Hỏi đáp

Phiên bạn dạng Thuyết Minh Báo Cáo Tài Chính Là Gì Theo Quy Định Pháp Luật

Ngoài những report tài chính về cân đối tài khoản, lưu chuyển tiền tệ, xác định hậu quả marketing, để hỗ trợ cho những đối tượng người tiêu dùng người sử dụng sử dụng thông tin phục vụ việc xem xét, đánh gía một cách ví dụ hơn về tình hình tài chính, tình hình sinh hoạt marketing của doanh nghiệp, lúc lập report tài chính còn phải lập phiên bạn dạng thuyết minh report tài chính.

*

1. Thuyết minh report tài này là gì?

*

Thuyết minh report tài này là gì?

– Là lý luận và bổ sung cập nhật update thông tin tình hình sinh hoạt sản xuất marketing, tình hình tài chính của doanh nghiệp trong kỳ report nhằm mục đích mục đích ví dụ hóa một trong những chỉ tiêu kinh tế tài chính tài chính, tài chính tổng hợp, trong bảng cân đối kế toán tài chính tài chính và trong báo cáokết quả marketing, phân tích, Review tình hình biến động của một trong những chỉ tiêu kinh tế tài chính tài chính, tài chính trong kỳ marketing cũng như trình diễn những chính sách, chính sách kế toán tài chính tài chính đang vận dụng tại doanh nghiệp.

Chúng ta đang xem: Thuyết minh report tài này là gì

2. Nội dung thuyết minh report tài chính

*

Nội dung thuyết minh BCTC

– Bao hàm 8 nội dung sau:

Điểm lưu ý sinh hoạt của doanh nghiệpKỳ kế toán tài chính tài chính, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kỳ kế toánChuẩn mực và chính sách kế toán tài chính tài chính ápdụngCác chính sách kế toán tài chính tài chính đang áp dụngThông tin bổ sung cập nhật update cho những khoản mục trình diễn trong Bảng cân đối kế toán tài chính tài chínhThông tin bổ sung cập nhật update cho những khoản mục trình diễn trong Report hậu quả sinh hoạt marketingThông tin bổ sung cập nhật update cho những khoản mục trình diễn trong Report lưu chuyển tiền tệNhững thông tin khác

3. Mẫubản thuyết minh report tài chínhtheo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC

Đơn vị:………………………

Mẫu số B 09 – DNN

(Phát hành theo QĐ số 48/2006 /QĐ-BTC

ngày 14/ 9/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH(*)

Năm …

I – Điểm lưu ý sinh hoạt của doanh nghiệp

1 – Hình thức sở hữu vốn

2 – Nghành nghề dịch vụ marketing

3 – Tổng số người người công nhân viên và người lao lực

4 – Điểm lưu ý sinh hoạt của doanh nghiệp trong năm tài chính sở hữu tác động tới Báo

cáo tài chính

II – Chính sách kế toán tài chính tài chính vận dụng tại doanh nghiệp

1 – Kỳ kế toán tài chính tài chính năm (chính thức từ thời điểm ngày …/…/… kết thúc vào trong ngày…/…/…)

2 – Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán tài chính tài chính

3 – Chính sách kế toán tài chính tài chính vận dụng

4 – Hình thức kế toán tài chính tài chính vận dụng

5 – Phương pháp kế toán tài chính tài chính hàng tồn kho:

– Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho;

– Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho vào thời điểm cuối kỳ;

– Phương pháp hạch toán hàng tồn kho (kê khai thường xuyên hay kiểm kê theo chu kỳ nhất định)

6 – Phương pháp khấu hao tài sản thắt chặt và cố định và thắt chặt đang vận dụng

7- Nguyên tắc ghi nhận tiền bạc đi vay

8- Nguyên tắc ghi nhận tiền bạc phải trả

9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận những khoản dự trữ phải trả

10- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá

11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận lợi nhuận

III – Thông tin bổ sung cập nhật update cho những khaonr mục trình diễn trong Bảng Cân đối kế toán tài chính tài chính

(Đơn vị tính………..)

01.Tiền và tương đương tiền

Thời điểm thời điểm cuối năm

Đầu xuân năm mới

Tiền mặt

– Tiền gửi Ngân hàng

– Tương đương tiền

….

….

….

….

….

….

Cùng

02. Hàng tồn kho

Thời điểm thời điểm cuối năm

Đầu xuân năm mới

– – Nguyên vật liệu, vật liệu

– Dụng cụ, dụng cụ

– Tiền bạc SX, KD dở dang

– Thành phẩm

– Hàng hóa

– Hàng gửi đi bán

….

….

….

…..

……

……

….

….

….

…..

…..

…..

Cùng

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác (nếu như sở hữu)…………………………………………………….

03 – Tình hình tăng, hạn chế tài sản thắt chặt và cố định và thắt chặt hữu hình:

Khoản mục

Nhà cửa, vật kiến trúc

Máy móc, thiết bị

Phương tiện vận tải truyền dẫn

TSCĐ hữu hình khác

Tổng cùng

(1) Nguyên giá TSCĐ hữu hình

– Số dư đầu xuân năm mới

– Số tăng trong năm

Trong số đó:+Sắm sửa

+ Xây dựng

– Số hạn chế trong năm

Trong số đó:+Thanh lý

+ Nhượng bán

+ Chuyển lịch sự trọng

BĐS đầu tư

– Số dư thời điểm thời điểm cuối năm

(2) Giá trị đã hao mòn luỹ kế

– Số dư đầu xuân năm mới

– Số tăng trong năm

– Số hạn chế trong năm

– Số dư thời điểm thời điểm cuối năm

(3) Giá trị sót lại của TSCĐ hữu hình (1-2)

– Tại ngày đầu xuân năm mới

– Tại ngày thời điểm thời điểm cuối năm

Trong số đó:

+ TSCĐ đã sử dụng để thế chấp,

cầm cố những khoản vay

+ TSCĐ tạm thời ko sử dụng

+ TSCĐ chờ thanh lý

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

– TSCĐ đã khấu hao hết vẫn còn đấy đó sử dụng:…………………………………………………………………

– Lý do tăng, hạn chế: ………………………………………………………………………………………..

04. Tình hình tăng, hạn chế TSCĐ vô hình

Khoản mục

Quyền sử dụng đất

Quyền phát

hành

Phiên bạn dạng quyền, bằng

sỏng chế

TSCĐ vô hình khác

Tổng cùng

(1) Nguyên giá TSCĐ vô hình

– Số dư đầu xuân năm mới

– Số tăng trong năm

Trong đú

+ Sắm trong năm

+ Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp

– Số hạn chế trong năm

Trong đú:

+Thanh lý, nhượng bỏn

+ Hạn chế khỏc

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

– Số dư thời điểm thời điểm cuối năm

(2) Giá trị hao mòn lũy kế

– Số dư đầu xuân năm mới

– Số tăng trong năm

– Số hạn chế trong năm

(… )

(… )

(… )

(… )

(… )

(… )

– Số dư thời điểm thời điểm cuối năm

(3) Giỏ trị cũn lại của TSCĐ vụ hỡnh

– Tại ngày đầu xuân năm mới

– Tại ngày thời điểm thời điểm cuối năm

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác (Nếu như sở hữu)……………………………………………………………..

05 – Tình hình tăng, hạn chế những khoản đầu tư

vào đơn vị khác:

Thời điểm thời điểm cuối năm

Đầu xuân năm mới

(1) Những khoản đầu tư tài chính thời hạn ngắn:

– Thị trường kinh doanh chứng khoán đầu tư thời hạn ngắn

– Đầu tư tài chính thời hạn ngắn khác

(2) Những khoản đầu tư tài chính dài hạn:

– Đầu tư vào trung tâm marketing đồng kiểm soát

– Đầu tư vào siêu thị link

– Đầu tư tài chính dài hạn khác

…..

……

……

…..

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

Cùng

* Lý do tăng, hạn chế: ……………………………………………………………………………………….

06 – Thuế và những khoản phải nộp Nhà nước:

Thời điểm thời điểm cuối năm

Đầu xuân năm mới

– Thuế giá trị tăng thêm phải nộp

…..

…..

– Thuế tiêu thụ quan trọng

…..

…..

– Thuế xuất, nhập khẩu

…..

…..

– Thuế thu nhập doanh nghiệp

…..

…..

– Thuế thu nhập cá thể

…..

…..

– Thuế tài nguyên

…..

…..

– Thuế nhà đất, tiền thuê đất

…..

…..

Xem thêm: # 033 Mạng Gì Và Nên Hay Ko Nên Sử Dụng, Đầu Số 033 Là Của Nhà Mạng Nào

– Những loại thuế khác

…..

…..

– Phí, lệ phí và những khoản phải nộp khác

…..

…..

07 – Tình hình tăng, hạn chế nguồn vốn chủ sở hữu:

Chỉ tiêu

Số

đầu

năm

Tăng trong

năm

Hạn chế trong năm

Số

cuối

năm

A

1

2

3

4

1 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu vốn

2- Thặng dư vốn cổ phần

3- Vốn khác của chủ sở hữu

4- Cổ phiếu quỹ (*)

5- Chênh lệch tỷ giá hối đoái

6- Những quỹ thuộc vốn chủ sở hữu

7- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

Cùng

* Lý do tăng, hạn chế: ……………………………………………………………………………..

IV. Thông tin bổ sung cập nhật update cho những khoản mục trình diễn trong Report hậu quả sinh hoạt marketing(Đơn vị tính………)

08. Ví dụ lợi nhuận và thu nhập khác

Trong năm này

Năm trước đó đó

– Lệch giá cả thành phầm

Trong số đó: Lệch giá trao đổi hàng hoá

…..

…..

…..

…..

– Lệch giá hỗ trợ dịch vụ

Trong số đó: Lệch giá trao đổi dịch vụ

…..

…..

…..

…..

– Lệch giá sinh hoạt tài chính

…..

…..

Trong số đó:

+ Tiền lãi, cổ tức, lợi nhuận được chia

……

……

+ Lãi chênh lệch tỷ giá đã tiến hành

+ Lãi chênh lệch tỷ giá chưa tiến hành

……

……

……

……

+ ….

……

……

09. Điều chỉnh những khoản tăng, hạn chế thu nhập

chịu thuế TNDN

Trong năm này

Năm trước đó đó

(1) Tổng Lợi nhuận kế toán tài chính tài chính trước thuế

……

……

(2) Những khoản thu nhập ko tính vào thu nhập

chịu thuế TNDN

(3) Những khoản tiền bạc ko được khấu trừ vào

thu nhập chịu thuế TNDN

(4) Số lỗ chưa sử dụng (Lỗ những năm trước đó đó được

trừ vào lợi nhuận trước thuế)

……

……

……

…….

…….

……

(5) Số thu nhập chịu thuế TNDN trong năm (5 = 1- 2+3-4)

……

……

10. Tiền bạc SXKD theo yếu hèn hèn tố:

Trong năm này

Năm trước đó đó

– Tiền bạc nguyên vật liệu, vật liệu

– Tiền bạc nhân công

– Tiền bạc khấu hao tài sản thắt chặt và cố định và thắt chặt

– Tiền bạc dịch vụ tậu ngoài

– Tiền bạc khác bằng tiền

…..

…..

…..

…..

……

……

……

……

…..

…..

Cùng

…….

…….

V- Thông tin bổ sung cập nhật update cho những khoản mục trong Report lưu chuyển tiền tệ(Đơn vị tính………….)

11- Thông tin về những thanh toán thanh toán ko bằng tiền

phát sinh trong năm report

Trong năm này Năm trước đó đó

– Việc tậu tài sản bằng phương pháp nhận những khoản nợ ……… ………

liên quan trực tiếp hoặc trải qua nghiệp vụ

cho thuê tài chính;

– Việc chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu. ……… ………

12 – Những khoản tiền và tương đương tiền doanh nghiệp

bắt giữ nhưng vẫn ko được sử dụng

Trong năm này Năm trước đó đó

– Những khoản tiền nhận ký quỹ, ký cược; ………. ……….

– Những khoản khác… ……… ………

VI- Những thông tin khác

– Những khoản nợ tiềm tàng

– Những sự khiếu nại phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán tài chính tài chính năm

– Thông tin so sánh

– Thông tin khác (2)

VII- Reviews tổng quát những chỉ tiêu và những kiến nghị:…………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Lập, ngày … tháng … năm …

Người lập biểu

Kế toán tài chính tài chính trưởng

Giám đốc

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Những chỉ tiêu ko tồn tại thông tin, số liệu thì ko phải trình diễn nhưng vẫn ko được đánh lại số thứ tự những chỉ tiêu.

Xem thêm: ” Quotations Là Gì ? Nghĩa Của Từ Quoted Trong Tiếng Việt Quotation Marks

(2) Doanh nghiệp được trình diễn thêm những thông tin khác nếu xét thấy quan trọng cho toàn bộ những người tiêu dùng report tài chính.

Thể loại: Tổng hợp

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.