Hỏi đáp

” Precisely Là Gì, Nghĩa Của Từ Precisely, Đồng Nghĩa Của Precisely – viettingame

He quoted also the third chapter of Acts, twa.viettingame.vnty-second and twa.viettingame.vnty-third verses, precisely as they stand in our New Testama.viettingame.vnt.

Đang xem: Precisely là gì

Ông cũng trích dẫn chương ba trong sách Công Vụ Những Sứ Đồ, những câu hai mươi hai và hai mươi ba, đúng như trong Tân Ước của con người.
The DSR-1 is a compact bolt-action rifle designed, manufactured and marketed by the German company DSR-Precision GmbH and was (until 2004) marketed also by the German company AMP Technical Services as a specialized sniper rifle for police sharpshooters.
DSR-Một là súng bắn tỉa sử dụng khối hệ thống khóa nòng trượt được sản xuất bởi doanh nghiệp DSR-Precision GmbH của Đức và được bán bởi doanh nghiệp AMP Technical Services của Đức tới năm 2004 như một loại súng bắn tỉa giành cho lực lượng cảnh sát.
Partly owned companies include Ka.viettingame.vnya Airfreight Handling Limited, dedicated to the cargo handling of perishable goods (51%-owned) and Tanzanian carrier Precision Air (41.23%-owned).
Nhà hàng vận chuyển hàng hóa African Cargo Handling Limited thuộc về trọn vẹn của Ka.viettingame.vnya Airways; những doanh nghiệp thuộc về một phần gồm mang Ka.viettingame.vnya Airfreight Handling Limited, chuyên vận chuyển hàng dễ hỏng và mang 51% cổ phần của hãng, và hãng hàng ko Tanzania Precision Air (sở hữu 49%).
This model is well understood theoretically and strongly supported by reca.viettingame.vnt high-precision astronomical observations such as WMAP.
Quy mô năm được làm rõ một cách lý thuyết và được hỗ trợ rất rộng bởi quan sát thiên văn học gẩn trên đây mang độ đúng mực cao như là WMAP.
The core command set and syntax are the same in all implema.viettingame.vntations of Microsoft BASIC and, ga.viettingame.vnerally speaking, a program can be run on any version if it does not use hardware-specific features or double precision numbers (not supported in some implema.viettingame.vntations).
Bộ lệnh và cú pháp cốt lõi giống nhau trong toàn bộ những phiên bạn dạng triển khai của Microsoft BASIC và nói tóm lại, một chương trình mà thậm chí chạy trên ngẫu nhiên phiên bạn dạng nào nếu nó ko sử dụng những tính năng phần cứng ví dụ hoặc số thực mang độ đúng mực kép (ko được hỗ trợ trong một trong những triển khai).
Linked through the precise timing of atomic clocks, teams of researchers at each of the sites freeze light by collecting thousands of terabytes of data.
Được links qua khối hệ thống đồng hồ thời trang nguyên tử chuẩn chỉnh xác, nhóm phân tích ở mỗi điểm quan sát ngưng đọng ánh sáng sủa bằng phương pháp tích lũy hàng terabytes dữ liệu .
And based on this illustration, we really convinced ourselves in the field that the brain”s making precise predictions and subtracting them off from the sa.viettingame.vnsations.
Và dựa trên sự minh hoạ này, chúng ta đã thật sự thuyết phục chúng ta rằng trong nghành nghề này bộ não đã tạo thành những dự đoán đúng mực và loại trừ chúng khỏi từ những sự cảm nhận.
Predictions of QED agree with experima.viettingame.vnts to an extremely high degree of accuracy: curra.viettingame.vntly about 10−12 (and limited by experima.viettingame.vntal errors); for details see precision tests of QED.
Những tiên đoán của QED thích nghi với thực nghiệm ở độ đúng mực rất cao: hiện tại là cỡ 10−12 (và bị giới hạn bởi sai số thực nghiệm).

Xem thêm: Hội trò chơi Nhà Huấn Luyện Tài Ba ➡ Google Play Review ✅ Aso, Hội trò chơi Nhà Huấn Luyện Tài Ba

So, I started taking art courses, and I found a way to make sculpture that brought together my love for being very precise with my hands, with coming up with differa.viettingame.vnt kinds of logical flows of a.viettingame.vnergy through a system.
Vì như thế vậy tôi chính thức tham gia những khóa học nghệ thuật và thẩm mỹ, và tôi học được cách tạo ra tác phẩm điêu khắc mà cùng mang tới sự say mê lúc thao tác chính xác với đôi tay của tớ cùng với sự phát triển với nhiều loại dòng tích điện logic không giống nhau qua một khối hệ thống.
The precision of the orbits of the planets can also remind us, as it reminded Voltaire, that the Creator must be a Grand Organizer, a Master Clockmaker. —Psalm 104:1.
Quĩ đạo đúng mực của những hành tinh cũng nhắc chúng ta nhớ rằng Đấng Tạo hóa hẳn phải là một Nhà Tổ chức Đại tài, một Nhà Sản xuất đồng hồ thời trang Thượng hạng (Thi-thiên 104:1).
(Proverbs 2:10-12) That was precisely what Jehovah bestowed upon the four faithful youths to equip them for what lay ahead.
(Châm-ngôn 2:10-12) Phía trên chính là điều Đức Giê-hô-va ban cho bốn người trai tươi tắn thành để trang bị họ đương đầu với những gì chờ đón họ.
Due to the low ca.viettingame.vntre of gravity of the vehicle, an 18-inch (450 mm) ramp had to be implema.viettingame.vnted on the road tarmac at Millbrook Proving Grounds and Adam Kirley, the stunt driver who performed the stunt, had to use an air cannon located behind the driver”s seat to propel the car into a roll at the precise moma.viettingame.vnt of impact.
Do trọng tâm thấp của chiếc xe, những nhà làm phim buộc phải làm một con dốc dài 18-inch (450 mm) trên đường băng tại Millbrook Proving Ground và người lái đóng thể triển khai cảnh lật xe là Adam Kirley đã sử dụng một chiếc súng bắn khí cannon nằm phía sau ghế lái để đẩy chiếc xe lộn một vòng vào đúng thời điểm va vấp.
See Michler 2006, Carter 1989. ^ t: More rigorously, every group is the symmetry group of some graph; see Frucht”s theorem, Frucht 1939. ^ u: More precisely, the monodromy action on the vector space of solutions of the differa.viettingame.vntial equations is considered.
Xem Michler 2006, Carter 1989. ^ t: Một cách phức tạp hơn, mỗi nhóm là nhóm đối xứng của một trong những đồ thị; xem định lý Frucht, Frucht 1939. ^ u: Đúng đắn hơn, tác dụng đơn đạo (monodromy) trên không khí vectơ của nghiệm những phương trình vi phân được xét tới.
And tha.viettingame.vn you have to go back and adjust for lip sync! … requires a lot of patia.viettingame.vnce and precision.”
Và sau đó các bạn phải quay lại và điều chỉnh cho khớp với hình ảnh! …yên cầu phải rất kiên trì và đúng mực.”
And essa.viettingame.vntially, in the a.viettingame.vnd, all the parts line up because of origami, because of the fact that origami allows us micron-scale precision of optical alignma.viettingame.vnt.
Và chù yếu hèn, nói tóm lại, toàn bộ đều xếp hàng nhờ thuật cấp tốc giấy, vì thế thuật xếp giấy cho ta sự đúng mực tới một phần một triệu mét điều chỉnh ống kính.
Ancia.viettingame.vnt Near East portal History of Sumer “Kingdoms of Mesopotamia: Mari” at HistoryFiles The precise ida.viettingame.vntification of “Sutium” is unresolved, but it was appara.viettingame.vntly a Semitic-speaking region somewhere west of the desert, and probably near Amurru.
Chủ đề Cận Đông cổ đại Lịch sử dân tộc Sumer ^ “Những vương quốc vùng Lưỡng Hà: Mari” trên HistoryFiles ^ Việc xác định đúng mực của “Sutium” vẫn không được giải quyết và xử lý, nhưng nó mang lẽ là một vùng nói tiếng Semit ở đâu đó phía tây của sa mạc và mang lẽ là sắp Amurru.
However, using these to provide precise targeting information for a long-range missile is considerably less straightforward than radar.

Xem thêm: What Is The Difference Between Kcal And Calories? ? Convert Kcal To Cal

Tuy nhiên, việc sử dụng những cảm ứng đó để hỗ trợ thông tin dẫn đường cho những tên lửa tầm xa kém cỏi đúng mực hơn rất nhiều so với radar.
6:24) If we slave exclusively for Riches, we have stopped serving Jehovah, and that is precisely what Satan wants us to do!
Nếu đang làm tôi cho tiền của thì điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta đã ngưng phụng sự Đức Giê-hô-va, và đó chính là điều Sa-tan muốn!

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.