Hỏi đáp

In Witness Whereof Dịch Là Gì, Những Thành Phần Chính Của Hợp Đồng Thương Mại – viettingame

Heading:/ˈhed.ɪŋ/ Tên thường gọi hợp đồng Commencement /kəˈmens.mənt/ Phần mở đầu Date: /deɪt/ ngày tháng lập hợp đồng Parties: /ˈpɑːr.t̬i/ những bên tham gia hợp đồng.

 

2. Những quy định quy định

 

Operative provisions:/ˈɑː.pɚ.ə.t̬ɪv,prəˈvɪʒ.ən/: Những quy định thực thi Definitions: /ˌdef.ɪˈnɪʃ.ən/ Những quy định định nghĩa Applicable law: /əˈplaɪ lɑː/Luật vận dụng Consideration /kənˌsɪd.əˈreɪ.ʃən/ Lao lý bồi hoàn Other operative clauses: /ˈʌð.ɚ, ˈɑː.pɚ.ə.t̬ɪv, klɑːz/Những quy định thực thi khác Testimonium clause: /klɑːz/ Lao lý kết thúc hợp đồng.

 

*

Những từ thông dụng khác

Contract:

 

Sign a contract: Ký hợp đồng. Cancel a contract: Hủy hợp đồng. Renew a contract: Gia hạn hợp đồng. Terminate a contract: Xong hợp đồng. Draft a contract: Soạn thảo hợp đồng.

 

Deadline:

Meet the deadline: Làm đúng hạn cuối = make the deadline. Miss the deadline: Lỡ hạn cuối.

Đang xem: In witness whereof dịch là gì

Xem thêm: Music Producer Là Gì ? Vai Trò Của Producer Trong Buôn bản Giải Trí

Xem thêm: Tổng Hợp trò chơi Đối Kháng Offline Cho Pc Offline Hay Được Săn Lùng Hiện Nay

Extend the deadline: Kéo dãn hạn cuối. Push back the deadline: Đẩy lùi hạn cuối.

 

Take:

 

Take effect: Mang hiệu lực hiện hành. Take steps: Mang động thái. Take actions: Mang động thái. Take advantage of: Tận dụng. Take safety measures/ precautions: Mang phương pháp an toàn và đáng tin cậy.

 

 

Consideration: nghĩa sự xuy sét (phổ thông) hay tiền bồi hoàn (chuyên ngành) Shall: theo nghĩa phổ thông là “sẽ” sử dụng với ngôi thứ nhất nhưng theo nghĩa chuyên ngành là “phải” được sử dụng với ngôi thứ ba Equity: tính vô tư (phổ thông) hoặc tính pháp lý (chuyên ngành) Act/deed: hành vi All/ every:toàn bộ, mọi Alter/ amend/ modify/ change: sửa đổi, chỉnh lý Any/ all: ngẫu nhiên (… nào), toàn bộ Assign/ transfer: chuyển nhượng Assume/ agree:nghĩ là (là đúng), đồng ý Authorize/ empower:ủy quyền Bind/ obligate:phải (… sở hữu nhiệm vụ) By/ between:giữa (những bên) By/ under:bởi (do) By/ with:với (và) Cease/ come to an end:ngưng (ngừng, dứt) Costs and expenses:tiền bạc Covenant/ agree:đồng ý (nhất trí) Cover/ embrace/ include:bao hàm Deemed/ considered:được xem là Due/ payable:phải trả Each/ all:mỗi, toàn bộ, mọi Each/ every:mỗi, mọi Effective/ valid:sở hữu hiệu lực hiện hành Entirely/ completely:trọn vẹn Final/ conclusive:sau cùng Finish/ complete:hoàn thành Fit/ suitable:thích hợp For/ during the term of:trong thời hạn For/ in/ on behalf of:thay mặt cho For/ in consideration of:xét (về), để đáp lại Force/ effective:hiệu suất cao, hiệu lực hiện hành For/ during the period of:trong thời hạn From/ after:từ (Tính từ lúc lúc) Full/ complete:không thiếu thốn Full force/ effect:công dụng Furnish/ supply:hỗ trợ Give/ grant:cho, cấp Give/ devise/ bequeath:để lại Have/ obtain:sở hữu được Hold/ keep:giữ Keep/ maintain:duy trì, giữ Kind/ character:loại Kind/ nature:loại known as/ described as:được mô tả như Laws/ acts:luật pháp Make/ conclude:ký kết Make/ enter into:ký kết và chính thức triển khai mean/ referred to:được đề cập Modify/ change:thay đổi Null/ no effect/force/value:không tồn tại giá trị Null/ Avoid:không tồn tại giá trị Of/ concerning:về Over/ Above:trên Power/ Authority:quyền hạn Request/ require:yêu cầu, yên cầu Save/ except:ngoại trừ, trừ Sole and exclusive:độc quyền và duy nhất Terms and conditions:quy định và ĐK True and Correct:đúng và đúng chuẩn Type/ Kind:loại Under/ Subject to:theo Understood/ Agreed:được tin là, được đồng ý (nhất trí) When/ as:lúc When/ if:nếu, lúc, trong trường hợp Willfully/ Knowingly:sở hữu chủ tâm, cố ý Hereafter refer to as:sau trên đây gọi tắt là Regulated/ stipulated:được quy định According to:theo Whereas:trong đó To whom it may concern:gửi tới những những người có liên quan As follows:sau trên đây, dưới trên đây Hereafter/ hereby:sau trên đây To the best of my knowledge:theo hiểu biết của tôi Shall be governed by:phải được quy định bởi In witness whereof:với sự tận mắt chứng kiến của In the presence of:với sự xuất hiện của

 

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.