Hỏi đáp

Meningitis Là Gì – Bệnh Meningococcal – viettingame

Larry M. Bush

, MD, FACP, Charles E. Schmidt College of Medicine, Florida Atlantic University;

Maria T. Perez

, MD, Wellington Regional Medical Center, West Palm Beach

*

Hình ảnh của ông Gust trải qua Thư viện hình ảnh y tế công cùng của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh.

Đang xem: Meningitis là gì

“,”IsRestricted”:false,”ImageWidth”:”700″,”ImageHeight”:”457″,”ItemId”:”237a31fb-0441-440b-ad53-d136ded019fb”,”Title”:”Vi%C3%AAm%20m%C3%A0ng%20n%C3%A3o%20do%20n%C3%A3o%20m%C3%B4%20c%E1%BA%A7u”,”Description”:”%3Cp%20%3EVi%C3%AAm%20m%C3%A0ng%20n%C3%A3o%20do%20nao%20m%C3%B4%20c%E1%BA%A7u%20kh%E1%BB%9Fi%20ph%C3%A1t%20nhanh%20g%C3%A2y%20ra%20ch%E1%BA%A5m%20xu%E1%BA%A5t%20huy%E1%BA%BFt%2C%20tr%E1%BB%9F%20n%C3%AAn%20h%E1%BB%A3p%20l%C6%B0u%20v%C3%A0%20nhanh%20ch%C3%B3ng%20ti%E1%BA%BFn%20tri%E1%BB%83n%20th%C3%A0nh%20m%E1%BA%A3ng%20m%C3%A1u%20t%E1%BB%A5.%3C%2Fp%3E”,”ImageUrl”:”/-/truyền thông media/manual/professional/images/meningococcemia_orig_vi.jpg?thn=0vàsc_lang=vi”,”ThumbnailUrl”:”/-/truyền thông media/manual/professional/images/meningococcemia_orig_vi.jpg?mw=350vàthn=0vàsc_lang=vi”,”MediaType”:”image”,”MediaNameTranslated”:”H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh”,”UniqueId”:”v1008352_vi”,”Placement”:null,”IsInCarousel”:false,”Edition”:0}” data-popup-options=”{“ListName”:”TopicResources”,”LinkText”:”Vi%C3%AAm%20m%C3%A0ng%20n%C3%A3o%20do%20n%C3%A3o%20m%C3%B4%20c%E1%BA%A7u”,”CssClass”:null,”LoadLocations”:true,”ShowTooltip”:false,”SingleItem”:false,”ShowCredits”:true,”ShowDescription”:true,”PopupTitle”:”Ngu%E1%BB%93n%20ch%E1%BB%A7%20%C4%91%E1%BB%81%20%3A%20H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh”,”ShowTitle”:true,”ShowIcon”:false,”ShowModalIndicator”:false}” >

*

Nốt và ban xuất huyết thứ phát sau nhiễm não mô cầu

“,”IsRestricted”:false,”ImageWidth”:”1270″,”ImageHeight”:”872″,”ItemId”:”97e9c755-eaa3-430c-9c23-c0401dba68c6″,”Title”:”N%E1%BB%91t%20v%C3%A0%20ban%20xu%E1%BA%A5t%20huy%E1%BA%BFt%20th%E1%BB%A9%20ph%C3%A1t%20sau%20nhi%E1%BB%85m%20n%C3%A3o%20m%C3%B4%20c%E1%BA%A7u”,”Description”:”%3Cp%20%3EN%E1%BB%91t%20v%C3%A0%20ban%20xu%E1%BA%A5t%20huy%E1%BA%BFt%20c%C3%B3%20th%E1%BB%83%20nh%C3%ACn%20th%E1%BA%A5y%20tr%C3%AAn%20khu%C3%B4n%20m%E1%BA%B7t%20c%E1%BB%A7a%20tr%E1%BA%BB.%20Xu%E1%BA%A5t%20huy%E1%BA%BFt%20tr%E1%BB%9F%20l%E1%BA%A1i%20t%E1%BB%AB%20%E1%BB%91ng%20th%C3%B4ng%20m%C5%A9i%20ph%C3%B9%20h%E1%BB%A3p%20v%E1%BB%9Bi%20%C4%91%C3%B4ng%20m%C3%A1u%20n%E1%BB%99i%20m%E1%BA%A1ch%20lan%20t%E1%BB%8Fa%2C%20c%C5%A9ng%20l%C3%A0%20th%E1%BB%A9%20ph%C3%A1t%20sau%20nhi%E1%BB%85m%20tr%C3%B9ng%20n%C3%A3o%20m%C3%B4%20c%E1%BA%A7u.%3C%2Fp%3E”,”ImageUrl”:”/-/truyền thông media/manual/professional/images/301_meningococcemia_slide_5_springer_high_vi.jpg?thn=0vàsc_lang=vi”,”ThumbnailUrl”:”/-/truyền thông media/manual/professional/images/301_meningococcemia_slide_5_springer_high_vi.jpg?mw=350vàthn=0vàsc_lang=vi”,”MediaType”:”image”,”MediaNameTranslated”:”H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh”,”UniqueId”:”v15618043_vi”,”Placement”:null,”IsInCarousel”:false,”Edition”:0}” data-popup-options=”{“ListName”:”TopicResources”,”LinkText”:”N%E1%BB%91t%20v%C3%A0%20ban%20xu%E1%BA%A5t%20huy%E1%BA%BFt%20th%E1%BB%A9%20ph%C3%A1t%20sau%20nhi%E1%BB%85m%20n%C3%A3o%20m%C3%B4%20c%E1%BA%A7u”,”CssClass”:null,”LoadLocations”:true,”ShowTooltip”:false,”SingleItem”:false,”ShowCredits”:true,”ShowDescription”:true,”PopupTitle”:”Ngu%E1%BB%93n%20ch%E1%BB%A7%20%C4%91%E1%BB%81%20%3A%20H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh”,”ShowTitle”:true,”ShowIcon”:false,”ShowModalIndicator”:false}” >

*

Nốt xuất huyết thứ phát do não mô cầu

“,”IsRestricted”:false,”ImageWidth”:”754″,”ImageHeight”:”1299″,”ItemId”:”692440c1-5721-4dcb-9ca3-3e84eb1e2a2e”,”Title”:”N%E1%BB%91t%20xu%E1%BA%A5t%20huy%E1%BA%BFt%20th%E1%BB%A9%20ph%C3%A1t%20do%20n%C3%A3o%20m%C3%B4%20c%E1%BA%A7u”,”Description”:””,”ImageUrl”:”/-/truyền thông media/manual/professional/images/300_meningococcemia_slide_4_springer_high_vi.jpg?thn=0vàsc_lang=vi”,”ThumbnailUrl”:”/-/truyền thông media/manual/professional/images/300_meningococcemia_slide_4_springer_high_vi.jpg?mw=350vàthn=0vàsc_lang=vi”,”MediaType”:”image”,”MediaNameTranslated”:”H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh”,”UniqueId”:”v15618163_vi”,”Placement”:null,”IsInCarousel”:false,”Edition”:0}” data-popup-options=”{“ListName”:”TopicResources”,”LinkText”:”N%E1%BB%91t%20xu%E1%BA%A5t%20huy%E1%BA%BFt%20th%E1%BB%A9%20ph%C3%A1t%20do%20n%C3%A3o%20m%C3%B4%20c%E1%BA%A7u”,”CssClass”:null,”LoadLocations”:true,”ShowTooltip”:false,”SingleItem”:false,”ShowCredits”:true,”ShowDescription”:true,”PopupTitle”:”Ngu%E1%BB%93n%20ch%E1%BB%A7%20%C4%91%E1%BB%81%20%3A%20H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh”,”ShowTitle”:true,”ShowIcon”:false,”ShowModalIndicator”:false}” >

*

Phát ban mở rộng thứ phát sau nhiễm não mô cầu

“,”IsRestricted”:false,”ImageWidth”:”1222″,”ImageHeight”:”520″,”ItemId”:”feb5a4a4-611b-4850-b94f-68f1a2b100b3″,”Title”:”Ph%C3%A1t%20ban%20lan%20r%E1%BB%99ng%20th%E1%BB%A9%20ph%C3%A1t%20sau%20nhi%E1%BB%85m%20n%C3%A3o%20m%C3%B4%20c%E1%BA%A7u”,”Description”:”%3Cp%20%3EN%E1%BB%91t%20v%C3%A0%20ban%20xu%E1%BA%A5t%20huy%E1%BA%BFt%20th%E1%BB%A9%20ph%C3%A1t%20sau%20nhi%E1%BB%85m%20n%C3%A3o%20m%C3%B4%20c%E1%BA%A7u%20%C4%91ang%20lan%20r%E1%BB%99ng.%20C%C3%A1c%20t%E1%BB%95n%20th%C6%B0%C6%A1ng%20c%C3%B3%20xu%20h%C6%B0%E1%BB%9Bng%20ph%E1%BB%95%20bi%E1%BA%BFn%20tr%C3%AAn%20th%C3%A2n%20v%C3%A0%20chi%20d%C6%B0%E1%BB%9Bi.%3C%2Fp%3E”,”ImageUrl”:”/-/truyền thông media/manual/professional/images/meningococcemia_298_299_a_and_b_joined_springer_high_vi.jpg?thn=0vàsc_lang=vi”,”ThumbnailUrl”:”/-/truyền thông media/manual/professional/images/meningococcemia_298_299_a_and_b_joined_springer_high_vi.jpg?mw=350vàthn=0vàsc_lang=vi”,”MediaType”:”image”,”MediaNameTranslated”:”H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh”,”UniqueId”:”v15618171_vi”,”Placement”:null,”IsInCarousel”:false,”Edition”:0}” data-popup-options=”{“ListName”:”TopicResources”,”LinkText”:”Ph%C3%A1t%20ban%20lan%20r%E1%BB%99ng%20th%E1%BB%A9%20ph%C3%A1t%20sau%20nhi%E1%BB%85m%20n%C3%A3o%20m%C3%B4%20c%E1%BA%A7u”,”CssClass”:null,”LoadLocations”:true,”ShowTooltip”:false,”SingleItem”:false,”ShowCredits”:true,”ShowDescription”:true,”PopupTitle”:”Ngu%E1%BB%93n%20ch%E1%BB%A7%20%C4%91%E1%BB%81%20%3A%20H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh”,”ShowTitle”:true,”ShowIcon”:false,”ShowModalIndicator”:false}” >

*

Hoại tử da thứ phát sau viêm màng não mô cầu

“,”IsRestricted”:false,”ImageWidth”:”1944″,”ImageHeight”:”792″,”ItemId”:”a0d2584d-3207-43ef-b43e-82601544fdf8″,”Title”:”Ho%E1%BA%A1i%20t%E1%BB%AD%20da%20th%E1%BB%A9%20ph%C3%A1t%20sau%20vi%C3%AAm%20m%C3%A0ng%20n%C3%A3o%20m%C3%B4%20c%E1%BA%A7u”,”Description”:”%3Cp%20%3EN%E1%BB%91t%20xu%E1%BA%A5t%20huy%E1%BA%BFt%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1ch%20ly%20%E1%BB%9F%20m%E1%BB%99t%20s%E1%BB%91%20khu%20v%E1%BB%B1c%20v%C3%A0%20h%E1%BB%A3p%20nh%E1%BA%A5t%2C%20v%C3%A0%20ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20ho%E1%BA%A1i%20t%E1%BB%AD%2C%20%E1%BB%9F%20c%C3%A1c%20khu%20v%E1%BB%B1c%20kh%C3%A1c%20%28tr%C3%A1i%29.%20M%E1%BB%99t%20v%C3%B9ng%20r%E1%BB%99ng%20l%E1%BB%9Bn%20c%E1%BB%A7a%20ho%E1%BA%A1i%20t%E1%BB%AD%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20nh%C3%ACn%20th%E1%BA%A5y%20%28ph%E1%BA%A3i%29.%3C%2Fp%3E”,”ImageUrl”:”/-/truyền thông media/manual/professional/images/meningococcemia_296_297_a_and_b_joined_springer_high_vi.jpg?thn=0vàsc_lang=vi”,”ThumbnailUrl”:”/-/truyền thông media/manual/professional/images/meningococcemia_296_297_a_and_b_joined_springer_high_vi.jpg?mw=350vàthn=0vàsc_lang=vi”,”MediaType”:”image”,”MediaNameTranslated”:”H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh”,”UniqueId”:”v15618178_vi”,”Placement”:null,”IsInCarousel”:false,”Edition”:0}” data-popup-options=”{“ListName”:”TopicResources”,”LinkText”:”Ho%E1%BA%A1i%20t%E1%BB%AD%20da%20th%E1%BB%A9%20ph%C3%A1t%20sau%20vi%C3%AAm%20m%C3%A0ng%20n%C3%A3o%20m%C3%B4%20c%E1%BA%A7u”,”CssClass”:null,”LoadLocations”:true,”ShowTooltip”:false,”SingleItem”:false,”ShowCredits”:true,”ShowDescription”:true,”PopupTitle”:”Ngu%E1%BB%93n%20ch%E1%BB%A7%20%C4%91%E1%BB%81%20%3A%20H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh”,”ShowTitle”:true,”ShowIcon”:false,”ShowModalIndicator”:false}” >
Meningococci (Neisseria meningitidis) gây viêm màng não và viêm màng não cầu khuẩn Những triệu chứng, thông thường là nặng nề, bao hàm làm cho đầu đau, buồn nôn, nôn, kinh hoảng ánh sáng sủa, hôn mê, phát ban, suy đa tạng, sốc, và máu đông nội mạch rải rác. Chẩn đoán là lâm sàng, được xác định bằng phương pháp nuôi cấy. Trị liệu là penicillin hoặc cephalosporin thế hệ 3.

Meningococci là những cầu khuẩn gram âm, hiếu khí thuộc họ Neisseriaceae. Sở hữu 13 nhóm huyết thanh; 5 (serogroups A, B, C, W135, và Y) hầu hết đều làm nên bệnh ở người.

Xem thêm: Len Acrylic Là Gì – Tìm Hiểu Tất Tần Tật Về Loại Vải Acrylic

Trên toàn toàn cầu, tỷ trọng mắc bệnh viêm màng não do não mô cầu là 0,5 tới 5 / 100.000, với số ca bệnh tạo thêm vào ngày mùa đông và ngày xuân ở khu vực nhiệt đới. Những ổ dịch địa phương xẩy ra thường xuyên nhất ở Châu Phi vùng hạ Sahara giữa Senegal và Ethiopia, một khu vực được gọi là vành đai viêm màng não. Trong số vụ dịch ở Châu Phi (thông thường là do nhóm huyết thanh A), số người mắc bệnh dao động từ 100 tới 800 / 100.000. Sau lúc sử dụng thoáng rộng vắc-xin não mô cầu loại A trong vành đai viêm màng não ở Châu Phi, huyết thanh nhóm A đã được thay thế bằng những huyết thanh nhóm não mô cầu và Streptococcus pneumoniae.

Xem thêm: ▷ Cách Cập Nhật Ota Cho Máy Đã Root, Sở hữu Cách Update Ota Lúc Đã Root Và Cài Twrp

Ở Mỹ, tỷ trọng mắc bệnh hàng năm dao động từ 0,5 tới 1,1 / 100.000. Trong 20 năm qua, tỷ trọng mắc bệnh viêm màng não do não mô cầu đã tránh hàng năm. Hầu hết những trường hợp là lẻ tẻ, nổi bật ở trẻ em hai năm; 2% thời gian làm việc bùng phát dịch. Sự bùng phát sở hữu khuynh hướng xẩy ra ở những môi trường xung quanh tập thể (ví dụ như trại tuyển mộ quân đội, ký túc xá ĐH, trường học, trung tâm nuôi giữ trẻ) và thường xẩy ra ở những người từ 5 tới 19 tuổi. Những nhóm B, C, và Y là những xuất xứ thường gặp gỡ nhất làm nên bệnh ở Hoa Kỳ; mỗi nhóm huyết thanh chiếm khoảng một phần ba số ca report. huyết thanh nhóm A rất hiếm ở Mỹ.

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.