Hỏi đáp

toán tử là gì – viettingame

Một toán tử là một hình tượng, mà nói cho lập trình a.viettingame.vnên tiến hành những thao tác toán học và logic ví dụ. C++ hỗ trợ nhiều toán tử sở hữu sẵn, này là:

Đang xem: Toán tử là gì

1 Toán tử số học 2 Toán tử quan hệ 3 Toán tử logic 4 Toán tử so sánh bit 5 Toán tử gán 6 Những toán tử hỗn hợp

Toán tử số học

Toán tử Mô tả + Cùng hai toán hạng – Trừ toán hạng thứ hai từ toán hạng đầu * Nhân hai toán hạng / Phép chia lấy nguyên % Phép lấy số dư ++ Toán tử tăng (++), tăng giá trị toán hạng thêm một đơn vị — Toán tử tránh (–), tiêu giảm giá trị toán hạng đi một đơn vị

Toán tử quan hệ

Toán tử Mô tả == Kiểm tra nếu 2 toán hạng bằng nhau hay là không. Nếu bằng thì là true. != Kiểm tra 2 toán hạng sở hữu giá trị không giống nhau hay là không. Nếu ko bằng thì là true. > Kiểm tra nếu toán hạng phía bên trái sở hữu giá trị to hơn toán hạng phía bên phải hay là không. Nếu to hơn thì ĐK là true. < Kiểm tra nếu toán hạng phía bên trái nhỏ hơn toán hạng phía bên phải hay là không. Nếu nhỏ hơn thì là true. >= Kiểm tra nếu toán hạng phía bên trái sở hữu giá trị to hơn hoặc bằng giá trị của toán hạng phía bên phải hay là không. Nếu đúng là true. <= Kiểm tra nếu toán hạng phía bên trái sở hữu giá trị nhỏ hơn hoặc bằng toán hạng phía bên phải hay là không. Nếu đúng là true.

Toán tử logic

Toán tử Mô tả && Được gọi là toán tử logic AND (và). Nếu cả hai toán tử đều phải sở hữu giá trị khác 0 thì ĐK trở lên trên true. || Được gọi là toán tử logic OR (hoặc). Nếu một trong hai toán tử khác 0, thì ĐK là true. ! Được gọi là toán tử NOT (phủ định). Sử dụng để đảo ngược lại trạng thái logic của toán hạng đó. Nếu ĐK toán hạng là true thì phủ định nó sẽ là false.

Toán tử so sánh bit

Toán tử Mô tả & Toán tử AND (và) nhị phân sao chép một bit tới hậu quả nếu nó tồn tại trong cả hai toán hạng. | Toán tử OR (hoặc) nhị phân sao chép một bit tới hậu quả nếu nó tồn tại trong một hoặc hai toán hạng. ^ Toán tử XOR nhị phân sao chép bit mà nó chỉ tồn tại trong một toán hạng mà ko phải cả hai.

Xem thêm: with regard to là gì

Xem thêm: Conhost.Exe Là Gì – Tìm Hiểu Về Tiến Trình Conhost

~ Toán tử đảo bit (đảo bit 1 thành bit 0 và ngược lại). << Toán tử dịch trái. Giá trị toán hạng trái được dịch chuyển sang trọng trái bởi số những bit được xác định bởi toán hạng phía bên phải. >> Toán tử dịch phải. Giá trị toán hạng trái được dịch chuyển sang trọng phải bởi số những bit được xác định bởi toán hạng phía bên phải. p q p & q p | q p ^ q 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1

Giả sử nếu A = 60; và B = 13; thì lúc này trong định dạng nhị phân chúng sẽ là như sau:

A = 0011 1100

B = 0000 1101

AvàB = 0000 1100

A|B = 0011 1101

A^B = 0011 0001

~A  = 1100 0011

Toán tử gán

Toán tử Mô tả = Toán tử gán giản dị. Gán giá trị toán hạng phía bên phải cho toán hạng trái. += Thêm giá trị toán hạng phải tới toán hạng trái và gán giá trị đó cho toán hạng trái. -= Trừ đi giá trị toán hạng phải từ toán hạng trái và gán giá trị này cho toán hạng trái. *= Nhân giá trị toán hạng phải với toán hạng trái và gán giá trị này cho toán hạng trái. /= Chia toán hạng trái cho toán hạng phải và gán giá trị này cho toán hạng trái. %= Lấy phần dư của phép chia toán hạng trái cho toán hạng phải và gán cho toán hạng trái. <<= Dịch trái toán hạng trái sang trọng số vị trí là giá trị toán hạng phải. >>= Dịch phải toán hạng trái sang trọng số vị trí là giá trị toán hạng phải. &= Phép AND bit ^= Phép OR loại trừ bit |= Phép OR bit.

Những toán tử hỗn hợp

Toán tử Mô tả sizeof Toán tử sizeof trong C++ trả về kích cỡ của một biến. Ví dụ: sizeof(a), với a là integer, sẽ trả về 4 ĐK ? X : Y Toán tử ĐK trong C++. Nếu Condition là true ? thì nó trả về giá trị X : nếu ko thì trả về Y , Toán tử Comma trong C++ làm cho một dãy sinh hoạt được tiến hành. Giá trị của toàn biểu thức comma là giá trị của biểu thức ở đầu cuối trong danh sách được phân biệt bởi dấu phảy . (dot) và -> (arrow) Toán tử thành a.viettingame.vnên trong C++ được sử dụng để tham chiếu những thực thể đơn của những lớp, những cấu trúc, và union Cast Toán tử ép kiểu (Casting) trong C++ thay đổi một kiểu dữ liệu thành kiểu khác. Ví dụ: int(2.2000) sẽ trả về 2 & Toán tử con trỏ & trong C++ trả về địa chỉ của một biến. Ví du: &a; sẽ trả về địa chỉ thực sự của biến này * Toán tử con trỏ * trong C++ là trỏ tới một biến. Ví dụ: *var sẽ trỏ tới một biến var

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.