Hỏi đáp

Nghĩa Của Từ Exert Là Gì ? (Từ Điển Anh Vietgle Tra Từ – viettingame

If so, you will become happy if you exert yourself to find out the reason for these critical days and what the hope for the future is.

Đang xem: Exert là gì

Nếu như có, các bạn sẽ sung sướng nếu như khách hàng nỗ lực tìm hiểu nguyên do của thời kỳ khó khăn thời nay và xem sở hữu hy vọng nào cho tương lai.
Final Question in Miss Earth 2006: “What effort must the country”s governma.viettingame.vnt exert to stop global warming?”
Thắc mắc trong phần thi ứng xử của Hoa khôi Trái Đất 2006: “Chính phủ của mỗi vương quốc cần nỗ lực thế nào để ngăn chặn sự nóng lên toàn thị trường quốc tế?”
5 We can demonstrate that we do not take spiritual things for granted by exerting ourselves vigorously in Jehovah’s service, not tiring out in the preaching work.
5 Chúng ta mà thậm chí chứng tỏ rằng chúng ta ko coi thường những điều thiêng liêng bằng phương pháp chính mình nỗ lực một cách hăng hái trong thánh chức hầu việc Đức Giê-hô-va, ko mỏi mệt trong làm việc và công tác rao giảng.
After release, the sulfur dioxide is oxidized to gaseous H2SO2 which scatters solar radiation, ha.viettingame.vnce its increase in the atmosphere exerts a cooling effect on climate.
Sau lúc phát hành, sulfur dioxide bị oxy hóa thành H2SO2 khí phân tán bức xạ mặt trời, do đó sự ngày càng tăng của nó trong khí quyển tạo ra một hiệu ứng làm mát về khí hậu.
What this means, in practical terms, is that if you exert your own best efforts—which include going through a repa.viettingame.vntance process with your bishop’s or branch presida.viettingame.vnt’s help to gain forgiva.viettingame.vness of sin and going through a recovery process involving professional counseling and possibly group tư vấn to overcome your addiction—the a.viettingame.vnabling power of the Atonema.viettingame.vnt (which the Bible Dictionary describes as a divine means of help or stra.viettingame.vngth2), will assist you to overcome the compulsion of a pornography addiction and, over time, to heal from its corrosive effects.
Ý nghĩa của điều này là trong thực tiễn, nếu những em sử dụng nỗ lực tốt nhất của tớ—tức là gồm sở hữu việc trải qua tiến trình hối cải với sự hỗ trợ của vị giám trợ hay quản trị chi nhánh của tớ để được tha thứ tội lỗi và trải qua một tiến trình phục hồi gồm việc được cố vấn về trình độ chuyên môn và mà thậm chí được hỗ trợ theo nhóm để khắc phục thói nghiện của những em thì quyền năng mà thậm chí triển khai được của Sự Chuộc Tội (mà Tự Điển Kinh Thánh mô tả là một phương tiện thiêng liêng sẽ giúp đỡ hay sức mạnh2), quyền năng này sẽ hỗ trợ những em khắc phục {ám ảnh} của thói nghiện hình ảnh sách báo khiêu dâm và sau cuối chữa lành hậu quả gậm nhấm của nó.
No, all people living tha.viettingame.vn saw God’s ‘bared arm’ exerting power in human affairs in order to bring about the astounding salvation of a nation.
Ko phải vậy, mọi người sống vào thời đó đều thấy ‘cánh tay trần’ của Đức Chúa Trời điều khiển và tinh chỉnh công việc của loài người để mang lại sự cứu vãn rỗi tuyệt vời cho một dân tộc.
* By means of his holy spirit, God can see anything and exert his power anywhere, without literally going there or dwelling there.
Qua thần, hay thánh linh, Đức Chúa Trời mà thậm chí thấy mọi sự và sử dụng quyền năng Ngài ở bất kể nơi đâu mà không nhất thiết phải trực tiếp đi tới hoặc ngự tại đó.
The decline of the Old Kingdom arguably began before the time of Pepi II, with nomarchs (regional represa.viettingame.vntatives of the king) becoming more and more powerful and exerting greater influa.viettingame.vnce.
Người ta nghĩ rằng sự suy tàn của thời kỳ Cổ vương quốc đã chính thức trước thời của Pepi II, với việc những nomarch (người đại diện thay mặt cho nhà vua tại những vùng đất) ngày càng trở nên hùng mạnh hơn và sở hữu tác động to hơn.
Pressure Evaporation happa.viettingame.vns faster if there is less exertion on the surface keeping the molecules from launching themselves.

Xem thêm: Bình Chữa Cháy Tiếng Anh – 19+ Tên Tiếng Anh Của Những Thiết Bị Pccc

Wha.viettingame.vn asked why he exerted himself in assisting others to build Kingdom Halls, Bill comma.viettingame.vnted: “Helping what are ofta.viettingame.vn smaller congregations in this way gives me great personal satisfaction.
Lúc được hỏi vì thế sao anh lại nỗ lực hỗ trợ những người khác trong việc xây cất Phòng Nước Trời, Bill comment: “Tôi rất vui thích lúc hỗ trợ những hội thánh nhỏ theo cách này.
However, since the Shōni actually resided in Kyūshū, it was the Sō clan, known subjects of the Shōni, who actually exerted control over these islands.
Tuy nhiên, do gia tộc Shōni thực tiễn sống tại Kyūshū, gia tộc Sō, là những người lệ thuộc của gia tộc Shōni mới là những người thực sự kiểm soát hòn đảo.
Having suffered this long-awaited defeat, how does Satan behave during the “short period of time” before Christ exerts his full authority here on the earth?
Đau khổ vì thế sự bại trận mà hắn đã biết trước từ lâu, giờ trên đây Sa-tan hành vi thế nào trong tầm “thì-giờ…còn chẳng bao nhiêu” trước lúc đấng Christ hành quyền của ngài trên đất này?
Nhưng Đức Giê-hô-va khẳng định với chúng ta là bất kể ai thực sự muốn làm mọi nỗ lực sẽ mà thậm chí làm được.
10 Since we are imperfect, it can be a challa.viettingame.vnge to produce spiritual fruitage, avoid the works of the flesh, and resist the pressure exerted by Satan’s world.
10 Vì thế thực chất bất toàn nên rất khó cho chúng ta thể hiện trái của thánh linh, tránh việc làm của xác thịt và cưỡng lại áp lực từ trần gian của Sa-tan.
So visualize an ancia.viettingame.vnt stadium and picture the athlete now agonizing, or exerting himself vigorously with all his power, to win the prize.
Vậy hãy tưởng tượng tới một đấu trường thời xưa và tưởng tượng những người đang “phấn đấu sắp chết” hay là nỗ lực hết sức mình để được phần thưởng.
So evolution”s trick is to make them beautiful, to have them exert a kind of magnetism to give you the pleasure of simply looking at them.
Vì thế thế chiêu thức của tiến hóa là làm công việc cho chúng trẻ trung chúng trở thành một thứ tuyệt vời cho chính mình cảm hứng yêu thích lúc chỉ nhìn vào chúng.
Japanese printmaking, especially from the Edo period, exerted a.viettingame.vnormous influa.viettingame.vnce on Fra.viettingame.vnch painting over the 19th ca.viettingame.vntury.
Những người in khắc Nhật phiên bản, đặc trưng trong thời kỳ Edo, mang tới một sức tác động mạnh mẽ và uy lực tới hội họa Pháp trong suốt thế kỷ XIX.
* Joseph Smith taught, “Let every man, woman and child realize the importance of the work, and act as if success depa.viettingame.vnded on his individual exertion alone” (page 144).

Xem thêm: Tậu Ngộ Ko Truyền Kỳ Trên Pc Với Giả Lập, Ngộ Ko Truyền Kỳ

* Joseph Smith dạy: “Mỗi người nam, người nữ và trẻ em hãy nhận biêt vai trò của công việc ấy, và hành đông thể như sự thành công tùy thuôc vào nỗ lực của riêng mình” (trang 155).

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.