Tin tổng hợp

Sau Giới Từ Cùng Gì ? Giới Từ (Prepositions)

Giới từ thuộc nhóm từ loại được sử dụng tương đối nhiều trong tiếng Anh, Quan trọng quan trọng với những câu chứa thời hạn thì giới từ thuộc một trong những thành phần ko thể thiếu. Nào nào hãy cùng nhau Anh ngữ Ms Hoa tìm hiểu thêm về từ loại cơ phiên bạn dạng này nhé.

Chúng ta đang xem: Sau giới từ cùng gì

Một vài chủ điểm ngữ pháp:

➢ Cấu trúc wish và những cách sử dụng thông dụng nhất.

➢ So sánh trong tiếng anh – cấu trúc, cách sử dụng, bài tập ví dụ

➢ Cấu trúc tiếng anh – những chủ điểm cấu trúc TOEIC thường bắt gặp gỡ

I. KHÁI NIỆM VÀ NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG GIỚI TỪ

1. Giới từ là gì?

Trong ngữ pháp, giới từ (preposition) là một cơ quan lời nói reviews, giới từ được đặt vào câu sẽ đã cho thấy rằng mối quan hệ trong số những điều được đề cập trong câu ấy.

Ví dụ, trong câu “The cat sleeps on the sofa” (Con mèo ngủ trên ghế sofa), từ “on” là một giới từ, reviews 1 danh từ thứ 2 sở hữu trong câu “on the sofa”

2. Nguyên tắc sử dụng giới từ

Vị trí của giới từ: Giới từ sở hữu vị trí đứng riêng của tôi trong câu, dưới phía trên là vị trí của một vài giới từ cơ phiên bạn dạng trong tiếng Anh

Trước danh từ:

In the morning: Vào buổi sớm

On Monday: Vào thứ 2

Sau động từ:

Mà thậm chí liền sau động từ, thậm chí bị 1 từ khác chen giữa động từ và giới từ

+ The book is on the table = Quyển sách ở trên bàn.

+ I live in Ho Chi Minh city = Tôi sống ở thành phố Hồ Chí Minh.

+ He picked me up (from the airport) yesterday = Anh ấy đã đưa tôi lên ( từ sân bay) ngày hôm qua

Sau tính từ:

+ I’m not worried about living in a foreign country = Tôi ko phải lo ngại lắng về việc sống ở quốc tế.

+ He is not angry with you = Anh ấy ko giận chúng ta.

II. MỘT SỐ GIỚI TỪ THƯỜNG GẶP VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý

1. Một vài giới từ thường bắt gặp gỡ

Những giới từ thường bắt gặp gỡ

1) Giới từ chỉ thời hạn:

– At: vào lúc (thường đi với giờ) – I get up at 6.00

– On: vào (thường đi với ngày) – The book on the table

– In: vào (thường đi với tháng, năm, mùa, thế kỷ) – On my birthday, on Saturday

– Before: trước – Before my mother came home, my father had watered all the plants in the garden

– After: sau – After David had gone home, we arrived

– During: (trong vòng) đi với danh từ chỉ thời hạn – I fell asleep during the film

2) Giới từ chỉ xứ sở:

– At : tại (sử dụng cho xứ sở nhỏ như trường học, sân bay…) – The teacher is at the desk

– In : trong (chỉ ở bên trong) , ở (xứ sở to thành phố, tỉnh ,vương quốc, lục địa…)

Coffee 2 in 1, I’m working in Hanoi

– On, above, over : trên – The cat sleeps above the box

3) Giới từ chỉ sự chuyển dịch:

– To, into, onto : tới, tiếp cận và tiếp xúc mặt phẳng,ở phía ngoài cùng của vật, vị trí

I go into the garden, the boat was driven onto the rocks

– Across : ngang qua – A bird is flying across

– Along : dọc từ – I knew it all along

– Round, around, about: quanh – a round voyage Halong bay

4) Giới từ chỉ thể cách:

– With: với- I’m shopping with my brother

– Without: ko, ko có- to travel without a ticket

– According to: theo – according to the archives, he was born in Paris

– In spite of : tuy nhiên – In spite of eating KFC regularly Giang remained slim

– Instead of : thay vì thế như vậy – I’ll have coffee instead of tea

5) Giới từ chỉ mục đích:

– To : để

– In order to : để- She gave up work in order/so as to have more time with the children

– For : dùm, dùm cho – He signed it for me, Let me do it for you

– So as to: để – She works hard so as to have a better life in the future

6) Giới từ chỉ nguyên do:

– Thanks to : nhờ ở

Thanks to your help, I passed the exam (nhờ sự trợ giúp của con người mà tôi thi đậu)

– By means of : nhờ, bằng phương tiện

2. Một vài sai lầm thường bắt gặp gỡ lúc sử dụng giới từ

Sai lầm 1: Suy luận từ cách sử dụng đã bắt gặp gỡ trước đó:

Trước đó ta bắt gặp gỡ : worry about : lo ngại về

Lần sau bắt gặp gỡ chữ : discuss _____ (thảo luận về) thế là ta suy ra từ câu trên mà điền about vào, thế là sai.

Sai lần 2: Ko nhận ra là giới từ thay đổi vì thế như vậy thấy cùng một danh từ:

Trước đó ta bắt gặp gỡ : in the morning

Thế là lúc bắt gặp gỡ : ___ a cold winter morning, thấy morning nên lựa sắm ngay in => sai (đúng ra phải sử dụng on )

Sai lầm 3: Bị tiếng Việt tác động:

Tiếng Việt nói: trang nhã và trang nhã với ai; nên lúc bắt gặp gỡ : polite (trang nhã và trang nhã ) liền sử dụng ngay with ( với ) => nên thay bằng từ: important (quan trọng) với/ so với

3. Quy tắc hình tam giác trong giới từ

Quy tắc hình tam giác được biết tới như là một trong những quy tắc giúp ghi nhớ cách sử dụng giới từ in, on, at và cách sử dụng của chúng.

Ba giới từ chỉ thời hạn, vị trí “in”, “on”, “at” rất rất giản đơn tạo nên nhầm lẫn. Quy tắc hình phễu được tương đối nhiều người tiêu sử dụng sẽ hỗ trợ chúng ta xử lý và xử lý vấn đề này. Tưởng tượng cách sử dụng “in”,”on””, “at” như một tam giác ngược, hoặc chiếc phếu. Chiếc phễu này lọc dần những cụm từ chỉ thời hạn, vị trí với quy tắc tránh dần mức độ chung chung, tăng dần mức độ rõ.

*

In

To nhất của phễu là giành cho giới từ in – chỉ những thứ to nhất, chung chung nhất. Với thời hạn, “in” sử dụng trước những từ chỉ thời hạn bao hàm nhất như “century” (thế kỷ) cho tới “week” (tuần).

Ví dụ: in the 20th century, in the 1980’s, in March, in the third week of April, in the future.

Ngoại lệ: in + buổi: in the morning, in the evening, in the afternoon

Về vị trí, “in” sử dụng cho những vị trí to như country (vương quốc), cho tới village, neighborhoods (xóm mạc, vùng).

Ví dụ: In the United States, in Miami, in my neighborhood. “In” sử dụng thời hạn từ chung nhất cho tới week (tuần), vị trí từ chung nhất cho tới thị trấn, xóm mạc xóm ngoại trừ in the morning, afternoon, evening.

On

Phần giữa của phễu giành cho “on”, tương ứng với vị trí rõ hơn, thời hạn ví dụ hơn so với “”in”. Về thời hạn, “on” sử dụng cho ngày rõ, hoặc một dịp nào khác.

Ví dụ: on my birthday, on Saturday, on the weekend (United States), on June 8th.

Ngoại lệ: on my lunch break. Về vị trí, “on” sử dụng cho một vùng tương đối dài, thoáng rộng như đường phố, bãi tắm biển…

Ví dụ: on Broadway Street, on the beach, on my street.

At

Phần chóp phễu, tương ứng với thời hạn vị trí rõ nhất, giành cho giới từ “at”. Về thời hạn, “at” sử dụng cho mốc thời hạn rõ, thời điểm, khoảnh khắc.

Ví dụ: at 9:00 PM, at lunch, at dinner, at the start of the party, at sunrise, at the start of the movie, at the moment.

Ngoại lệ: at night. Về vị trí, “at” sử dụng cho địa chỉ, vị trí rõ.

Ví dụ: at 345 broadway street, at the store, at my house. Như vậy, cách sử dụng giới từ về thời hạn, vị trí của ba giới từ “in”, “on”, “at” tuân theo quy tắc hình phễu, ngoại trừ một vài ngoại lệ như trên.

III. BÀI TẬP THỰC HÀNG GIỚI TỪ TRONG TIẾNG ANH

Điền giới từ thích hợp vào chỗ trống

1.We’ll buy a smaller house when the children have grown _______ and left home.

2. The computer isn’t working. It broke _________ this morning.

3. My headaches have been much better since I gave ________ drinking coffee.

4. I turned _______ their offer because they weren’t going to pay me enough money.

5. It was not a problem. We looked _______ his number in the telephone book.

6. Helen takes ________ her mother in many ways.

7. We need to set ________ early tomorrow.

8. The plane took ________ very quickly.

9. Anne’s leaving ________ London tomorrow morning.

10. Your friend is always complaining _______ her job.

11. If there was a technical failure, Gagarin might never get _______ to the Earth.

12. Courses lượt thích shoemaking or glass engraving provide people ________ practical skills they can do with their hands.

13.She is famous _______ her beautiful face and sweet voice.

14. We are all aware ________ the importance of the environment protection.

15. His opinion is different _________ mine.

16. If you don’t pay attention _________ the teacher, you won’t understand the lesson.

17. I’m not familiar______ his name, but his face seems familiar_____ me.

18. We were very grateful_______ our friends for all of their assistance.

19. No one knew precisely what would happen ______ a human being in space.

20..How would the mind khuyễn mãi tránh giá ______ the psychological tension?

21. I’m good________ English, but I’m bad______ Mathematics.

22. Mrs. Brown is often worried__________ money.

23. Her parents are very pleased_________ her French.

24. I’m not interested ___________ politics.

25. I’m bit short_________ money. Can you lend me some?

26. I was delighted___________ the present you gave me.

27. She was sad because he was very rude_________ her.

28. She was very angry_________ Tom.

29. Fred is capable________ doing better work than he is doing at present.

30. You get bored___________ doing the same thing every day.

31. Thank you. It was very kind________ you to help me.

32. Mr. Green is responsible ________hiring employees.

33. There”s really no need for you to be afraid________ the examination.

34. Ken was proud________ his good marks on the English.

35. My plan is similar_______ yours, but it is different__________ Ken”s.

36. Pierre said he had become quite fond_______ American hamburgers.

Xem thêm: Isdn Là Gì – Integrated Services Digital Network Viết Tắt Isdn

37. That fashion magazine is full______ advertising for women”s clothes.

38. Thin gloves aren”t very suitable___________ that kind of work.

39. They were happy_______ the results of the election.

40. Y. Gagarin lifted _______ into space aboard the Vostok 1 _____ 9.07 a.m. Moscow time _______ 12th April, 1961.

41. If you want to lose weight, you must go ________ a diet.

42. You should learn ________ heart all the new words and try to use them in the context.

43. We have been learning English ________ five years.

44.Can you send it to me _______ fax?

45. She”s never satisfied _________ what she has got.

46. She wanted to borrow some books ______ him but she was shy _______ asking.

47. They succeeded ______escaping______ the burning house.

48. I don”t approve ______ your smoking. I wish you would give ______ that habit.

49. Do you think we”ll find a solution ______ the problem?

50. I must try and look ______ my notes before the exam.

51. He admitted having opened the suitcase _______ asking its owner.

52. Opening the parcel, he was surprised _______ what he saw.

53. She insisted ________ him wearing the red tie.

54. The teacher tried to explain the new formula________ his students.

55. The English contest organized ________ our teachers is an annual sự khiếu nại in my school.

56. The participants must find ________ all the answers in order to go in the next round.

57. Are you excited____________ going on holiday next week?

58. She said to me “why don”t you relax ________a while?”

59. ________ the end of the film, the heroine was reunited with her family.

60. On behalf ________ our group, he made a speech at the meeting.

61. Have you washed your hands _________having lunch.

62. He was accused _________ having stolen a car.

63. Thank you very much _________ inviting me to your party.

64. We could not play soccer due _________the bad weather.

65. If you don”t want to watch TV. Turn it _________, please.

66. He is retired. He lives ________ his pension.

67. He”s getting bored _______ learning _________ heart.

68. The bomb went _______ killing several by-standers.

69. They cancelled the flight because ________ the storm.

70. The local people are very hospitable _________ strangers.

71. Why were you absent ________ class this morning?

72. In English lessons we always speak _____________ English.

73. When I bought the house, my sister helped me _______ with a loan.

74. Your father is very kind __________David.

75. Your plan is similar _____________his.

76. She is accustomed _______________getting up early.

77. This area is rich______________ oil.

78. Are you acquainted ______________ this man?

79. It was very nice ___________ him to give me a lift.

80. Smoking is harmful____________ our health.

81. Mary always take good care ________her children.

82. Our study is very important__________ our future and useful __________ our country.

83. Why don”t you ask _________a pay increase?

84. Don”t shout ________the child when he makes a mistake.

85. Ken prefers Chinese food ________French food.

86. How long have they been working _________the company?

87. He wore a hat, which made him look _________a spy.

88. I think your mother should let you make ________your own mind.

89. The pens made ____________ plastic are very cheap .

90. Many of the stories are based ________ rumor.

91. Was your friend successful________ getting a loan from the ngân hàng?

92. If you look __________ the book, you can find what you need.

93. You should make use __________ the books you have.

94. She was very upset__________ the news of her father”s death.

95. How would the toàn thân react ______ the extreme changes in temperature?

96. We congratulate you ______ your successful flight.

97. The American people shared ______ the Soviet people their satisfaction for the safe flight.

98. Most of the streets were named ______ national heros.

99. Đài Loan Trung Quốc became the third country in the world to be able to independently carry _______manned space flights.

100. He was in orbit around the Earth ______ a speed of more than 17,000 miles per hour.

Đáp án

1. up

2. down

3. up

4. down

5. up

6. after

7. off

8. off

9. for

10. about

11. back

12. with

13. for

14. of

15. from

16. to

17. with

18. to

19. to

20. with

21. at/at

22. about

23. with

24. in

25. of

26. with

27. to

28. with

29. of

30. with

31. of

32. for

33. of

34. of

35. to

36. of

37. of

38. for

39. with

40. off / at / on

41. on

42. by

43. for

44. by

45. with

46. from/ of

47. in / from

48. of

49. to

50. through

51. without

52. at

53. on

54. to

55. for

56. out

57. about

58. for

59. at

60. of

61. before

62. of

63. for . of

64. to

65. off

66. on

67. with/by

68. off

69. of

70. to

71. from

72. in

73. out

74. to

75. to

76. to

77. in

78. with

79. of

80. to

81. of

82. for/ for

83. for

84. at

85. to

86. for

87. lượt thích

88. up

89. of

90. on

91. in

92. through

93. of

94. about

95. to

96. on

97. with

98. after

99. out

100. at

➢  những chủ điểm ngữ pháp TOEIC quen thuộcữvàgt;

➢  Cấu trúc as long as và những cấu trúc thường bắt gặp gỡữvàgt;

➢  cấu trúc Each other và những cấu trúc thường bắt gặp gỡữvàgt;

Trên là tất tần tật về giới từ, một loại từ loại trong tiếng anh siêu quan trọng. Những kỹ năng và kiến thức và kỹ năng về giới từ trong tiếng anh luôn luôn luôn luôn xuất hiện trong những bài thi TOEIC, IELTS hay tiếng anh tiếp xúc hằng ngày.

Xem thêm: Siêu Phẩm Thuần Võ Hiệp Võ Thuật 3D Chính Thức Ra Thị giác Xã trò chơi

Vậy nên việc hiểu biết kĩ lưỡng về giới từ sẽ hỗ trợ cho chính mình upgrade tốt hơn trình độ tiếng anh của tôi.

Thể loại: Tổng hợp

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.