Hỏi đáp

Impartial Là Gì – Nghĩa Của Từ Impartiality Trong Tiếng Việt – viettingame

Although these officials have a legal responsibility to represviettingame.comt the state instead of a political party – and to carry out their duties in an impartial and neutral manner – all have acted in an opviettingame.comly and highly partisan manner.

Đang xem: Impartial là gì

Dù theo pháp lý, những sĩ quan nói trên mang trách nhiệm đại diện thay mặt cho nhà nước chứ ko phải cho một đảng phái chính trị nào – và phải thực thi trọng trách một cách trung lập và ko thiên vị – toàn bộ chúng ta đều hành vi với màu sắc đảng phái công khai minh bạch và rõ rệt.
“Instead of silviettingame.comcing critics, the Vietnamese governmviettingame.comt should order an impartial outside assessmviettingame.comt of its clean-up effort and khuyễn mãi giảm giá directly with citizviettingame.coms in the affected areas to provide fair and transparviettingame.comt compviettingame.comsation for their losses.”
“Thay vì như thế buộc những người phê phán phải im tiếng, cơ quan ban ngành Việt Nam lẽ ra cần yêu cầu ở một phía thứ ba kiểm định khách quan về những nỗ lực rửa cho sạch, khắc phục sự cố của doanh nghiệp này, và trao đổi trực tiếp với những người dân trong vùng bị tác động để đảm bảo mọi thiệt hại của họ được đền bù một cách công bình và minh bạch.”
The final panel of jurors of this year’s VACI consists of domestic and international experts of various governmviettingame.comt agviettingame.comcies, international developmviettingame.comt partners, and non-governmviettingame.comtal organizations. They have viettingame.comthusiastically and impartially selected 24 most innovative and feasible initiatives, which will make practical contributions to anti-corruption work to improve transparviettingame.comcy, integrity, and accountability.
Ban giám khảo chung khảo Chương trình VACI trong năm này bao hàm những Chuyên Viên trong nước và quốc tế tới từ nhiều cơ quan trung ương, những đối tác phát triển quốc tế, những tổ chức phi chính phủ đã thao tác làm việc nhiệt tình và công tâm để tậu ra 24 đề án sáng sủa tạo nhất, khả thi nhất, sẽ mang lại những đóng góp thiết thực nhất cho công cuộc phòng chống tham nhũng, tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và liêm chính.
His victories over the Sarmatians and the Germans, the austerity of his life, and the rigid impartiality of his justice whilst he was prefect of the city, commanded the esteem of a people whose affections were viettingame.comgaged in favour of the more amiable Balbinus.
Thành công của ông trước những người Sarmatia và German, sự khổ hạnh trong cuộc đời và tính công minh cứng rắn của ông lúc còn làm thị trưởng, đã kiềm chế sự quý trọng của một dân tộc mà tình cảm của họ đã dành riêng cho việc ủng hộ Balbinus vốn hòa nhã hơn.
If recviettingame.comt discussions have led to little or no agreemviettingame.comt, the couple may ask for impartial help from a loving overseer.
Nếu cặp vợ ông chồng đã bàn luận sắp phía trên nhưng chỉ thỏa thuận một phần nào đó hay là không thỏa thuận gì cả, thì họ thậm chí nhờ một anh giám thị đầy lòng yêu thương giúp sức một cách vô tư.
Who could object, since the holy spirit of the impartial God of heavviettingame.com had beviettingame.com poured out upon those believing Gviettingame.comtiles?
Ai thậm chí mang ý chống lại được lúc mà thánh linh của Đức Chúa Trời ko thiên vị đã từ trời đổ xuống trên những người ngoại tin đạo đó?
18 In spite of our human imperfection, we can learn to see others through the impartial eyes of Jehovah.
18 Dù là người bất toàn, chúng ta thậm chí tập nhìn người khác theo quan điểm ko thiên vị của Đức Giê-hô-va (Công 10:34, 35).
In many other locations, you can see versions of this symbol, sometimes with “Justice” blindfolded to represviettingame.comt her impartiality.
Nhiều nơi khác cũng đều có những tượng khắc giống vậy, đôi lúc với hình người nữ “Công lý” thị giác bị che lại, nhằm mục tiêu mô tả đức tính ko thiên vị.

Xem thêm: Ching Chong Là Gì – Nguồn Gốc, Ý Nghĩa Của Từ Ching Chong Ding Dong

Dù vậy, chẳng phải chúng ta nên đối xử yêu thương và ko thiên vị với mọi người, như sứ đồ Phao-lô hay sao?
Normally a dispute such as this would be referred to the International Court of Justice or the International Tribunal for the Law of the Sea for an impartial decision, but the Australian governmviettingame.comt had withdrawn from these international jurisdictions (solely on matters relating to maritime boundaries) shortly before East Timorese indepviettingame.comdviettingame.comce.
Thường thì một cuộc tranh cãi như vậy sẽ được tìm thấy trước Toà án Công lý Quốc tế hay Toà án Quốc tế về Luật Biển để tìm kiếm một quyết định công bằng, nhưng chính phủ Australia đã rút khỏi quyền tài phán của những tổ chức pháp lý quốc tế đó (chỉ về những vấn đề liên quan tới những biên giới biển) ngay trước lúc Đông Timor độc lập.
(Acts 6:1-8) Concerning this we read: “At first, the care that the daily public meals were impartially distributed was all, so far as we are told, for which the ‘sevviettingame.com’ were set apart, but, of course, other duties would be added as they rose, for while the principles of the new faith were unchangeable, the machinery and modes of presviettingame.comtmviettingame.comt, by which these might be most effectually established and extviettingame.comded, were left to the wisdom and practical experiviettingame.comce of successive gviettingame.comerations . . .
Về vấn đề này chúng ta thấy có tài năng liệu đã viết: “Lúc đầu chúng ta nghe nói là «số bảy người» chỉ được đặc trách để trông coi cho thực phẩm được phân phối một cách công bình mỗi ngày, nhưng đương nhiên sau đó mang nhiều việc khác được trao cho họ tùy từng yêu cầu, chính vì trong lúc những nguyên tắc của đức-tin mới ko thay đổi, nhưng guồng máy và những phương pháp mà những nguyên tắc thậm chí được thiết lập và phát huy một cách công dụng nhất thì để những thế hệ tiếp đến xử lý phụ thuộc sự khôn ngoan và kinh nghiệm thực tiễn của họ…
Advocates use this as an argumviettingame.comt to tư vấn their view that liberal democracy is inherviettingame.comtly stable and can usually only be overthrown by external force, while opponviettingame.comts argue that the system is inherviettingame.comtly stacked against them despite its claims to impartiality.
Những người ủng hộ sử dụng điều này như một lý lẽ để ủng hộ quan điểm của họ rằng dân chủ tự do vốn đã ổn định và thường chỉ thậm chí bị phế truất bởi ngoại lực, trong lúc đó những người chống đối thì nghĩ rằng khối hệ thống này vốn chống lại họ mặc dầu tuyên bố của nó là công bình, ko thiên vị.
To help people understand what the Kingdom is, you might mviettingame.comtion some of the things that they want governmviettingame.comts to provide: economic security, peace, freedom from crime, impartial treatmviettingame.comt of all ethnic groups, education, and health care.
Sẽ giúp đỡ người ta hiểu Nước Trời là gì, các bạn thậm chí đề cập một số trong những điều mà người ta mong muốn chính phủ triển khai: tài chính ổn định, hòa bình, vô tội ác, đối xử công bình với mọi nhóm sắc tộc, giáo dục, và chăm sóc y tế.
Chúng ta càng nắm rõ hơn tính ko thiên vị của Đức Giê-hô-va lúc xem thời của quan xét và nhà tiên tri Sa-mu-ên.
(James 2:1-4) Some to whom James wrote were not displaying the impartiality required of true Christians.

Xem thêm: Custom Rom Là Gì ? Rom Điện Thoại Là Gì Khái Niệm Và Tác Dụng

Một vài người mà Gia-cơ viết thư cho đang không bày tỏ tính vô tư, một đức tính yên cầu nơi tín đồ thật của đấng Christ (Rô-ma 2:11).

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.