Hỏi đáp

Nghĩa Của Từ Acupuncture Là Gì, Nghĩa Của Từ Acupuncture, Acupuncture Là Gì, Nghĩa Của Từ Acupuncture – viettingame

Acupuncture is an age-old healing practice of traditional Chinese medicine in which thin needles are placed at specific points in the body toàn thân.

Đang xem: Acupuncture là gì

*

Châm kim là phương pháp khám chữa truyền thống lịch sử nhiều năm theo y khoa Trung Quốc – người ta sử dụng nhiều kim đâm nhỏ châm vào một số trong những điểm cụ thể trên thể chất người.

What is acupuncture?

Acupuncture is an age-old healing practice of traditional Chinese medicine in which thin needles are placed at specific points in the body toàn thân. It”s primarily used to relieve pain but also has been used to treat other conditions. More than 3 million Americans use acupuncture, but it is even more popular in other countries. In France, for example, one in five people has tried acupuncture.

Thuật châm kim là gì?

Châm kim là phương pháp khám chữa truyền thống lịch sử nhiều năm theo y khoa Trung Quốc – người ta sử dụng nhiều kim đâm nhỏ châm vào một số trong những điểm cụ thể trên thể chất người. Phương pháp châm kim này chủ yếu hèn dùng để làm hạn chế đau nhưng không chỉ có vậy cũng được sử dụng để chữa lành nhiều chứng bệnh khác. Hơn 3 triệu người Mỹ đã sử dụng thuật châm kim, nhưng ở những nước khác thì nó thậm chí còn thông dụng hơn. Ví dụ như ở Pháp, tỉ lệ người áp dụng thuật châm kim là một:5.

How acupuncture works

Acupuncture seeks to release the flow of the body toàn thân”s vital energy or “chi” by stimulating points along 14 energy pathways. Scientists say the needles cause the body toàn thân to release endorphins — natural painkillers — and may boost blood flow and change brain activity. Skeptics say acupuncture works only because people believe it will, an effect called the placebo effect.

Châm kim mang tác dụng ra làm sao

Châm kim nhằm mục tiêu làm thông toả luồng khí quan trọng trong thể chất hoặc làm thông “khí” bằng phương pháp thúc đẩy những huyệt dọc từ 14 đường khí mạch. Những nhà nghiên cứu khoa học cho thấy kim châm kim mà thậm chí làm cho thể chất tiết hoóc-môn hạn chế đau – phía trên là loại thuốc chữa bệnh hạn chế đau tự nhiên – và mà thậm chí làm cho máu huyết lưu thông đơn giản và dễ dàng hơn và làm thay đổi sinh hoạt não. Những người đa nghi cho thấy thuật châm kim mang tác dụng chỉ bởi người ta tin nó mà thậm chí chữa lành được bệnh – phía trên chỉ là tác dụng trấn an người bệnh mà thôi.

Does acupuncture hurt?

Acupuncture needles are very thin, and most people feel no pain or very little pain when they are inserted. They often say they feel energized or relaxed after the treatment. However, the needles can cause temporary soreness.

Châm kim mang đau ko?

Kim châm kim rất mảnh và nhỏ, hầu hết người bị bệnh đều thấy ko đau đớn gì hoặc đau rất nhẹ lúc được châm kim vào người. Người ta thường cho thấy thể chất mình cảm thấy khoẻ khoắn, năng động và thoải mái sau lúc trị liệu. Tuy nhiên, kim đâm mà thậm chí gây đau nhức tạm thời.

Acupoint: Lower-back pain

If standard treatments don”t relieve your chronic lower-back pain, acupuncture may do the job, and two respected medical groups suggest that people in this situation give it a try. One study found that both actual and “sham” acupuncture worked better than conventional treatments for back pain that had lasted more than three months. The jury”s still out on acupuncture for short-term (acute) pain in the lower back.

Huyệt châm kim: Đau thắt sườn lưng

Nếu những phương pháp trị liệu chuẩn chỉnh ko làm hạn chế được chứng đau thắt sườn lưng mạn tính của chúng ta thì phương pháp châm kim mà thậm chí chữa lành, và 2 tập đoàn lớn y tế được tín nhiệm khuyến nghị người bị bệnh đau thắt sườn lưng trường kỳ nên thử. Một dự án công trình nghiên cứu và phân tích cũng đã cho thấy cả phương pháp châm kim thật và “giả” đều công hiệu cao hơn những liệu pháp điều trị thường thì so với chứng đau sườn lưng đã kéo dài thêm hơn 3 tháng. Hiện người ta vẫn không quyết định châm kim so với chứng đau thắt sườn lưng cấp (đau trong một thời hạn ngắn).  

Acupoint: Headaches

Acupuncture may help relieve migraines or tension headaches. Two large studies found that people receiving acupuncture had less time with tension headaches than those receiving conventional care.

Huyệt châm kim: Chứng nhức đầu

Châm kim mà thậm chí giúp làm hạn chế chứng nhức nửa đầu hoặc nhức đầu do co thắt cơ. Hai dự án công trình nghiên cứu và phân tích to cho thấy người sử dụng thuật châm kim nhanh chóng hết nhức đầu do co thắt cơ hơn người sử dụng phương pháp trị liệu thường thì.

Acupoint: Fibromyalgia

Studies that test how well acupuncture works against the pain of fibromyalgia have had mixed results. Some showed that it provided temporary pain relief, but others did not. A small study by the Mayo Clinic suggested that acupuncture may reduce two other problems of fibromyalgia: fatigue and anxiety. But overall, there”s not enough evidence yet to prove that acupuncture works for fibromyalgia.

Huyệt châm kim: Đau cơ, gân, khớp

Nhiều nghiên cứu và phân tích thử nghiệm xem thuật châm kim công hiệu tốt ra làm sao so với chứng đau cơ, gân, khớp đã cho nhiều hậu quả trái chiều. Một vài người bị bệnh cho thấy mà thậm chí hạn chế đau tạm thời, nhưng số khác thì ko. Một dự án công trình nghiên cứu và phân tích nhỏ của Trung tâm y tế Mayo cũng cho thấy thuật châm kim mà thậm chí làm hạn chế 2 vấn đề khác của chứng đau cơ, gân, khớp: này là mệt rũ rời và lo âu. Nhưng nhìn chung, người ta chưa tồn tại đủ vật chứng để chứng tỏ được rằng thuật châm kim mang hậu quả so với chứng bệnh đau cơ, gân, khớp.

Acupoint: Arthritis pain

Acupuncture can be a helpful addition to conventional treatment for osteoarthritis, says the National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases. And the most promising, early research has shown acupuncture eased arthritis pain in the knee. However, more research is needed to prove without a doubt that it”s effective for osteoarthritis.

Huyệt châm kim: Đau do viêm khớp

Viện Viêm khớp, bệnh Cơ-xương và những Bệnh về Da Vương quốc cho thấy thuật châm kim mà thậm chí giúp điều trị thêm so với phương pháp trị liệu thường thì cho chứng viêm sưng xương khớp mạn tính. Ngoài ra cuộc nghiên cứu và phân tích thuở đầu, khả quan nhất cũng cho thấy châm kim mà thậm chí làm hạn chế chứng đau do viêm khớp ở đầu gối. Tuy nhiên, người ta cũng vần nghiên cứu và phân tích thêm để minh chứng một cách rõ rằng châm kim mang tác dụng so với chứng viêm sưng xương khớp mạn tính.

Acupoint: Carpal tunnel syndrome

Acupuncture was tested and compared with steroid pills for the hand and arm pain of carpal tunnel syndrome. Researchers in Taiwan gave one group of eight people acupuncture treatment, over about a month, and those patients reported more relief, for a longer time, than the group taking medicine. While studies lượt thích this have been promising, more evidence is still needed to confirm that acupuncture is effective for carpal tunnel syndrome.

Huyệt châm kim: Hội chứng ống cổ tay

Người ta đã thử nghiệm và so sánh thuật châm kim với thuốc xtê-rô-ít so với chứng đau bàn tay và cánh tay ở hội chứng ống cổ tay. Nhiều nhà nghiên cứu và phân tích ở Đài Loan trị liệu châm kim cho một nhóm gồm 8 người, ước lượng hơn 1 tháng, và nhóm người bị bệnh đó cho thấy đã cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn nhiều, trong một thời hạn dài thêm hơn so với nhóm người trị liệu bằng thuốc. Mặc dù nhiều dự án công trình nghiên cứu và phân tích tương tự như vậy cho hậu quả khả quan, nhưng vẫn cần thêm nhiều vật chứng để xác định thuật châm kim mang công hiệu so với hội chứng ống cổ tay.

Acupoint: Dental pain

Acupuncture provides relief from the pain of tooth extraction or dental surgery, so does sham acupuncture, some studies show. Still, dental pain is considered by many to be one of the conditions that responds to acupuncture.

Huyệt châm kim: Sâu răng

Châm kim giúp làm hạn chế đau do nhổ răng hoặc đau do phẫu thuật răng, một số trong những dự án công trình nghiên cứu và phân tích cũng cho thấy châm kim giả cũng mang hậu quả tương tự. Tuy thế, nhiều người nghĩ rằng sâu răng là một trong những chứng bệnh mà thậm chí thỏa mãn nhu cầu tốt so với thuật châm kim.

Acupoint: Other pain

People have tried acupuncture for neck pain, muscle pain, tennis elbow, and menstrual cramps, hoping to avoid medicines and their side effects. The World Health Organization lists 28 different conditions that are sometimes treated with acupuncture. In the U.S., a review by the National Institutes of Health called for robust research to verify the promise that acupuncture holds for many different conditions.

Huyệt châm kim: Nhiều chứng chứng bệnh đau khác

Nhiều người đã sử dụng thuật châm kim để chữa đau cổ, đau cơ, đau khuỷu tay quần vợt, và chuột rút do kinh nguyệt, mong muốn tránh sử dụng thuốc và những tác dụng phụ của thuốc. Tổ chức Y tế Toàn cầu đã liệt kê ra 28 bệnh mà đôi lúc mà thậm chí được chữa lành bằng châm kim. Ở Mỹ, Viện Y tế Vương quốc cũng đã yêu cầu xem xét một dự án công trình nghiên cứu và phân tích to nhằm mục tiêu xác thực định lại Vương quốc cũng đã yêu cầu xem xét cuộc nghiên cứu và phân tích hể thỏa mãn nhu cầu tốt so với thuật châm kim.  lại tính khả quan của thuật châm kim mà thậm chí chữa lành được nhiều chứng bệnh không giống nhau.

Xem thêm: Đối Tượng Chạy Theo Đường Path Trong Illustrator, Đường Path Là Gì

A boost for pain medicine

Acupuncture may provide added pain relief when it”s used along with pain medicine or another therapies, such as massage. Acupuncture can reduce the need for medicine and can improve the quality of life of people with chronic pain.

Hỗ trợ thêm vào cho thuốc hạn chế đau

Châm kim mà thậm chí giúp hạn chế đau lúc được phối hợp sử dụng chung với thuốc hạn chế đau hoặc những liệu pháp khác, như mát-xa ví dụ điển hình. Phương pháp châm kim này mà thậm chí làm suy giảm nhu yếu sử dụng thuốc và mà thậm chí nâng cấp quality cuộc sống thường ngày của người có hiện tượng đau nhức kinh niên.

Acupoint: Nausea

Acupuncture at the pericardium acupuncture point on the wrist can reduce the symptoms of nausea and vomiting, even after cancer drug treatments or surgery. Studies compared 10 different acupuncture methods — including needles, electrical stimulation, and acupressure — to medicines that block nausea or vomiting and found the acupuncture treatments worked.

Huyệt châm kim: Buồn nôn

Châm kim tại huyệt châm kim màng ngoài tim ở cổ tay mà thậm chí làm hạn chế những triệu chứng buồn nôn và ói mửa, thậm chí sau lúc trị liệu bằng thuốc trị ung thư hoặc sau lúc phẫu thuật trị ung thư. Nhiều dự án công trình nghiên cứu và phân tích đã so sánh 10 phương pháp châm kim không giống nhau – như châm kim, kích điện, và bấm huyệt so với thuốc chống nôn hoặc ói mửa và cho thấy thuật châm kim mang tác dụng tốt.

Acupuncture and cancer care

Because acupuncture can lessen pain, nausea, and vomiting, it is sometimes used to help people cope with symptoms of cancer or chemotherapy. It also can help manage hot flashes associated with breast cancer. Be sure to talk to your doctor first and seek a practitioner who has experience working with cancer patients.

Thuật châm kim và chăm sóc ung thư

Vì như thế thuật châm kim mà thậm chí làm hạn chế đau, buồn nôn, và ói, đôi lúc cũng được sử dụng để giúp làm hạn chế những triệu chứng ung thư hoặc những triệu chứng của hoá trị liệu. Ngoài ra châm kim cũng còn làm hạn chế trào huyết liên quan tới ung thư vú. Chúng ta nên đảm bảo thì thầm với BS trước và nên tìm một BS nào khác mang kinh nghiệm điều trị cho người bị bệnh ung thư.

Acupuncture and fertility

Celebrities such as singers Celine Dion and Mariah Carey credited acupuncture — used along with infertility treatments — with helping them get pregnant. A review of medical studies backs up this view, suggesting that acupuncture may boost the effectiveness of fertility treatments. One theory holds that acupuncture helps by reducing stress and increasing blood flow to the ovaries.

Thuật châm kim và thời gian làm việc thụ thai

Nhiều người nổi tiếng ví dụ như ca sĩ Celine Dion và Mariah Carey đã tin rằng thuật châm kim – phối hợp chung những phương pháp trị liệu vô sinh – đã giúp cho họ mà thậm chí thụ thai được. Một nội dung bài viết về những dự án công trình nghiên cứu và phân tích y khoa cũng đã tán đồng với quan điểm này, nghĩ rằng châm kim mà thậm chí làm tăng hiệu suất cao của phương pháp trị liệu vô sinh. Một lý luận khác cũng nghĩ rằng châm kim giúp chữa vô sinh bằng phương pháp làm hạn chế stress và thúc đẩy máu lưu thông tới buồng trứng nhiều hơn nữa.

Acupuncture to quit smoking?

Acupuncture has been used for a variety of other conditions, including smoking cessation, insomnia, fatigue, depression, and allergies. The evidence is mixed for some uses of acupuncture. For example, acupuncture needles placed in the outer ear to help people stop smoking do not work, studies found.

Châm kim mang giúp bỏ thuốc lá được ko?

Phương pháp châm kim đã được sử dụng để chữa lành nhiều chứng bệnh không giống nhau, như cai thuốc, mất ngủ, mệt rũ rời, trầm cảm, và không phù hợp. Nhưng vật chứng vẫn còn đấy chưa rõ so với một số trong những người áp dụng thuật châm kim này. Ví dụ như châm kim ở tai ngoài không tồn tại tác dụng giúp người ta bỏ thuốc lá được, nhiều dự án công trình nghiên cứu và phân tích đã cho hậu quả như vậy.

Acupuncture and children

Acupuncture is generally considered to be safe for children, as long as you are using a licensed practitioner who follows recommended standards of practice. It is primarily used to control pain or nausea and vomiting after surgery or cancer drug treatment. Scientific evidence does not tư vấn the use of acupuncture to treat attention deficit hyperactivity disorder.

Thuật châm kim và trẻ nhỏ

Thuật châm kim thường sẽ là đáng tin cậy so với trẻ, miễn là được BS mang giấy phép tiến hành đúng theo những tiêu chuẩn chỉnh hành nghề được khuyến cáo. Phương pháp châm kim cơ bản thường được sử dụng để làm hạn chế đau hoặc buồn nôn và ói mửa sau lúc trị liệu bằng phẫu thuật hoặc sau lúc trị liệu bằng thuốc chống ung thư. Vật chứng khoa học ko ủng hộ việc áp dụng thuật châm kim để chữa rối loạn tuần hoàn tăng động hạn chế ghi chú ở trẻ.

When to consider acupuncture

Because acupuncture rarely causes more than mild side effects, it is a potential alternative to pain medications or steroid treatments. It is also considered a “complementary” medicine that can be used along with other treatments. It is best to discuss the use of acupuncture with your health care provider.

Một khi nên nghĩ tới châm kim

Vì như thế phương pháp châm kim hiếm lúc tạo ra phản ứng phụ, mang chăng thì cũng chỉ là phản ứng phụ rất nhẹ, phía trên là phương pháp khả thi mà thậm chí thay thế thuốc hạn chế đau hoặc trị liệu bằng xtê-rô-ít. Ngoài ra người ta cũng xem phương pháp này là một liệu pháp y khoa “bổ sung cập nhật” mà thậm chí được sử dụng kết phù hợp với nhiều phương pháp trị liệu khác. Tốt nhất là chúng ta nên thảo luận với BS chăm sóc tình trạng sức khỏe của mình.

Acupuncture risks

Although acupuncture is generally safe and serious problems are rare, there are some risks. Needles that are not sterile can cause infection. In some acupuncture points, needles inserted too deeply can puncture the lungs or gallbladder or cause problems with your blood vessels. That is why it is important to use a practitioner who is well-trained in acupuncture.

Những rủi ro của thuật châm kim

Tuy nhiên thuật châm kim thường sẽ là đáng tin cậy và hiếm lúc xẩy ra vấn đề trầm trọng, nhưng cũng mang một số trong những rủi ro. Kim châm kim ko được tiệt trùng mà thậm chí gây nhiễm trùng. Ở một số trong những huyệt châm kim, lúc đâm kim quá sâu mà thậm chí gây thủng phổi hoặc thủng túi mật hoặc gây nhiều vấn đề so với mạch máu. Này là lý do vì thế sao chúng ta nên tìm một BS mang trình độ chuyên môn tốt về châm kim.

Who shouldn”t use acupuncture

People with bleeding disorders or who take blood thinners may have increased risk of bleeding. Electrical stimulation of the needles can cause problems for people with pacemakers or other electrical devices. Pregnant women should talk with their health care provider before having acupuncture. It”s important not to skip conventional medical care or rely on acupuncture alone to treat diseases or severe pain.

Đối tượng người dùng nào ko nên châm kim?

Người bị bệnh rối loạn tuần hoàn xuất huyết hoặc người bị loãng máu mà thậm chí mang nguy cơ tiềm ẩn xuất huyết cao. Kích điện kim châm kim mà thậm chí gây rắc rối cho những người sử dụng máy điều hoà nhịp tim hoặc sử dụng những thiết bị điện khác. Phụ nữ mang thai nên thì thầm với BS chăm sóc tình trạng sức khỏe trước lúc châm kim. Điều quan trọng là ko nên bỏ phương pháp trị liệu bệnh thường thì hoặc chỉ tin cậy vào thuật châm kim để khám chữa hoặc chữa những chứng đau nhức trầm trọng.

Choosing a practitioner

It is important to receive treatment from someone who has met standards for education and training in acupuncture. States vary in their licensing requirements. There are national organizations that maintain standards, such as the American Academy of Medical Acupuncture (a physician group) or the American Association of Acupuncture and Oriental Medicine. Make sure that your practitioner uses sterile needles that are thrown away after one use.

Lựa sắm BS châm kim

Điều quan trọng là phải được trị liệu với người thỏa mãn nhu cầu đủ tiêu chuẩn chỉnh đã được học và đào tạo và giảng dạy trong nghành châm kim. Những yêu cầu về giấy phép ko phải ở nhà nước nào cũng giống nhau. Sở hữu nhiều tổ chức nhà nước giữ vững tiêu chuẩn chỉnh, ví dụ như Viện Châm kim Y khoa Mỹ (nhóm BS) hoặc Hội Châm kim và Thuốc Thuốc đông y Mỹ. Chúng ta nên đảm nói rằng BS của mình sử dụng kim vô trùng chỉ sử dụng một lần rồi bỏ.

Acupuncture variations

Several other therapies use a different way of stimulating the acupuncture points. Moxibustion involves the burning of moxa, a bundle of dried mugwort and wormwood leaves, which can be used to heat the acupuncture needles or warm the skin. Electroacupuncture adds electrical stimulation to the needles. Another recent variation uses laser needles that are placed on (but not in) the skin.

Thay đổi trong thủ thuật châm kim

Một vài liệu pháp khác sử dụng cách thúc đẩy huyệt châm kim khác. Phép đốt ngải cứu vãn bao hàm việc đốt nóng ngải cứu vãn, đốt nóng bó ngải khô và lá ngải đắng, mà thậm chí được dùng để hơ nóng kim đâm hoặc làm ấm da. Thuật châm kim bằng điện làm tăng thúc đẩy điện lên kim. Sắp phía trên người ta cũng dùng kim la-de để châm kim trên da (ko phải là đâm kim qua da).

Acupressure vs. Acupuncture

If you are afraid of needles, you may be able to get much of the same effect from acupressure. Acupressure involves pressing or massaging the acupuncture points to stimulate the energy pathways. Scientific comparisons of acupressure and acupuncture are limited, but acupressure has been shown to be effective in reducing nausea and lessening labor pain.

Xem thêm: Pasta Và Spaghetti ? Phân Loại, Cách Làm Và Tạo Hình Pasta Pasta Là Gì, Khác Với Spaghetti

Bấm huyệt và Châm kim

Nếu như bạn hoảng sợ kim tiêm thì mà thậm chí áp dụng thủ thuật bấm huyệt – cũng mang tác dụng tương tự như châm kim. Thuật bấm huyệt gồm việc ấn huyệt đạo châm kim hoặc mát-xa huyệt châm kim nhằm mục tiêu làm thúc đẩy những đường khí mạch. Nhiều so sánh, so sánh khoa học giữa bấm huyệt và châm kim vẫn còn đấy giới hạn, nhưng người ta đã cho thấy thủ thuật bấm huyệt mang công hiệu trong việc làm hạn chế buồn nôn và làm suy giảm lần đau chuyển dạ.

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *