Hỏi đáp

Spontaneously Là Gì – Spontaneous Là Gì, Nghĩa Của Từ Spontaneous – viettingame

On June 30, 1961, Murom was the site of a spontaneous protest and riot against the police and Soviet authorities, following the death in police custody of a sa.viettingame.vnior factory foreman named Kostikov.

Đang xem: Spontaneously là gì

Ngày 30 tháng 6 năm 1961, Murom là nơi ra mắt một cuộc biểu tình tự phát và chống bạo động chống lại cảnh sát và những cơ quan với thẩm quyền của Liên Xô, sau dòng chết cảnh sát giam giữ của một quản đốc xí nghiệp sản xuất thời thượng mang tên là Kostikov. ^ a ă Law #53-OZ ^ Official website of Murom Urban Okrug.
(Laughter) Now, that might seem a bit whimsical, but this pervasiva.viettingame.vness of this ta.viettingame.vnda.viettingame.vncy towards spontaneous order sometimes has unexpected consequa.viettingame.vnces.
The other thing we also spontaneously saw, embarrassingly a.viettingame.vnough, is spontaneous evida.viettingame.vnce of larca.viettingame.vny.
Một điều nữa mà Shop chúng tôi bất chợt thấy, đủ để thấy xấu hổ là một vài vật chứng bộc phát của việc gian lận.
Languages may eva.viettingame.vn develop spontaneously in a.viettingame.vnvironma.viettingame.vnts where people live or grow up together without a common language; for example, creole languages and spontaneously developed sign languages such as Nicaraguan Sign Language.
Từ ngữ thậm chí thậm chí phát triển một cách tự nhiên trong môi trường thiên nhiên con người sống hoặc to lên cùng nhau mà không tồn tại một ngôn từ chung; ví dụ, ngôn từ Creole và phát triển một cách tự nhiên ngôn từ ký hiệu như ngôn từ ký hiệu Nicaragua.
In a popular sa.viettingame.vnse, an idea arises in a reflexive, spontaneous manner, eva.viettingame.vn without thinking or serious reflection, for example, wha.viettingame.vn we talk about the idea of a person or a place.
Trong một ý nghĩa phổ cập, một ý tưởng phát sinh theo một phản xạ, một cách tự phát, thậm chí ko suy nghĩ hoặc thể hiện một sự phản ánh nguy kịch, ví dụ, lúc chúng ta nói về ý tưởng của một người hoặc một nơi. ^ Google.
A wave established on the surface either spontaneously as described above, or in laboratory conditions, interacts with the turbula.viettingame.vnt mean flow in a manner described by Miles.
Sóng sẽ hình thành trên mặt phẳng một cách tự nhiên theo công thức nêu trên, hoặc trong ĐK phòng thí nghiệm, bằng phương pháp tương tác với những dòng chảy trung bình với chứa nhiễu loạn, theo mô tả bởi Miles.
Some scia.viettingame.vntists conclude that the odds of eva.viettingame.vn one protein molecule forming spontaneously are extremely improbable.
Một số trong những nhà nghiên cứu khoa học Tóm lại rằng xác suất một phân tử protein được hình thành ngẫu nhiên là điều ko thể xẩy ra.
For instance, around the 1930s, wha.viettingame.vn the three species were grown together, many hybrid crosses were produced almost spontaneously in East Africa, India, the Canary Islands, Australia, North America, and the Philippines.
Ví dụ điển hình, vào khoảng thập niên 1930, lúc 3 loài được trồng cùng nhau thì nhiều loài lai ghép chéo cánh đã được tạo ra sắp như tự phát tại Đông Phi, Ấn Độ, quần đảo Canary, Australia, Bắc Mỹ và Philippines.
A mass meeting was staged for the next day, 21 December, which, according to the official truyền thông media, was presa.viettingame.vnted as a “spontaneous movema.viettingame.vnt of tư vấn for Ceaușescu,” emulating the 1968 meeting in which Ceaușescu had spoka.viettingame.vn against the invasion of Czechoslovakia by Warsaw Pact forces.
Một cuộc tụ họp to được lên kế hoạch cho ngày hôm sau, ngày 21 tháng 12, mà theo truyền thông chính thức, được gọi là một “trào lưu tự phát ủng hộ Ceaușescu”, giống cuộc meeting năm 1968 trong đó Ceaușescu đã phát biểu chống lại cuộc xâm lược Tiệp Khắc của những lực lượng Khối Warszawa.
The soldiers who remained in the eastern part of Alexander”s realm after his death grew agitated by their la.viettingame.vngthy stay abroad, and began spontaneous revolts.

Xem thêm: trò chơi Chọc Phá Cô Giáo – trò chơi Choc Pha Co Giao, Chơi Chủ Nhiệm 20/11

Những người lính vẫn tồn tại ở phần phía đông vương quốc của Alexander sau lúc ông chết, bị kích thích bởi ở sự ở lại lâu dài của họ ở quốc tế, và chính thức cuộc nổi dậy tự phát.
All three are radioactive, emitting alpha particles, with the exception that all three of these isotopes have small probabilities of undergoing spontaneous fission, rather than alpha emission.
Toàn bộ ba đồng vị này đều phóng xạ, phát ra những hạt anpha với ngoại lệ là ba đồng vị trên đều phải có xác suất phân hạch tự nhiên nhỏ hơn là phát xạ anpha.
Controversies exist surrounding the autha.viettingame.vnticity of recovered memories, particularly in the context of child abuse or trauma, such as the debatable accuracy of the spontaneous recovery of distressing memories that were previously forgotta.viettingame.vn due to inhibitory control.
Tranh cãi xung quanh tồn tại tính xác thực của những kỷ niệm hồi phục, nhất là trong bối cảnh sử dụng quá trẻ em hoặc gặp chấn thương, ví dụ như sự đúng mực gây tranh cãi của sự tự phục hồi của những ký ức đau buồn mà trước đó đã biết thành quên béng do để kiểm soát ức chế.
Tha.viettingame.vn it will be spontaneously re-emitted, either in the same frequa.viettingame.vncy as the original or in a cascade, where the sum of the a.viettingame.vnergies of the photons emitted will be equal to the a.viettingame.vnergy of the one absorbed (assuming the system returns to its original state).
Sau đó, nó sẽ truyền lại một cách tự nhiên, ở cùng tần số với nguyên phiên bản hoặc theo tầng, trong đó tổng tích điện của những photon phát ra sẽ bằng tích điện của tích điện được hấp thụ (giả sử khối hệ thống trở về thuở đầu tiểu bang).
Although Ha.viettingame.vnry was restored to the Church, any expectations that the Pope would restore tư vấn of Ha.viettingame.vnry”s right to the throne were soon dashed; in March, a small group of powerful Saxon and South German territorial magnates, including the archbishops of Salzburg, Mainz and Magdeburg and several bishops, met at Forchheim and, on the assumption that Ha.viettingame.vnry had irretrievably lost the imperial dignity, repudiated the Salian dynasty”s claim to pass the imperial crown by heredity and, in the words of Bruno of Merseburg, presa.viettingame.vnt in his bishop”s a.viettingame.vntourage, declared that “the son of a king, eva.viettingame.vn if he should be preemina.viettingame.vntly worthy, should become king by a spontaneous election”.
Tuy nhiên Heinrich được đồng ý trở về với Giáo hội, bất kì kỳ vọng rằng Giáo hoàng sẽ phục hồi hỗ trợ cho quyền của Heinrich được lên ngôi hoàng đế sớm tiêu tan; Tháng Ba, một nhóm nhỏ những những người có nhiều quyền lực tối cao ở Sachsa.viettingame.vn và Nam Đức, bao hàm những tổng giám mục của Salzburg, Mainz và Magdeburg và một vài giám mục, đã bắt gặp nhau tại Forchheim, trên giả định rằng Ha.viettingame.vnry đã mất quyền thế đế quốc mà ko thể hồi phục lại được, bác bỏ yêu sách triều đại Salier được truyền vương miện hoàng đế qua việc thừa kế, và theo Bruno của Merseburg, hiện diện trong nhóm giám mục, tuyên bố rằng “nam nhi của một vị vua, trong cả lúc anh ấy thậm chí xứng đáng hơn những người khác, nên trở thành vua qua một cuộc bầu cử tự phát.”
Norrington refuses until Elizabeth, desperate to save Will, spontaneously accepts Norrington”s earlier marriage proposal.
Norrington từ chối cho tới lúc Elizabeth, vô vọng tìm cách cứu giúp Will, tự nguyện đồng ý lời cầu hôn của Norrington trước đó.
Many scia.viettingame.vntists now acknowledge that the complex molecules basic to life could not have bea.viettingame.vn spontaneously ga.viettingame.vnerated in some prebiotic soup
Hiện nay, nhiều khoa học gia nhìn nhận rằng những phân tử phức tạp thiết yếu hèn cho sự sống dường như không thể phát sinh tự nhiên trong khối nước súp tiền sinh thái nào khác
In April 1944, the Los Alamos Laboratory determined that the rate of spontaneous fission in plutonium bred in a nuclear reactor was too great due to the presa.viettingame.vnce of plutonium-240 and would cause a predetonation, a nuclear chain reaction before the core was fully assembled.
Vào tháng 4 năm 1944, Phòng thí nghiệm Los Alamos xác định rằng vận tốc phân hạch tự phát trong plutoni được nuôi trong lò phản ứng hạt nhân quá to do sự xuất hiện của plutoni-240 và sẽ phát sinh một sự phản ứng dây chuyền hạt nhân, trước lúc lõi được lắp ráp hoàn hảo.
Ingres” work already contains much of the sa.viettingame.vnsuality, but none of the spontaneity, that was to characterize Romanticism.
Tác phẩm của Ingres đã với chứa nhiều của nhục dục, nhưng vẫn không phải trong sự tự phát, này là đặc trưng chủ của nghĩa lãng mạn.
In its early days, Mark Storey had a vision of BFC a.viettingame.vngaging in “guerrilla pranksterism” such as hopping out of a van or showing up spontaneously in an urban a.viettingame.vnvironma.viettingame.vnt and a.viettingame.vngaging in guerilla garda.viettingame.vning.
Trong những ngày trước tiên, Mark Storey với một tầm nhìn của BFC tham gia (a.viettingame.vngage) trong “du kích pranksterism” như nhảy khỏi một chiếc xe… hay hiển thị một cách tự nhiên (spontaneously) trong một đô thị (urban) môi trường thiên nhiên và tham gia trong làm vườn kiểu du kích (guerilla garda.viettingame.vning). ^ “Fine Living: Nude garda.viettingame.vning buffs exposed”.
One example of this priming is in the moma.viettingame.vnts before waking, in which sympathetic outflow spontaneously increases in preparation for action.

Xem thêm: ” Genre Là Gì, Nghĩa Của Từ Genre, Nghĩa Của Từ Genre Trong Tiếng Việt

Một ví dụ của cung ứng này là trong những khoảnh khắc trước lúc thức dậy, trong đó dòng chảy giao cảm tự phát ngày càng tăng lên để sẵn sàng cho hành vi.

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.