Hỏi đáp

Nghĩa Của Từ Nirvana Là Gì, 6 Vấn Đề Giải Thoát Trong Đạo Phật – viettingame

Monday, 16 September 2019 02:58

90 – Niết Bàn Phật Giáo – Nirvana in Buddhism – Tuy vậy ngữ

Written by Nhóm Hoa Sen

Nirvana

Niết Bàn English: Barbara O”Brien

Việt ngữ: Nguyễn Văn Tiến

Compile: Lotus group

90 – Niết Bàn Phật Giáo – Nirvana in Buddhism – Tuy vậy ngữ

*

90 – Niết Bàn Phật Giáo – Nirvana in Buddhism – Tuy vậy ngữ

Nirvana is everywhere, at least for English speakers. The word has been adopted into English to mean “bliss” or “tranquility.” Nirvana also is the name of a famous American grunge band, as well as of many consumer products, from bottled water to perfume. But what is it, really? And how does it fit into Buddhism?

Niết bàn thì ở khắp mọi nơi, ít nhất là so với những người nói tiếng Anh. Từ ngữ nầy đã được sử dụng trong Anh Ngữ với ý nghĩa là “niềm vui sướng” hoặc “bình yên”. Niết Bàn cũng là tên của một ban nhạc chơi nhạc-grunge nổi tiếng của Hoa Kỳ, cũng như là tên của nhiều thành phầm tiêu-thụ, từ nước đóng chai, tới nước hoa. Nhưng Niết Bàn thật sự là gì? Và Niết Bàn đóng vai trò gì trong Đạo Phật?

*

In the spiritual sense, nirvana (or nibbana in Pali) is an ancient Sanskrit word that means something lượt thích “to extinguish,” with the connotation of extinguishing a flame. This more literal meaning has caused many westerners to assume that the goal of Buddhism is to obliterate oneself. But that”s not at all what Buddhism, or nirvana, is about.

Đang xem: Nirvana là gì

Trong ý nghĩa tâm linh, niết bàn (hay nibbana trong tiếng Pali) là một từ ngữ tiếng Phạn cổ-xưa Tức là “dập tắt”, với nghĩa bao la là “dập tắt ngọn lửa”. Nhiều người Tây Phương đã nghĩ theo nghĩa đen của từ ngữ nầy, nên họ nghĩ rằng mục đích của đạo Phật là chùi-sạch chính mình. Nhưng Đạo Phật, hoặc niết-bàn, ko phải chỉ là như vậy.

*

LIBERATION, NOT OBLITERATION

SỰ GIẢI THOÁT, CHỨ KHÔNG PHẢI SỰ LAU-CHÙI-CHO-SẠCH:

*

The ancients considered fire to be an element, one of the most basic forms matter could take. In the culture of India at the time of the Buddha, fire was thought to be equivalent to air, or something lượt thích aether (but not exactly).

Người thời xưa coi lửa là một yếu đuối tố, một trong những hình thức cơ bạn dạng nhất của vật-chất thậm chí mang-đi được. Trong văn hóa truyền thống của Ấn Độ vào thời Đức Phật, lửa sẽ là tương đương với không-khí, hoặc một chiếc gì đó tựa như chất ê-te (ether).

It was understood that we can see the element of fire as flames only when fire is stuck to some kind of fuel.

Chúng ta nên hiểu rằng chúng ta chỉ thậm chí tìm thấy yếu đuối tố lửa, như là ngọn-lửa nếu lửa được tiếp nối với một loại nhiên liệu nào khác.

When fire is trapped by fuel it becomes hot and agitated, and flames are visible. When the fire is separated from fuel it passes into a different state. Although the fire is no longer visible to humans, it still permeates existence, coolly and serenely.

Lúc lửa được tiếp cận với nguồn nhiên liệu, lửa trở nên nóng và bùng lên, và chúng ta tìm thấy ngọn lửa. Lúc lửa được tách rời ra khỏi nhiên liệu, lửa chuyển quý phái một trạng thái khác. Tuy vậy lúc nầy, con người ko tìm thấy lửa, lửa vẫn mang sự tồn tại, trầm tĩnh, và bình thản.

*

That is not at all how we understand fire today, of course. However, this understanding does explain why the Buddha used the word nirvana to mean “liberation” or “unbinding.”

Tất nhiên, đấy ko phải là những gì chúng ta hiểu về lửa, ngày thời điểm hôm nay. Tuy nhiên, sự hiểu biết nầy đã lý luận lý do vì sao Đức Phật đã sử dụng từ ngữ niết-bàn với ý nghĩa là “giải thoát”, hoặc là “cởi sợi giây trói ra.”

So, nirvana is liberation, but liberation from what? The standard answer is “samsara,” which usually is defined as the cycle of birth, death, and rebirth. (Note that “rebirth” is not necessarily reincarnation as you might understand it.) Nirvana is also said to be liberation from dukkha, or the stress / pain / dissatisfaction of life.

Cho nên, niết-bàn là sự việc giải thoát, tuy nhiên, giải thoát từ mẫu gì? Câu vấn đáp thông thông thường là “vòng luân-hồi,” mà thường được định nghĩa là chu kỳ sinh ra, rồi mất đi, rồi tái-sinh. (xin lưu ý rằng “tái sinh” (từ thần-thức) ko Tức là “đầu thai” (từ linh-hồn), như một số trong những người hiểu lầm.) Niết Bàn cũng rất được xem là giải thoát khỏi sự đau khổ, hoặc sự không thoải mái / sự đau đớn / sự ko hài lòng trong cuộc sống đời thường.

*

In his first sermon after his enlightenment, the Buddha preached the Four Noble Truths. Very basically, the Truths explain why life stresses and disappoints us, and why we are stuck and struggling lượt thích a flame stuck to fuel. The Buddha also gave us the remedy, and the path to liberation, which is the Eightfold Path.

Sau lúc Đức Phật giác ngộ, trong bài giảng trước tiên của ngài, Đức Phật đã giảng về Bốn Sự Thật Cao Quý (Tứ Diệu Đế). Bốn Sự Thật nầy căn bạn dạng là lý luận vì sao cuộc sống đời thường không thoải mái, và làm cho chúng ta thất vọng, và vì sao chúng ta bị mắc kẹt, và phải vật lộn với cuộc sống đời thường, giống y như là ngọn lửa ko tách ra khỏi được nguồn nhiên liệu. Đức Phật cũng cho chúng ta phương thuốc điều trị, và con đường giải thoát đó là Con Đường Cao Quý Mang Tám Phần (Bát Chánh Đạo).

*

Buddhism, then, is not so much a belief system as it is a practice that enables us to stop sticking and struggling.

Đạo Phật, thật ra, ko phải là một khối hệ thống về niềm tin, mà Đạo Phật đó là sự thực hành, làm cho phép chúng ta buông xả sự dính mắc, và ngừng lại sự đấu tranh trong tâm chúng ta.

NIRVANA IS NOT A PLACE

NIẾT BÀN KHÔNG PHẢI LÀ MỘT NƠI CHỐN:

*

So, once we”re liberated, what happens next? The various schools of Buddhism understand nirvana in different ways, but they generally agree that nirvana is not a place. It is more lượt thích a state of existence. However, the Buddha also said that anything we might say or imagine about nirvana will be wrong, because it is utterly different from our ordinary existence. For this reason, it also defies definition, because language is inadequate to define it. Nirvana is beyond space, time, and definition.

Vì như thế thế, một lúc tâm chúng ta được giải thoát, điều gì sẽ xẩy ra sau đó? Những pháp môn của Đạo Phật diễn-dịch niết-bàn theo một lối không giống nhau, tuy nhiên, họ thường đồng ý rằng niết-bàn ko phải là một xứ sở. Mà niết-bàn là một trạng thái của tâm. Tuy nhiên, Đức Phật cũng đều có nói rằng, bất kể điều gì chúng ta có-thể nói hoặc tưởng-tượng về niết-bàn đều sai-lầm, chính vì niết-bàn hoàn-toàn khác-biệt với cõi người của con người. Vì như thế lý do nầy, niết-bàn không tồn tại định-nghĩa, chính vì ngôn từ ko đủ để diễn tả niết-bàn. Niết Bàn vượt ra ngoài không-gian, thời-gian, và định-nghĩa.

Xem thêm: Ootd Là Gì? Chụp Ootd Là Gì? Chụp Hình ảnh Ootd Xu Hướng Cho Những Tín Đồ Thời Trang

Many scriptures and commentaries speak of entering nirvana, but (strictly speaking), nirvana cannot be entered in the same way we enter a room, or the way we might imagine entering heaven.

Nhiều kinh điển, và những lời comment nói về đi-vào (nhập) niết-bàn, tuy nhiên, nói cho đúng, niết-bàn không-thể đi-vào tựa như chúng ta đi-vào một căn-phòng, hoặc là chúng ta có-thể tưởng-tượng là đi-vào thiên-đường.

The Theravadin scholar Thanissaro Bhikkhu said, “… neither samsara nor nirvana is a place. Samsara is a process of creating places, even whole worlds, (this is called becoming) and then wandering through them (this is called birth). Nirvana is the end of this process.”

Học-giả, và cũng là nhà-sư theo Phật-Giáo Nguyên-Thủy Thanissaro Bhikkhu nói rằng, “… vòng luân-hồi, cũng như niết-bàn ko phải là một xứ sở. Vòng luân-hồi là quá-trình tạo ra những nơi-chốn, thậm-chí toàn-bộ thế-giới, (điều nầy được gọi là sự việc trở-thành), và rồi chúng ta đi lang-thang qua những nơi-chốn nầy (điều nầy được gọi là sự việc sinh ra). Niết Bàn là sự việc chấm-dứt của quá-trình nầy.”

We do sometimes get stuck using words lượt thích “enter,” however, because English vocabulary hasn”t developed words that properly relate to nirvana.

Chúng ta đôi lúc bị mắc-kẹt vì như thế xử-dụng từ-ngữ “đi vào” (nhập niết-bàn), tuy nhiên, chính vì Anh Ngữ chưa xuất hiện từ-ngữ nào để nói cho đúng-đắn về ý-nghĩa nầy của niết-bàn.

Of course, many generations of Buddhist have imagined nirvana to be a place, because they couldn”t imagine it as not a place. So, you may run into Buddhists with that understanding. There is also an old folk belief that one must be reborn as a man to enter nirvana. The historical Buddha never said any such thing, but the folk belief came to be reflected in some of the Mahayana sutras. This notion was very emphatically rejected in the Vimalakirti Sutra, however.

Tất nhiên, mang nhiều thế hệ Phật Tử đã tưởng-tượng niết-bàn là một nơi-chốn, chính vì họ không-thể tưởng-tượng khác hơn thế. Vì như thế thế, chúng ta thậm chí sẽ bắt gặp những người Phật Tử đã mang sự suy-nghĩ như vậy. Cũng có thể có những vị to tuổi tin-tưởng rằng một người phải được sinh ra là một người đàn-ông mới thậm chí vào niết-bàn được. Đức Phật lịch-sử chẳng lúc nào nói như vậy, tuy nhiên, niềm tin của những người nầy phản ảnh từ một số trong những kinh-điển Đại-Thừa. Tuy nhiên, Kinh Duy Ma Cật (Vimalakirti) đã hoàn-toàn ko chấp-nhận khái-niệm nầy.

*

NIBBANA IN THERAVADA BUDDHISM

NIẾT BÀN THEO PHẬT-GIÁO NGUYÊN-THỦY:

Theravada Buddhism describes two kinds of nirvana – or nibbana, as Theravadins usually use the Pali word.

Phật Giáo Nguyên Thủy diễn tả hai loại niết-bàn (nirvana) – hoặc là nibbana, vì như thế những vị theo Phật Giáo Nguyên Thủy thường sử dụng tiếng Pali.

The first is “nibbana with remainders.” This is compared to the embers that remain warm after flames have been extinguished, and it describes a living enlightened being, or arahant. The arahant is still conscious of pleasure and pain, but he or she is no longer bound to them.

Loại trước tiên là “niết-bàn mang phần-còn-dư” (hoặc là hữu-dư niết-bàn). Loại nầy được so sánh với những mảnh-vụn than-củi hãy còn cháy sau lúc dập-tắt ngọn lửa, và điều nầy diễn-tả một người đã giác-ngộ, hoặc là một vị A La Hán. Vị A La Hán hãy còn phân biệt sự vui-thú, và sự đau-đớn, tuy nhiên ông ta (hoặc bà ta) không hề bị trói buộc bởi những điều nầy.

*

The second type is parinibbana, which is final or complete nibbana that is “entered” at death. Now the embers are cool. The Buddha taught that this state is neither existence – because that which can be said to exist is limited in time and space – nor non-existence.

Loại thứ nhì là đại-niết-bàn, này là niết-bàn sau-cùng, hoặc là niết-bàn hoàn-toàn (niết-bàn không tồn tại phần-còn-dư, hoặc vô-dư niết-bàn), này là “đã đi-vào” niết-bàn, sau lúc chết. Bấy giờ, những mảnh-vụn than-củi thì đã nguội-mát. Đức Phật đã dạy rằng, nếu nói niết-bàn là một trạng-thái có-mặt thì ko đúng, chính vì lúc nói có-mặt Tức là bị giới-hạn bởi thời-gian và không-gian, thế nên, nếu nói niết-bàn là một trạng-thái không-có-mặt cũng ko đúng.

*

NIRVANA IN MAHAYANA BUDDHISM

NIẾT BÀN THEO PHẬT-GIÁO ĐẠI-THỪA:

One of the distinguishing characteristics of Mahayana Buddhism is the bodhisattva vow. Mahayana Buddhists vow to remain in the phenomenal world and strive to bring all beings to enlightenment. This is not done just a in sense of altruism, but with the understanding that it cannot be otherwise. In at least some schools of Mahayana, because everything inter-exists, “individual” nirvana is nonsensical.

Một trong những đặc-điểm khác-biệt của Phật Giáo Đại Thừa là hạnh-nguyện Bồ Tát. Phật Tử theo Đại Thừa là nguyện ở lại cõi người (trái đất hiện tượng), và phấn đấu để lấy mọi chúng sanh tới giác ngộ. Điều nầy không-phải chỉ thực-hiện trong ý-nghĩa của lòng vị-tha, mà còn qua sự hiểu biết là họ không tồn tại cách nào khác. Trong ít nhất một số trong những trường phái Đại Thừa, họ nghĩ rằng toàn bộ mọi vật đều cùng-nhau tồn-tại, “một-người” đạt niết-bàn thì không-có ý-nghĩa gì cả.

*

Mahayana Buddhism also teachings that samsara and nirvana are not really separate. A being who has realized or perceived the emptiness of phenomena will realize that nirvana and samsara are not opposites, but instead completely pervade each other. Nirvana is the purified, true nature of samsara.

Xem thêm: Đông Tứ Trạch Là Gì – Bao Gồm Những Hướng

Phật Giáo Đại Thừa cũng dạy rằng luân-hồi, và niết-bàn ko thật-sự riêng-biệt. Một người nhận-biết, hoặc cảm-nhận tánh-không của mọi hiện-tượng sẽ nhận ra rằng niết-bàn, và luân-hồi ko đối-chọi nhau, thay vào đó, cả hai cùng hòa-nhập với nhau. Niết Bàn đó là bản-chất thật-sự tinh-khiết của luân-hồi.

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *