Hỏi đáp

Non-Current Assets Là Gì – Những Loại Tài Sản Trong Báo Cáo Tài Chính

Cách học bài Tài sản dài hạn hữu hình trong môn học FA/F3 ACCA

Trong doanh nghiệp, tài sản dài hạn (non-current assets) là những tài sản mang vốn đầu tư to, thời hạn sử dụng lâu dài.Chúng ta đang xem: Non-current assets là gì

Tài sản dài hạn bao hàm: tài sản cố định và thắt chặt hữu hình, tài sản cố định và thắt chặt vô hình và những tài sản dài hạn khác.Chúng ta đang xem: Non current asset là gì

*

Trong bài học này, chúng ta sẽ triệu tập vào tài sản Đất đai, Nhà xưởng, Thiết bị; cách hạch toán khấu hao, reviews lại và thanh lý tài sản dài hạn trong doanh nghiệp.

Chúng ta đang xem: Non-current assets là gì

I. Tiềm năng

Chuẩn chỉnh mực kế toán tài chính IAS 16: Đất đai, Nhà xưởng, Thiết bị.Hạch toán khấu hao tài sản dài hạnĐánh giá lại tài sản dài hạnThanh lý tài sản dài hạn

II. Nội dung

1. Kinh tế vốn hóa (Capital Expenditure) và tiền bạc sinh hoạt (Operating Expenditure)

*

*

3. Chuẩn chỉnh mực IAS 16: Đất đai, nhà xưởng và thiết bị (PPE – Property, Plant, Equipment)

Trong số tài sản dài hạn hữu hình (Tangible non-current assets) của doanh nghiệp sản xuất, PPE chiếm một tỷ trọng to về mặt giá trị. Vì như thế thế, chúng ta sẽ ưu tiên nói đến việc PPE lúc đề cập tới tài sản dài hạn hữu hình.

a. Định nghĩa

Theo IAS 16, Đất đai, nhà xưởng và thiết bị là tài sản hữu hình (tangible assets) thỏa mãn nhu cầu đủ 2 tiêu chuẩn chỉnh:

Được sở hữu bởi doanh nghiệp, phục vụ cho sản xuất, cung ứng thành phầm dịch vụ, khiến cho thuê hoặc phục vụ cho công việc quản lýƯớc tính thời hạn sử dụng nhiều hơn thế 1 kỳ kế toán tài chính

*

Lưu ý: PPE ko bao hàm bất động đậy sản cho thuê và bất động đậy sản cầm giữ chờ tăng giá

PPE mà thậm chí được hình thành từ việc sắm từ người bán, xây dựng nội bộ hoặc qua trao đổi. PPE còn được gọi là tài sản cố định và thắt chặt (fixed assets) trong doanh nghiệp, và được trình diễn trong mục Tài sản dài hạn trên Bảng cân đối kế toán tài chính.

b. Những thuật ngữ liên quan

*

c. Tiêu chuẩn chỉnh ghi nhận PPE

Kế toán tài chính ghi nhận PPE nếu tài sản đó vừa lòng:

Mà thậm chí thu được tiện dụng kinh tếChi phí của tài sản mà thậm chí xác định một cách đáng tin cậy

Ngoài ra, tài sản cũng phải vừa lòng những yêu cầu ví dụ về mức giá trị do doanh nghiệp quy định.

Ghi nhận ban sơ (Initial Measurement)

Nguyên giá của PPE được ghi nhận bao hàm tât cả tiền bạc quan trọng để đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sinh hoạt. Những tiền bạc quan trọng bao hàm những khoản dưới trên đây:

Giá sắm trên hóa đơn (sau lúc trừ đi chiếu khấu thương mại và những khoản tránh giá)Kinh tế sẵn sàng địa điểmChi phí vận chuyểnChi phí lắp đặtChi phí thuê chuyên giaChi phí chạy thử sau lúc trừ tiền thu được từ việc bán thành phầm tạo ra lúc chạy thửChi phí nhân viên phát sinh trực tiếpChi phí ước tính cho việc tháo dỡ tài sản và phục hồi vị trí về nguyên trạng

Nguyên giá của PPE ko bao hàm:

Hao hụt vượt định mức (hỏng hóc, mất…) trong quy trình hình thành và upgrade tài sảnChi phí vận hành và tiền bạc sản xuất chungChi phí lắp đặt và tiền bạc trước vận hànhChi phí vận hành ban sơ trước lúc tài sản đạt tới hiệu suất yêu cầuChi phí huấn luyện và đào tạo nhân viên sử dụng tài sảnHợp đồng bảo dưỡng đã trả cho tài sản

Ghi nhận tiếp theo (Subsequently Measurement)

Trong số kỳ kế toán tài chính tiếp theo, giá trị trên sổ sách (CV) của PPE được tính toán theo 2 phương pháp:

Phương pháp nguyên giá (Cost model):Phương pháp reviews lại giá trị (Revaluation model):

Bút toán ghi nhận ban sơ:

Nợ PPE tại nguyên giá

Sở hữu Tiền/Nợ phải trả

Sở hữu Dự trữ cho việc tháo dỡ tài sản và tiền bạc phục hồi vị trí

4. Kế toán tài chính khấu hao tài sản (Depreciation Accounting)

a. Những quan điểm

Khấu hao (Depreciation) là phần phân chia giá trị hao mòn của tài sản trong thời hạn sử dụng hữu ích.

Thời hạn sử dụng hữu ích (Useful life) là thời hạn mà tài sản dài hạn phát huy được tác dụng cho sản xuất, sale.

Giá trị sót lại (Residual value) là giá trị chênh lệch mà doanh nghiệp kỳ vọng thu được từ một tài sản vào cuối thời hạn sử dụng hữu ích, sau lúc trừ đi những tiền bạc kỳ vọng của việc thanh lý tài sản đó.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Viscosity Là Gì ? Hình ảnh Hưởng Tới Hiệu Suất Máy Bơm

b. Cách ghi nhận khấu hao tài sản dài hạn

Khấu hao của tài sản trong kỳ được tính vào lãi hoặc lỗ của kỳ kế toán tài chính một cách trực tiếp hoặn gián tiếp

Bút toán ghi nhận:

Nợ Kinh tế khấu hao (Depreciation Expense)

Sở hữu Tài khoản khấu hao lũy kế/Dự trữ khấu hao

(Accumulated deprication account/Allowance for depreciation)

c. Những phương pháp tính khấu hao

Phương pháp khấu hao đường thẳng (Straight line method)

Phương pháp trích khấu hao mà mức khấu hao hàng kỳ kế toán tài chính ko thay đổi trong suốt thời hạn khấu hao của TSCĐ

Giá trị khấu hao hàng năm được tính bằng:

Phương pháp khấu hao theo số dư tránh dần (Reducing balance method)

Phương pháp trích khấu hao mà mức khấu hao hàng năm được tính theo tỷ trọng Phần Trăm cố định và thắt chặt của giá trị trên sổ sách của tài sản

Giá trị khấu hao hằng năm được tính bằng:

Trong số đó:

n: Số thời gian sử dụng hữu ích

r: Giá trị sót lại

c: Nguyên giá

Phương pháp khấu hao tổng những chữ số (Sums of digits)

Giá trị khấu hao hàng năm được tính bằng:

Trong số đó:

y: Số thời gian sử dụng hữu ích sót lại

d: Tổng những chữ số của những năm sử dụng =

5. Reviews lại giá trị PPE (PPE Revaluation)

Theo phương pháp reviews lại giá trị (Revaluatuon model), việc reviews lại tài sản phải được tiến hành thường xuyên, nhằm mục tiêu để giá trị ghi sổ (carrying amount) của một tài sản ko khác lạ một cách trọng yếu đuối so với giá trị hợp lý (fair value) trên Bảng cân đối kế toán tài chính.

Nguyên tắc chung:

Lúc một tài sản được reviews lại giá trị, những tài sản cùng loại trong PPE cũng phải được reviews lạiViệc reviews lại tài sản phải được dựa trên giá trị hợp lý – dựa trên giá trị thay thế hoặc chỉ số định giá chuyên nghiệpKhi mang một tài sản được reviews lại, phải thường xuyên update việc reviews lại này để đảm nói rằng giá trị trên sổ sách (carrying value) xấp xỉ giá trị hợp lý (fair value) tại ngày lập Report Tài chính.

Sở hữu hai trường hợp lúc doanh nghiệp reviews lại PPE: Reviews lại tăng giá trị và reviews lại tiêu giảm giá trị.

Reviews lại làm tăng giá trị tài sản(Upward Revaluation):

Công việc ghi nhận:

Điều chỉnh Giá trị hợp lý cũ thành Giá trị hợp lý mớiXóa sổ khấu hao lũy kếHoàn nhập những khoản lỗ (nếu như có) phát sinh từ những khoản reviews lại tiêu giảm giá trị trước đóGhi nhận khoản chênh lệch tăng giá trị tài sản vào tài khoản Thặng dư reviews lại tài sản (Revaluation Surplus)

Reviews lại làm tiêu giảm giá trị tài sản (Downward Revaluation):

Công việc ghi nhận:

Điều chỉnh Giá trị hợp lý cũ thành Giá trị hợp lý mớiXóa sổ khấu hao lũy kếHoàn nhập những khoản thu được (nếu như có) phát sinh từ những khoản reviews lại tăng giá trị trước đóGhi nhận khoản chênh lệch tiêu giảm giá trị tài sản lên Report Thu nhập (Income Statement)

6. Thanh lý Tài sản dài hạn (Non-current assets disposal)

Trong doanh nghiệp, tài sản dài hạn được thanh lý lúc hết thời hạn sử dụng hữu ích, hoặc cần phải được thay thế để sắm tài sản mới công dụng cao hơn. Lúc thanh lý, doanh nghiệp sẽ phát sinh khoản lãi hoặc lỗ tùy thuộc vào giá trị tịch thu được và giá trị trên sổ sách của tài sản đó:

Giá trị tịch thu được > Giá trị trên sổ sách (NBV): Doanh nghiệp mang lãiGiá trị tịch thu được

Lợi nhuận thu được từ việc thanh lý tài sản dài hạn được trình diễn trên Report Thu nhập (Income Statement) trong phần Thu nhập khác.

Lỗ từ việc thanh lý tài sản dài hạn được trình diễn trong phần Kinh tế trên Report Thu nhập (Income Statement).

Bút toán ghi nhận:

Kế toán tài chính ghi nhận đồng thời cùng lúc 3 bút toán lúc thanh lý:

Xóa sổ tài sản

Nợ Thanh lý tài sản dài hạn (Disposal of non-current asset)

Sở hữu Tài sản dài hạn tại nguyên giá (Non-current asset at cost)

Xóa sổ Hao mòn lũy kế

Nợ Khấu hao lũy kế (Accumulated depreciation)

Sở hữu Thanh lý tài sản dài hạn tại giá trị của khấu hao tại ngày thanh lý (Disposal of non-current asset with the accumulated depreciation on the asset á at the date of sale)

Ghi nhận tiền thu được từ thanh lý

Nợ Phải thu quý khách hàng/Tiền

Sở hữu Thanh lý tài sản dài hạn tại giá cả (Disposal of non-current asset at price)

7. Trình diễn Tài sản dài hạn (Disclosure of non-current assets)

IAS 16 yêu cầu so sánh giữa giá trị ghi sổ thời điểm đầu kỳ và vào cuối kỳ của tài sản dài hạn trước lúc được trình diễn trên report tài chính.

Xem thêm: Sửa Lỗi Win 7 Ko Bạn dạng Quyền, Cách Khắc Phục Máy Tính Máy vi tính Bị Lỗi Win

Việc so sánh cần phải trình diễn sự dịch chuyển của số dư của tài sản dài hạn, bao hàm những khoản:

Thêm tài sảnThanh lý tài sảnTăng/Hạ thấp giá trị từ việc reviews lại tài sảnGiảm giá trị ghi sổ tài sảnKhấu hao tài sảnCác khoản thay đổi giá trị khác

Report tài chính phải trình diễn:

Một diễn giải chính sách kế toán tài chính trình diễn trung tâm đo lường và tính toán để xác định giá trị mà tài sản được khấu hao, cùng với những chính sách kế toán tài chính khácVới mỗi loại Đất đai, nhà xưởng và thiết bị:

Phương pháp khấu hao được sử dụngThời gian sử dụng hữu ích và tỷ trọng khấu hao được sử dụngTổng khấu hao được phân chia từng kỳKhấu hao lũy kế thời điểm đầu kỳ và vào cuối kỳ

So với tài sản được reviews lại:

Trung tâm reviews lại tài sảnNgày mang hiệu lực thực thi hiện hành của việc reviews lạiNgười định giá (nếu ko độc lập với siêu thị)Giá trị ghi sổ của mỗi loại đất đai, nhà xưởng và thiết bị đã được bao hàm trong report tài chính

Sự thay đổi thặng dư reviews lại tài sản trong kỳ và mọi hạn chế trong việc phân phối số dư tới chủ sở hữu8. Bảng danh mục Tài sản cố định và thắt chặt (The fixed assets register)

The business adopts a date of 31 December as its year end. The car was traded in for replacement vehicle in August 20X3 at an agreed value of $5000. It has been depreciated at 25% per annum on the reducing balance method, changing a full year’s depreciation in the year of purchase and non in the year of sale.

What was the profit and loss on disposal of the vehicle during the year ended December 20X3?

Hướng dẫn giải:

B1: Tính giá trị sót lại tại năm thứ 3 từng năm sử dụng của tài sản

B2: Tính lợi nhuận/lỗ lúc thanh lý

Lãi/Lỗ lúc thanh lý = Giá trị mà thậm chí tịch thu được – Giá trị ghi sổ năm cuối = 5000 – 4,218.75 = 781.25

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.