Tin tổng hợp

Tính Chất Hóa Học Của Oxit Axit

Oxit axit và Oxit bazơ và Muối là một trong những kỹ năng và kỹ năng mở đầu của môn hoá học 9, phía trên là một trong những nội dung kỹ năng và kỹ năng quan trọng mà những em cần tóm vững.

Chúng ta đang xem: Oxit axit là gì? tính chất hóa học và hướng dẫn bài tập oxit axit

Để học tốt được môn hoá, những em cần quan trọng đặc biệt quan trọng ghi nhớ tính chất hoá học của những nguyên tố và những hợp chất. Nội dung nội dung bài viết này sẽ hỗ trợ những em khối khối hệ thống lại tính chất hoá học của Oxit, Axit, Bazơ và Muối và vận dụng giải một trong những bài tập.

I. Tính chất hoá học của Oxit bazơ

1. Oxit bazơ tác dụng với nước H2O

– Một số trong những trong những Oxit bazo tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazo (kiềm)

 PTPƯ: Oxit bazo + H2O → Bazo

 Ví dụ: BaO(r)  + H2O(dd) → Ba(OH)2,(dd)

 Na2O + H2O(dd) → 2NaOH

 CaO + H2O(dd) → Ca(OH)2

– Một số trong những trong những oxit bazo khác tác dụng với nước như: K2O, Li2O, Rb2O, Cs2O, SrO,…

2. Oxit bazo tác dụng với Axit

– Oxit bazo tác dụng với axit tạo thành muối và nước

 PTPƯ: Oxit bazo + Axit → Muối + H2O

 Ví dụ: CuO(r) + HCl(dd) → CuCl2,dd + H2O

 BaO + 2HCl → BaCl2 + H2O

 Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

3. Oxit bazo tác dụng với Oxit axit

– Một số trong những trong những oxit bazo (là những oxit bazo tan trong nước) tác dụng với oxit axit tạo thành muối

 PTPƯ: Oxit bazo + Oxit axit → Muối

 Ví dụ: CaO + CO2 → CaCO3

 BaO + CO2 → BaCO3

II. Tính chất hoá học của Oxit axit

1. Oxit axit tác dụng với nước H2O

– Nhiều Oxit axit tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit

 PTPƯ: Oxit axit + H2O → Axit

 Ví dụ: P2O5 (r) + 3H2O → 2H3PO4

 SO3 + H2O → H2SO4

 N2O5 + H2O → 2HNO3

– Những oxit axit tác dụng được với nước và do đó cũng tan trong nước.

2. Oxit axit tác dụng với bazo

– Oxit axit tác dụng với bazo tạo thành muối và nước

 PTPƯ: Oxit axit + Bazơ → Muối + H2O

 Ví dụ: CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

 SO2 + Ba(OH)2 → BaSO3 + H2O

3. Oxit axit tác dụng với oxit bazơ

– Oxit axit tác dụng với một trong những oxit bazơ (tan) tạo thành muối.

 Ví dụ: CO2 + BaO → BaCO3

*

III. Tính chất hoá học của Axit

1. Axit làm đổi màu giấy quỳ tím

– Dung dịch axit làm đổi màu giấy quỳ tím thành đỏ

2. Axit tác dụng với kim loại

+ Axit tác dụng với kim loại tạo thành muối và giải phóng khí Hyđro H2

 PTPƯ: Axit + Kim loại → Muối + H2↑

+ ĐK xẩy ra phản ứng:

– Axit: thường sử dụng là HCl, H2SO4 loãng (nếu là H2SO4 đặc thì ko giải phóng H2; nội dung này sẽ học ở bậc THPT)

– Kim loại: Đứng trước H trong dãy hoạt động và sinh hoạt và sinh hoạt hóa học của kim loại:

 Dãy điện hoá kim loại:

 K > Na > Ca > Mg > Al > Zn > Fe > Ni > Sn > Pb > > Cu > Hg > Ag > Pt > Au

 Cách nhớ: Khi o Cần Mua Áo Záp Sắt Nhìn Sang Phải Hỏi Cửa Hàng Á Pi Âu

*

 Ví dụ: 2Na + 2HCl = 2NaCl + H2↑

 Mg + H2SO4 (loãng) = MgSO4 + H2↑

 Fe + 2HCl = FeCl2 + H2↑

 2Al + 3H2SO4 (loãng) → Al2(SO4)3 + 3H2↑

– Ghi chú: Sắt lúc tác dụng với HCl, H2SO4 loãng chỉ tạo muối sắt (II) chứ ko tạo muối sắt (III) (phản ứng ko mạnh nên ko tạo muối sắt (III), muối sắt (III) tạo ra lúc phản ứng với H2SO4 đặc nóng).

3. Axit tác dụng với bazo

– Axit tác dụng với bazo tạo thành muối và nước

 PTPƯ: Axit + Bazo → Muối + H2O

ĐK: Toàn bộ những axit đều tác dụng với bazơ. Phản ứng xẩy ra mãnh liệt và được gọi là phản ứng trung hòa.

 Ví dụ: NaOH + HCl → NaCl + H2O

 Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2+ 2H2O

 Cu(OH)2 + H2SO4 (loãng) → CuSO4 + 2H2O 4. Axit tác dụng với Oxit bazơ

– Axit tác dụng với Oxit bazơ tạo thành muối và nước

 PTPƯ: Axit + Oxit bazơ → Muối + H2O

– Điều liện: Toàn bộ những axit đều tác dụng với oxit bazơ.

 Ví dụ: Na2O + 2HCl = 2NaCl + H2O

 FeO + H2SO4(loãng) = FeSO4 + H2O

 CuO + 2HCl = CuCl2 + H2O

5. Axit tác dụng với muối

– Muối (tan) + Axit (mạnh) → Muối mới (tan hoặc ko tan) + Axit mới (yếu ớt ớt hoặc dễ bay tương đối hoặc mạnh).

– ĐK phản ứng:

+ Muối tham gia tan, Axit mạnh, muối tạo thành ko tan trong axit sinh ra 

+ Chất tạo thành với ít nhất 1 kết tủa (ký hiệu:↓) hoặc một khí bay tương đối (ký hiệu: ↑) 

+ Sau phản ứng, nếu muối mới là muối tan thì axit mới phải yếu ớt ớt, nếu muối mới là muối ko tan thì axit mới phải là axit mạnh.

 Ví dụ: H2SO4 + BaCl2 = BaSO4↓ + 2HCl

 K2CO3 + 2HCl = 2KCl + H2O + CO2

Lưu ý: (H2CO3 ko bền và phân hủy ra H2O và CO2)

IV. Tính chất hoá học của Bazơ

1. Bazo tác dụng với chất chỉ thị màu

– Dung dịch bazơ làm quỳ tím đổi thành màu xanh.- Dung dịch bazơ làm phenolphthalein ko màu đổi trang nhã red color.

2. Bazo tác dụng với oxit axit

– Dung dịch bazơ tác dụng với oxit axit tạo thành muối và nước.

 Ví dụ: 2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O

 3Ca(OH)2 + P2O5 → Ca3(PO4)2↓ + 3H2O

3. Bazơ tác dụng với axit

– Bazơ (tan và ko tan) tác dụng với axit tạo thành muối và nước.

 Ví dụ: KOH + HCl → KCl + H2O

 Cu(OH)2 + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O

4. Bazơ tác dụng với muối

– Dung dịch bazơ tác dụng với nhiều dung dịch muối tạo thành muối mới và bazơ mới.

 Ví dụ: 2NaOH + CuSO4 → Na2SO4 + Cu(OH)2↓

5. Bazơ phản ứng phân huỷ

– Bazơ ko tan bị nhiệt phân hủy thành oxit và nước.

 Ví dụ: Cu(OH)2  CuO + H2O

 2Fe(OH)3  Fe2O3 + 3H2O

V. Tính chất hóa học của muối

1. Tác dụng với kim loại

+ Dung dịch muối mà thậm chí tác dụng với kim loại tạo thành muối mới và kim loại mới.

 Ví dụ: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu↓

 Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag↓

2. Tác dụng với axit

+ Muối mà thậm chí tác dụng được với axit tạo thành muối mới và axit mới.

 Ví dụ: BaCl2 + H2SO4 → 2HCl + BaSO4↓

 CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2↑ + H2O

3. Tác dụng với dung dịch muối

+ Hai dung dịch muối mà thậm chí tác dụng với nhau tạo thành hai muối mới.

 Ví dụ: AgNO3 + NaCl → NaNO3 + AgCl↓

4. Tác dụng với dung dịch bazơ

+ Dung dịch bazơ mà thậm chí tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối mới và bazơ mới.

 Ví dụ: Na2CO3 + Ba(OH)2 → 2NaOH + BaCO3↓

5. Phản ứng phân hủy muối

+ Nhiều muối bị phân hủy ở nhiệt độ cao như: KClO3, KMnO4, CaCO3,…

 Ví dụ: 2KClO3  2KCl + 3O2

 CaCO3  CaO + CO2

VI. Phản ứng trao đổi trong dung dịch

1. Định nghĩa:

+ Phản ứng trao đổi là phản ứng hóa học, trong đó hai hợp chất tham gia phản ứng trao đổi với nhay những thành phần kết cấu của chúng để tạo ra những hợp chất mới.

2. ĐK xẩy ra phản ứng trao đổi

+ Phản ứng trao đổi trong dung dịch của hàm lượng chỉ xẩy ra nếu thành phầm tạo thành với chất ko tan hoặc chất khí.

 Ví dụ: CuSO4 + 2NaOH → Na2SO4 + Cu(OH)2↓

 K2SO4 + NaOH: Phản ứng ko xẩy ra.

Lưu ý: phản ứng trung hòa cũng thuộc loại phản ứng trao đổi và luôn luôn luôn luôn xẩy ra.

 Ví dụ: H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

VII. Bài tập về Oxit, Axit, Bazo và Muối

Bài 1 trang 14 sgk hóa 9: Từ Mg, MgO, Mg(OH)2 và dung dịch axit sunfuric loãng, hãy viết những phương trình hóa học của phản ứng điều chế magie sunfat.

Xem thêm: Cách Chơi Đấu Trường Thú 2 Và Cách Combo Skill, Cách Chơi Đấu Trường Thú, Bloody Roar 2

* Lời giải bài 1 trang 14 sgk hóa 9: 

– Những phương trình phản ứng:

 Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2↑

 MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O

 Mg(OH)2 + H2SO4 → MgSO4 + 2H2O

Bài 2 trang 14 sgk hóa 9: Mang những chất sau: CuO, Mg, Al2O3, Fe(OH)3, Fe2O3. Nên lựa chọn một trong những chất đã cho tác dụng với dung dịch HCl sinh ra:

a) Khí nhẹ hơn ko khí và cháy được trong ko khí.

b) Dung dịch với màu xanh lam

c) Dung dịch với màu vàng nâu

d) Dung dịch ko tồn tại màu.

Viết những phương trình hóa học.

* Lời giải bài 2 trang 14 sgk hóa 9:

a) Khí nhẹ hơn ko khí và cháy được trong ko khí là khí H2;

 Mg + 2HCl → MgCl2 + H2↑

b) Dung dịch với màu xanh lam là dung dịch muối đồng (II).

 CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

c) Dung dịch với màu vàng nâu là dung dịch muối sắt (III)

 Fe(OH)3 + 3HCl → FeCl3 + 3H2O

 Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

d) Dung dịch ko tồn tại màu là dung dịch muối nhôm.

 Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O.

Bài 3 trang 14 sgk hóa 9: Hãy viết những phương trình hóa học của phản ứng trong những trường hợp sau:

a) Magie oxit và axit nitric;

b) Đồng (II) oxit và axit clohiđric;

c) Nhôm oxit và axit sunfuric;

d) Sắt và axit clohiđric;

e) Kẽm và axit sunfuric loãng.

* Lời giải bài 3 trang 14 sgk hóa 9:

– Những phương trình phản ứng:

 a) MgO + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + H2O

 b) CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

 c) Al2O3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2O

 d) Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑

 e) Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2↑

Bài tập 6 trang 19 sgk hóa 9: Cho một khối lượng mạt sắt dư vào 50ml dung dịch HCl. Phản ứng xong thu được 3,36 lít khí (DKTC).

a) Viết phương trình hóa học.

b) Tính khối lượng mạt sắt đã tham gia phản ứng.

c) Tính nồng độ mol của dung dịch HCl đã sử dụng.

* Lời giải bài tập 6 trang 19 sgk hóa 9: 

a) PTPƯ: Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑

b) Từ PTPƯ ta thấy khí thu được là H2↑

 Theo đề bài ta thu được 3,36 lít khí (ĐKTC) là của khí Hyđro nên ta với

 

*

(mol)

Theo PTPƯ: nFe = nH2 = 0,15 mol ⇒ mFe = 0,15. 56 = 8,4 (g)

c) Theo PTPƯ: nHCl = 2.nFe = 2 × 0,15 = 0,3 (mol), VHCl = 50ml = 0,05(lít)

 nên ta với:

*

 ⇒ Vậy nồng độ mol của HCl là 6 (M)

Bài tập 7 trang 19 sgk hóa 9: Hòa tan trọn vẹn 12,1g hỗn hợp bột CuO và ZnO cần 100ml dung dịch HCl 3M.

a) Viết những phương trình hóa học.

b) Tính Xác Suất theo khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp thuở đầu.

c) Hãy tính khối lượng dung dịch H2SO4 với nồng độ 20 % để hòa tan trọn vẹn hỗn hợp những oxit trên.

* Lời giải bài tập 7 trang 19 sgk hóa 9:

Theo đề bài ta với: VHCl = 100ml = 0,1 lít ⇒ nHCl = CM . V = 0,1 . 3 = 0,3 mol

Gọi x và y là số mol CuO và ZnO trong hỗn hợp.

a) Phương trình hóa học xẩy ra:

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O (1)

ZnO + 2HCl → ZnCl2 + H2O (2)

b) Tính thành phần hỗn hợp, nhờ vào phương trình phản ứng (1), (2) và dữ khiếu nại đề bài cho ta với hệ phương trình đại số:

Theo PTPƯ (1): nHCl = 2. nCuO = 2.x mol;

Theo PTPƯ (2): nHCl = 2. nZnO = 2y mol;

 Vì thế thế phản ứng xẩy ra trọn vẹn (tức là HCl sử dụng hết 0,3 mol) nên:

⇒ nHCl = 2x + 2y = 0,3 (∗)

Ta với: mCuO = (64 + 16).x = 80x ; mZnO = (65 + 16).y = 81y

Vì thế thế phản ứng xẩy ra trọn vẹn (tức là sử dụng hết 12,1 g hỗn hợp CuO và ZnO) nên:

⇒ mhh = 80x + 81y = 12,1. (∗∗)

Từ (∗) và (∗∗) ta với hệ phương trình

2x + 2y = 0,3 và

80x + 81y = 12,1

Giải hệ phương trình trên ta được: x = 0,05; y= 0,1.

⇒ nCuO = 0,05 mol, nZnO = 0,1 mol

mCuO = 80 . 0,05 = 4 g

%mCuO = (4. 100%) / 12,1 = 33%

%mZnO = 100% – 33% = 67%.

c) Khối lượng H2SO4 cần sử dụng:

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O (3)

ZnO + H2SO4 → ZnSO4 + H2O (4)

Phụ thuộc phương trình (3) và (4), ta với:

Theo pt (3)

*

 mol

Theo pt (4)

*

 mol

⇒  = 98. (0,05 + 0,1) = 14,7g.

Khối lượng dung dịch H2SO4 20% cần sử dụng:  = 14,7 .100 /20 = 73,5g.

Bài tập 5 trang 21 sgk hóa 9: hoàn thành chuỗi PTPƯ

*

*

;

*

* Lời giải bài tập 5 trang 21 sgk hóa 9:

1) S + O2 

*

 SO2

2) 2SO2 + O2

*

 2 SO3

3) SO2 + Na2O → Na2SO3

4) SO3 + H2O → H2SO4

5) 2H2SO4 (đ) + Cu

*

 CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

6) SO2 + H2O → H2SO3

7) H2SO3 + 2 NaOH → Na2SO3 + 2H2O

8) Na2SO3 + 2HCl → 2 NaCl + SO2↑ + H2O

9) H2SO4 + 2 NaOH → Na2SO4 + 2H2O

10) Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + 2 NaCl

Bài tập 6 trang 33 sgk hóa 9: Trộn 30ml dung dịch với chứa 2,22 g CaCl2 với 70 ml dung dịch với chứa 1,7 g AgNO3.

a) Hãy cho thấy thêm hiện tượng quan sát được và viết phương trình hóa học.

b) Tính khối lượng chất rắn sinh ra.

Xem thêm: Q Là Tập Hợp Số Gì – Lý Thuyết Tập Hợp Q Những Số Hữu Tỉ

c) Tính nồng độ mol của chất sót lại trong dung dịch sau phản ứng. Nghĩ rằng thể tích của dung dịch thay đổi ko đáng kể.

* Lời giải bài tập 6 trang 33 sgk hóa 9:

a) Phương trình phản ứng: CaCl2 + 2AgNO3 → 2AgCl↓trắng + Ca(NO3)2

– Hiện tượng quan sát được: Tạo ra chất ko tan, white color, lắng dần xuống đáy cốc này là AgCl

Thể loại: Tổng hợp

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.