Place Ngày, giờ và vị trí mở thầu  Operation and Maintaince Contract (OvàM) Hợp Đồng vận hành và gia hạn         Hợp Đồng giữa chủ dự án công trình và nhà thầu theo theo Hợp Đồng OvàM về quản lý và vận hành, marketing, gia hạn và thay thế sửa chữa   Operation and Maintainance (OvàM) Contractor Nhà thầu theo Hợp Đồng vận hành và gia hạn         Nhà thầu được chủ dự án công trình thuê  để quản lý và vận hành, marketing, gia hạn và thay thế sửa chữa dự án công trình trên trung tâm Hợp Đồng OvàM, hợp đồng thuê nhượng và người tiếp sau hay được chuyển nhượng quyền của họ   Objectives of Procurement Tiềm năng sắm sửa  Opportunity cost Kinh tế thời cơ  Original Period Thời hạn lúc đầu         Những mốc thời hạn lúc đầu đã được ghi rõ trong HSMT  P Package Gói thầu  Payment Terms ĐK thanh toán         Bao hàm những ĐK thanh toán cho hàng hoá, thiết bị trên trung tâm như: tiền đặt cọc; vận đơn tầu biển; theo thư tín dụng (LC); sau lúc lắp đặt hay bảo lãnh của ngân hàng. So với công trình xây dựng xây dựng theo vốn huy động; tạm ứng; theo tiến độ hàng tháng; khoản giữ lại để thanh toán nốt sau bh; và những khoản tiền đặt cọc bảo lãnh triển khai hợp đồng…

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Waiting List Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

         Performance bond Trái phiếu triển khai hợp đồng         Trái phiếu hay bảo lãnh do một ngân hàng cấp cho một nhà thầu để nộp cho chủ dự án công trình (chủ đầu tư) đảm bảo an toàn so với một phần giá xác định trong giá trị hợp đồng liên quan lúc triển khai Hợp Đồng đó  Performance Criteria Những tiêu chuẩn chỉnh triển khai (sinh hoạt)  Performance Security Đảm bảo triển khai hợp đồng  Performance Security Form Mẫu Đảm bảo triển khai hợp đồng  Perception of fairness Nhận thức về sự việc vô tư  Period of effectiveness of tenders Thời hạn với hiệu lực thực thi của HSDT  Prebid meeting Hội nghị tiền đấu thầu  Prequalification of bidders Sơ tuyển nhà thầu         Việc tìm ra những nhà thầu tiềm năng sau lúc đã xem xét, Đánh Giá về thời gian làm việc tài chính, kỹ thuật, kinh nghiệm của những nhà thầu này. Ở đầu cuối là xác định được danh sách những nhà thầu đủ tiêu chuẩn chỉnh tham gia dự thầu  Prequalification Proceedings Quy trình sơ tuyển  Price Discrimination Sự phân biệt đối xử về giá cả         Những hình thức độc quyền về giá cả. Theo đó, một nhà độc quyền bán thành phầm định ra những mức giá không giống nhau cho những thị trường không giống nhau hoặc cho những đối tượng người tiêu dùng người tiêu dùng không giống nhau. Mà thậm chí tùy theo mối quan hệ giữa người tiêu dùng và người bán, số lượng hàng bán hoặc do chiến lược bán sản phẩm hay những yếu hèn tố khác  Price Leadership            The lead taken by a company in setting a new price  level. In a market with few sellers usually the market leader takes the lead in establishing such a price level  Giá đứng thứ nhất Price Revision            A provision in a contract for prices of products (usually a piece of equipment to be fabricated) to be increase or decrease during the period of fabrication. Generally, the contracts incorporate a formula for such price adjustments. A civil construction contract usually links wage costs of unskilled works to any changes in a minimum wage  Điều chỉnh giá Price Revision Clause            A clause in contract allowing for adjustment in price  Pháp luật điều chỉnh giá Prime Contractor Nhà thầu chính  Private sector projects (BOO/BOT/ BOOT Những dự án công trình khu vực tư nhân (BOO/BOT/ BOOT  Procedures for soliciting tenders of appllications to prequalify  Thủ tục mời thầu hoặc sơ tuyển Procurement Sắm sửa  Procurement Cycle Chu trình (trình tự) sắm sửa         Quá trình sắm sửa bao hàm những khâu chính như: Lập KH; Thông tin sơ tuyển; Sẵn sàng HSMT; Sơ tuyển; Mời thầu; Nhận HSDT; Mở thầu; Xét thầu; Trình duyệt; Thẩm định; Phê duyệt và Triển khai Hợp Đồng ..  Procurement Aspects Khía cạnh sắm sửa  Procurement Guidelines

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.