Tin tổng hợp

hạch toán tài khoản 154 – viettingame

TÀI KHOẢN 154 – CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH DỞ DANG

(Thông tư 200/2014/TT-BTC)

✵ ✵

Nguyên tắc kế toán tài chính

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản

Vận dụng tài khoản 154 trong ngành công nghiệp

Phương pháp hạch toán kế toán tài chính trong ngành công nghiệp

Vận dụng tài khoản 154 trong ngành nông nghiệp

Phương pháp hạch toán kế toán tài chính trong ngành nông nghiệp

Vận dụng tài khoản 154 trong ngành dịch vụ

Phương pháp hạch toán kế toán tài chính trong ngành dịch vụ

Vận dụng tài khoản 154 trong ngành xây dựng

Phương pháp hạch toán kế toán tài chính trong ngành xây dựng

▼ về cuối trang

Nguyên tắc kế toán tài chính

Xem thêm: Nguyên tắc kế toán tài chính Hàng tồn kho.

Đang xem: Hạch toán tài khoản 154

a) Tài khoản này sử dụng để phản ánh tổng hợp kinh tế sản xuất, marketing phục vụ cho việc tính giá thành thành phầm, dịch vụ ở doanh nghiệp vận dụng phương pháp kê khai thường xuyên trong hạch toán hàng tồn kho. Ở những doanh nghiệp vận dụng phương pháp kiểm kê theo chu kỳ trong hạch toán hàng tồn kho, tài khoản 154 chỉ phản ánh giá trị thực tế của thành phầm, dịch vụ dở dang thời điểm cuối kỳ.

b) Tài khoản 154 “Kinh tế sản xuất, marketing dở dang” phản ánh kinh tế sản xuất, marketing phát sinh trong kỳ; kinh tế sản xuất, marketing của khối lượng thành phầm, dịch vụ hoàn thành trong kỳ; kinh tế sản xuất, marketing dở dang thời điểm đầu kỳ, thời điểm cuối kỳ của những sinh hoạt sản xuất, kinh doanh chính, phụ và thuê ngoài gia công chế biến ở những doanh nghiệp sản xuất hoặc ở những doanh nghiệp marketing dịch vụ. Tài khoản 154 cũng phản ánh kinh tế sản xuất, marketing của những sinh hoạt sản xuất, gia công chế biến, hoặc hỗ trợ dịch vụ của những doanh nghiệp thương mại, nếu như có tổ chức những mô hình sinh hoạt này.

c) Kinh tế sản xuất, marketing hạch toán trên tài khoản 154 phải được cụ thể theo vị trí phát sinh kinh tế (phân xưởng, cơ quan sản xuất, đội sản xuất, công trường, …); theo loại, nhóm thành phầm, hoặc cụ thể, cơ quan thành phầm; theo từng loại dịch vụ hoặc theo từng quy trình dịch vụ.

d) Kinh tế sản xuất, marketing phản ánh trên tài khoản 154 gồm những kinh tế sau:

– Kinh tế vật liệu, vật liệu trực tiếp;

– Kinh tế nhân công trực tiếp;

– Kinh tế sử dụng máy thi công (so với sinh hoạt xây lắp);

– Kinh tế sản xuất chung.

đ) Kinh tế vật liệu, vật liệu, kinh tế nhân công vượt trên mức thông thường và kinh tế sản xuất chung cố định và thắt chặt ko phân chia ko được tính vào giá trị hàng tồn kho mà phải tính vào giá vốn hàng bán của kỳ kế toán.

e) Thời điểm cuối kỳ, phân chia và kết chuyển kinh tế sản xuất chung cố định vào kinh tế chế biến cho từng đơn vị thành phầm theo mức công suất thông thường (Mang TK 627, Nợ TK 154). Trường hợp mức thành phầm thực tiễn sản xuất ra thấp hơn công suất thông thường thì kế toán tài chính phải tính và xác định kinh tế sản xuất chung cố định và thắt chặt phân chia vào kinh tế chế biến cho từng đơn vị thành phầm theo mức công suất thông thường. Khoản kinh tế sản xuất chung cố định và thắt chặt ko phân chia (ko tính vào giá thành thành phầm) được ghi nhận vào giá vốn hàng bán trong kỳ (Mang TK 627, Nợ TK 632). Kinh tế sản xuất chung biến hóa được phân chia hết vào kinh tế chế biến cho từng đơn vị thành phầm theo kinh tế thực tiễn phát sinh.

g) Ko hạch toán vào tài khoản 154 những kinh tế sau:

– Kinh tế bán sản phẩm;

– Kinh tế quản lý và vận hành doanh nghiệp;

– Kinh tế tài chính;

– Kinh tế khác;

– Kinh tế thuế thu nhập doanh nghiệp;

– Chi sự nghiệp, chi dự án công trình;

– Chi đầu tư xây dựng cơ bạn dạng;

– Những khoản chi được trang trải bằng nguồn khác.

▲ về đầu trang

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 154 – Kinh tế sản xuất, marketing dở dang

Bên Nợ:

– Những kinh tế vật liệu, vật liệu trực tiếp, kinh tế nhân công trực tiếp, kinh tế sử dụng máy thi công, kinh tế sản xuất chung phát sinh trong kỳ liên quan tới sản xuất thành phầm và kinh tế tiến hành dịch vụ;

– Những kinh tế vật liệu, vật liệu trực tiếp, kinh tế nhân công trực tiếp, kinh tế sử dụng máy thi công, kinh tế sản xuất chung phát sinh trong kỳ liên quan tới giá thành thành phầm xây lắp công trình xây dựng hoặc giá thành xây lắp theo giá khoán nội bộ;

– Kết chuyển kinh tế sản xuất, marketing dở dang thời điểm cuối kỳ (trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê theo chu kỳ).

Bên Mang:

– Giá thành sản xuất thực tiễn của thành phầm đã sản xuất xong nhập kho, chuyển đi bán, tiêu sử dụng nội bộ ngay hoặc sử dụng ngay vào sinh hoạt XDCB;

– Giá thành sản xuất thành phầm xây lắp hoàn thành bàn giao từng phần, hoặc toàn bộ tiêu thụ trong kỳ; hoặc bàn giao cho doanh nghiệp nhận thầu chính xây lắp (cấp trên hoặc nội bộ); hoặc giá thành thành phầm xây lắp hoàn thành chờ tiêu thụ;

– Kinh tế thực tiễn của khối lượng dịch vụ đã hoàn thành cung cấp cho người tiêu dùng;

– Trị giá phế liệu tịch thu, giá trị thành phầm hỏng ko sửa chữa được;

– Trị giá vật liệu, vật liệu, hàng hoá gia công xong nhập lại kho;

– Phản ánh kinh tế nguyên vật liệu, kinh tế nhân công vượt trên mức thông thường và kinh tế sản xuất chung cố định và thắt chặt ko phân chia ko được tính vào trị giá hàng tồn kho mà phải tính vào giá vốn hàng bán của kỳ kế toán tài chính. So với doanh nghiệp sản xuất theo đơn đặt hàng, hoặc doanh nghiệp mang chu kỳ sản xuất thành phầm dài mà hàng kỳ kế toán tài chính đã kết chuyển kinh tế sản xuất chung cố định và thắt chặt vào TK 154 tới lúc thành phầm hoàn thành mới xác định được kinh tế sản xuất chung cố định và thắt chặt ko được tính vào trị giá hàng tồn kho mà phải hạch toán vào giá vốn hàng bán (Mang TK 154, Nợ TK 632);

– Kết chuyển kinh tế sản xuất, marketing dở dang thời điểm đầu kỳ (trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê theo chu kỳ).

Số dư bên Nợ:

– Kinh tế sản xuất, marketing còn dở dang cuối kỳ.

▲ về đầu trang

✵ ✵

Phương pháp vận dụng tài khoản 154 trong ngành công nghiệp

a) Tài khoản 154 – “Kinh tế sản xuất, marketing dở dang” vận dụng trong ngành công nghiệp sử dụng để tập hợp, tổng hợp kinh tế sản xuất và tính giá thành thành phầm của những phân xưởng, hoặc cơ quan sản xuất, sản xuất thành phầm. So với những doanh nghiệp sản xuất mang thuê ngoài gia công, chế biến, hỗ trợ lao vụ, dịch vụ cho bên phía ngoài hoặc phục vụ cho việc sản xuất thành phầm thì kinh tế của những sinh hoạt này cũng rất được tập hợp vào tài khoản 154.

b) Chỉ được phản ánh vào tài khoản 154 những nội dung chi phí sau:

– Kinh tế vật liệu, vật liệu trực tiếp cho việc sản xuất, sản xuất thành phầm;

– Kinh tế nhân công trực tiếp cho việc sản xuất, sản xuất sản phẩm;

– Kinh tế sản xuất chung phục vụ trực tiếp cho việc sản xuất, sản xuất thành phầm.

c) Tài khoản 154 ở những doanh nghiệp sản xuất công nghiệp được hạch toán cụ thể theo vị trí phát sinh kinh tế (phân xưởng, cơ quan sản xuất), theo loại, nhóm thành phầm, thành phầm, hoặc cụ thể cơ quan thành phầm.

d) So với doanh nghiệp sản xuất công nghiệp mang sinh hoạt thuê ngoài gia công chế biến, hỗ trợ lao vụ, dịch vụ ra bên phía ngoài hoặc phục vụ cho việc sản xuất thành phầm thì những kinh tế của sinh hoạt này cũng rất được tập hợp vào tài khoản 154.

▲ về đầu trang

Phương pháp kế toán tài chính một số trong những thanh toán giao dịch kinh tế tài chính cơ bản trong ngành công nghiệp

1. Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.

a) Thời điểm cuối kỳ, kế toán tài chính kết chuyển kinh tế vật liệu, vật liệu trực tiếp theo từng đối tượng người dùng tập hợp kinh tế, ghi:

Nợ TK 154 – Kinh tế sản xuất, marketing dở dang

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (phần kinh tế NVL trên mức bình thường)

Mang TK 621 – Kinh tế vật liệu, vật liệu trực tiếp.

b) Thời điểm cuối kỳ, kế toán tài chính kết chuyển kinh tế nhân công trực tiếp theo từng đối tượng người dùng tập hợp kinh tế, ghi:

Nợ TK 154 – Kinh tế sản xuất, marketing dở dang

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (kinh tế nhân công trên mức thông thường)

Mang TK 622 – Kinh tế nhân công trực tiếp.

c) Trường hợp mức thành phầm thực tiễn sản xuất ra cao hơn hoặc bằng công suất thông thường thì thời điểm cuối kỳ, kế toán tài chính tiến hành việc tính toán, phân bổ và kết chuyển toàn bộ kinh tế sản xuất chung (kinh tế sản xuất chung biến hóa và kinh tế sản xuất chung cố định và thắt chặt) cho từng đối tượng người dùng tập hợp kinh tế, ghi:

Nợ TK 154 – Kinh tế sản xuất, marketing dở dang

Mang TK 627 – Kinh tế sản xuất chung.

d) Trường hợp mức thành phầm thực tiễn sản xuất ra thấp hơn công suất thông thường thì kế toán tài chính phải tính và xác định kinh tế sản xuất chung cố định và thắt chặt phân chia vào kinh tế chế biến cho từng đơn vị thành phầm theo mức công suất bình thường. Khoản kinh tế sản xuất chung cố định và thắt chặt ko phân chia (ko tính vào giá thành thành phầm số chênh lệch giữa tổng số kinh tế sản xuất chung cố định và thắt chặt thực tiễn phát sinh to hơn kinh tế sản xuất chung cố định và thắt chặt tính vào giá thành thành phầm) được ghi nhận vào giá vốn hàng bán trong kỳ, ghi:

Nợ TK 154 – Kinh tế sản xuất, marketing dở dang

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (phần kinh tế sản xuất chung cố định ko phân chia vào giá thành thành phầm)

Mang TK 627 – Kinh tế sản xuất chung.

đ) Trị giá vật liệu, vật liệu xuất thuê ngoài gia công nhập lại kho, ghi:

Nợ TK 152 – Nguyên vật liệu, vật liệu

Mang TK 154 – Kinh tế sản xuất, marketing dở dang.

e) Trị giá thành phầm hỏng ko thay thế sửa chữa được, người tạo ra thiệt hại thành phầm hỏng phải bồi thường, ghi:

Nợ TK 138 – Phải thu khác (1388)

Nợ TK 334 – Phải trả người lao lực

Mang TK 154 – Kinh tế sản xuất, marketing dở dang.

g) So với doanh nghiệp mang chu kỳ sản xuất, marketing dài mà trong kỳ kế toán tài chính đã kết chuyển kinh tế vật liệu, vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và kinh tế sản xuất chung lịch sự TK 154, lúc xác định được kinh tế vật liệu, vật liệu, kinh tế nhân công trực tiếp vượt trên mức bình thường và kinh tế sản xuất chung cố định và thắt chặt ko tính vào giá thành thành phầm, kế toán phản ánh kinh tế vật liệu, vật liệu, kinh tế nhân công vượt trên mức thông thường và kinh tế sản xuất chung cố định và thắt chặt ko phân chia (ko được tính vào trị giá hàng tồn kho) mà phải tính vào giá vốn hàng bán của kỳ kế toán tài chính, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán

Mang TK 154 – Kinh tế sản xuất, marketing dở dang (trường hợp đã kết chuyển kinh tế từ TK 621, 622, 627 lịch sự TK 154).

h) Giá thành thành phầm thực tiễn nhập kho trong kỳ, ghi:

Nợ TK 155 – Thành phẩm

Mang TK 154 – Kinh tế sản xuất, marketing dở dang.

i) Trường hợp thành phầm sản xuất ra được sử dụng tiêu sử dụng nội bộ ngay hoặc kế tiếp xuất sử dụng cho sinh hoạt XDCB ko qua nhập kho, ghi:

Nợ những TK 641, 642, 241

Mang TK 154 – Kinh tế sản xuất, marketing dở dang.

k) Trường hợp sau lúc đã xuất kho nguyên vật liệu đưa vào sản xuất, nếu nhận được khoản chiết khấu thương mại hoặc hạn chế giá hàng bán (kể cả những khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế tài chính về thực chất làm hạ thấp giá trị bên tậu phải thanh toán) liên quan tới nguyên vật liệu đó, kế toán tài chính ghi hạn chế kinh tế sản xuất marketing dở dang so với phần chiết khấu thương mại, hạn chế giá hàng bán được hưởng tương ứng với số NVL đã xuất sử dụng để sản xuất thành phầm dở dang:

Nợ những TK 111, 112, 331, ….

Mang TK 154 – Kinh tế sản xuất kinh doanh dở dang (phần chiết khấu thương mại, hạn chế giá hàng bán được hưởng tương ứng với số NVL đã xuất sử dụng để sản xuất thành phầm dở dang)

Mang TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu như có).

l) Kế toán tài chính thành phầm sản xuất thử:

– Những chi phí sản xuất thành phầm thử được tập hợp trên TK 154 như so với những thành phầm khác. Lúc tịch thu (bán, thanh lý) thành phầm sản xuất thử, ghi:

Nợ những TK 111, 112, 131

Mang TK 154 – Kinh tế sản xuất marketing dở dang

Mang TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (nếu như có).

– Kết chuyển phần chênh lệch giữa kinh tế sản xuất thử và số tịch thu từ việc bán, thanh lý sản phẩm sản xuất thử:

+ Nếu chi phí sản xuất thử cao hơn số tịch thu từ việc bán, thanh lý thành phầm sản xuất thử, kế toán tài chính ghi tăng giá trị tài sản đầu tư xây dựng, ghi:

Nợ TK 241 – XDCB dở dang

Mang TK 154 – Kinh tế sản xuất marketing dở dang.

+ Nếu kinh tế sản xuất thử nhỏ hơn số tịch thu từ việc bán, thanh lý thành phầm sản xuất thử, kế toán tài chính ghi hạ thấp giá trị tài sản đầu tư xây dựng, ghi:

Nợ TK 154 – Kinh tế sản xuất marketing dở dang

Mang TK 241 – XDCB dở dang.

m) Trường hợp thành phầm sản xuất xong, ko tiến hành nhập kho mà chuyển giao thẳng cho những người mua sắm (thành phầm điện, nước…), ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán

Mang TK 154 – Kinh tế sản xuất, marketing dở dang.

2. Trường hợp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê theo chu kỳ:

a) Thời điểm cuối kỳ kế toán tài chính, dựa vào thành tựu kiểm kê thực tiễn, xác định trị giá thực tiễn kinh tế sản xuất, marketing dở dang và tiến hành việc kết chuyển, ghi:

Nợ TK 154 – Kinh tế sản xuất, marketing dở dang

Mang TK 631 – Giá thành sản xuất.

b) Vào đầu kỳ kế toán tài chính, kết chuyển kinh tế thực tiễn sản xuất, kinh doanh dở dang, ghi:

Nợ TK 631 – Giá thành sản xuất

Mang TK 154 – Kinh tế sản xuất, marketing dở dang.

▲ về đầu trang

✵ ✵

Phương pháp vận dụng tài khoản 154 trong ngành nông nghiệp

a) Tài khoản 154 “Kinh tế sản xuất, marketing dở dang” vận dụng trong ngành nông nghiệp sử dụng để tập hợp tổng kinh tế sản xuất và tính giá thành thành phầm của những sinh hoạt nuôi trồng, chế biến thành phầm hoặc dịch vụ nông nghiệp. tài khoản này phải được hạch toán cụ thể theo ngành kinh doanh nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, chế biến, …), theo vị trí phát sinh kinh tế (phân xưởng, đội sản xuất, …), cụ thể theo từng loại cây con và từng loại thành phầm, từng thành phầm hoặc dịch vụ.

b) Giá thành sản xuất thực tiễn của thành phầm nông nghiệp được xác định vào cuối vụ thu hoạch, hoặc thời điểm cuối năm. Thành phầm thu hoạch năm nào thì tính giá thành trong năm đó nghĩa là kinh tế chi ra trong trong năm này nhưng năm sau mới thu hoạch thành phầm thì năm sau mới tính giá thành.

c) So với ngành trồng trọt, kinh tế phải được hạch toán chi tiết theo 3 loại cây:

– Cây ngắn ngày (lúa, khoai, sắn, …);

– Cây trồng một lần thu hoạch nhiều lần (dứa, chuối, …);

– Cây mãn tính (chè, cafe, cao su đặc, hồ tiêu, cây ăn quả, …).

So với những loại cây trồng 2, 3 vụ trong một năm, hoặc trồng trong năm này, năm sau mới thu hoạch, hoặc loại cây vừa mang diện tích S trồng mới, vừa mang diện tích S chăm sóc thu hoạch trong cùng một năm, … thì phải dựa vào tình hình thực tiễn để ghi chép, phản ánh rõ kinh tế của vụ này với vụ khác, của diện tích S này với diện tích S khác, của năm vừa qua với trong năm này và năm sau, …

d) Ko phản ánh vào tài khoản này kinh tế khai hoang, trồng mới và chăm sóc cây mãn tính đang trong thời kỳ XDCB, kinh tế bán sản phẩm, kinh tế quản lý và vận hành doanh nghiệp, kinh tế sinh hoạt tài chính, kinh tế khác.

đ) Về nguyên tắc, kinh tế sản xuất ngành trồng trọt được hạch toán cụ thể vào bên Nợ tài khoản 154 “Kinh tế sản xuất, marketing dở dang” theo từng đối tượng người dùng tập hợp kinh tế. So với một số trong những loại kinh tế mang liên quan tới nhiều đối tượng người dùng hạch toán, hoặc liên quan tới nhiều vụ, nhiều thời kỳ thì phải phản ánh trên những tài khoản riêng, sau đó phân chia vào giá thành của những loại thành phầm liên quan như: Kinh tế tưới tiêu nước, kinh tế sẵn sàng đất và trồng mới năm đầu của những cây trồng một lần, thu hoạch nhiều lần (kinh tế này ko thuộc vốn đầu tư XDCB), …

e) Trên cùng một diện tích S canh tác, nếu trồng xen từ hai loại cây nông nghiệp ngắn ngày trở lên trên thì những kinh tế phát sinh mang liên quan trực tiếp tới loại cây nào thì tập hợp riêng cho loại cây đó (như: Hạt giống, chi phí gieo trồng, thu hoạch, …), kinh tế phát sinh chung cho nhiều loại cây (chi phí cày bừa, tưới tiêu nước, …) thì được tập hợp riêng và phân chia cho từng loại cây theo diện tích S gieo trồng, hoặc theo một tiêu thức thích nghi.

g) So với cây mãn tính, quy trình từ lúc làm đất, gieo trồng, chăm sóc tới lúc chính thức mang thành phầm (thu, bói) thì được hạch toán như quá trình đầu tư XDCB để hình thành nên TSCĐ được tập hợp kinh tế ở TK 241 “XDCB dở dang”. Kinh tế cho vườn cây mãn tính trong quy trình sản xuất, marketing bao hàm những kinh tế cho khâu chăm sóc, khâu thu hoạch.

h) Lúc hạch toán kinh tế ngành chăn nuôi trên tài khoản 154 cần ghi chú một số trong những điểm sau:

– Hạch toán kinh tế chăn nuôi phải cụ thể cho từng loại hoạt động chăn nuôi (như chăn nuôi trâu bò, chăn nuôi lợn, …), theo từng nhóm hoặc từng loại gia súc, gia cầm;

– Súc vật con của đàn súc vật cơ bạn dạng hay nuôi béo đẻ ra sau lúc tách mẹ được mở sổ cụ thể theo dõi riêng theo giá thành thực tiễn;

– So với súc vật cơ bạn dạng lúc sa thải chuyển thành súc vật nuôi to, nuôi béo được hạch toán vào tài khoản 154 theo giá trị còn sót lại của súc vật cơ bạn dạng;

– Đối tượng người dùng tính giá thành trong ngành chăn nuôi là: 1 kg sữa tươi, 1 con bò con tiêu chuẩn chỉnh, giá thành 1 kg thịt tăng, giá thành 1 kg thịt tương đối, giá thành một ngày/con chăn nuôi, …

i) Phần kinh tế nguyên vật liệu, kinh tế nhân công trực tiếp vượt trên mức thông thường, kinh tế sản xuất chung cố định và thắt chặt ko phân chia ko được tính vào giá thành thành phầm mà được hạch toán vào giá vốn hàng bán của kỳ kế toán tài chính.

▲ về đầu trang

Phương pháp kế toán tài chính một số trong những thanh toán giao dịch kinh tế tài chính cơ bản trong ngành Nông nghiệp

1. Trường hợp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên

a) Thời điểm cuối kỳ, kế toán tài chính tính và kết chuyển kinh tế vật liệu, vật liệu trực tiếp theo đối tượng người dùng tập hợp kinh tế sản xuất, marketing, ghi:

Nợ TK 154 – Kinh tế sản xuất, marketing dở dang

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (phần kinh tế NVL trên mức bình thường)

Mang TK 621 – Kinh tế vật liệu, vật liệu trực tiếp.

b) Thời điểm cuối kỳ, kế toán tài chính tính và kết chuyển kinh tế nhân công trực tiếp theo từng đối tượng người dùng tập hợp kinh tế, ghi:

Nợ TK 154 – Kinh tế sản xuất, marketing dở dang

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (kinh tế nhân công trên mức thông thường)

Mang TK 622 – Kinh tế nhân công trực tiếp.

c) Thời điểm cuối kỳ, kế toán tài chính tiến hành việc tính toán, phân chia và kết chuyển kinh tế sản xuất chung cho từng đối tượng người dùng tập hợp kinh tế, ghi:

Nợ TK 154 – Kinh tế sản xuất, marketing dở dang

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (phần kinh tế sản xuất chung cố định ko phân chia vào giá thành thành phầm)

Mang TK 627 – Kinh tế sản xuất chung.

d) Trị giá thành phầm phụ tịch thu, ghi:

Nợ TK 152 – Nguyên vật liệu, vật liệu

Mang TK 154 – Kinh tế sản xuất, marketing dở dang.

đ) Trị giá phế liệu tịch thu, vật liệu, vật liệu xuất thuê ngoài gia công xong nhập lại kho, ghi:

Nợ TK 152 – Nguyên vật liệu, vật liệu

Mang TK 154 – Kinh tế sản xuất, marketing dở dang.

Xem thêm: Aint Là Gì ? Ain&#039T Thay Thế Cho Từ Gì

e) Trị giá súc vật con và súc vật nuôi béo chuyển lịch sự súc vật thao tác làm việc, hoặc súc vật sinh sản, ghi:

Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình (2116 )

Mang TK 154 – Kinh tế sản xuất, marketing dở dang.

g) Giá thành sản xuất thực tiễn thành phầm sản xuất xong nhập kho hoặc tiêu thụ ngay, ghi:

Nợ TK 155 – Thành phẩm

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán

Mang TK 154 – Kinh tế sản xuất, marketing dở dang.

h)Trường hợp thành phầm sản xuất ra được sử dụng tiêu sử dụng nội bộ ngay ko qua nhập kho, ghi:

Nợ những TK 641, 642, 241

Mang TK 154 – Kinh tế sản xuất, marketing dở dang.

2. Trường hợp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê theo chu kỳ:

Phương pháp hạch toán một số trong những sinh hoạt kinh tế tài chính cơ bản ở tài khoản 154 trong ngành Nông nghiệp tương tự như so với ngành Công nghiệp.

▲ về đầu trang

✵ ✵

Phương pháp vận dụng tài khoản 154 trong ngành dịch vụ

a) Tài khoản 154 “Kinh tế sản xuất, marketing dở dang” vận dụng trong những doanh nghiệp marketing dịch vụ như: Giao thông vận tải, bưu điện, du ngoạn, dịch vụ, … Tài khoản này sử dụng để tập hợp tổng kinh tế (nguyên liệu, vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp, kinh tế sản xuất chung) và tính giá thành của khối lượng dịch vụ đã tiến hành.

b) So với ngành giao thông vận tải, tài khoản này sử dụng để tập hợp kinh tế và tính giá thành về vận tải đường bộ (ô tô, tàu điện, vận tải bằng phương tiện thô sơ khác…) vận tải đường sắt, đường thuỷ, đường hàng ko, vận tải ống, … Tài khoản 154 vận dụng cho ngành giao thông vận tải phải được mở cụ thể cho từng loại sinh hoạt (vận tải hành khách, vận tải hàng hoá, …) theo từng doanh nghiệp hoặc cơ quan marketing dịch vụ.

c) Trong quy trình vận tải, săm lốp bị hao mòn với mức độ nhanh chóng hơn mức khấu hao đầu xe nên thường xuyên phải thay thế nhiều lần nhưng giá trị săm lốp thay thế ko tính vào giá thành vận tải ngay một lúc lúc xuất sử dụng thay thế, mà phải chuyển dần từng tháng. Vì như thế vậy, hàng tháng những doanh nghiệp vận tải ôtô được trích trước kinh tế săm lốp vào giá thành vận tải (kinh tế phải trả) theo quy định của chính sách tài chính hiện hành.

d) Phần kinh tế vật liệu, vật liệu, kinh tế nhân công trực tiếp vượt trên mức thông thường và phần kinh tế sản xuất chung cố định và thắt chặt ko phân chia ko được tính vào giá thành thành phầm mà được hạch toán vào giá vốn hàng bán của kỳ kế toán tài chính.

đ) So với sinh hoạt marketing du ngoạn, tài khoản này được mở cụ thể theo từng loại sinh hoạt như: Hướng dẫn du ngoạn, marketing khách sạn, marketing vận tải du ngoạn, …

e) Trong sinh hoạt marketing khách sạn, tài khoản 154 phải mở cụ thể theo từng loại dịch vụ như: Sinh hoạt ăn, uống, dịch vụ buồng nghỉ, dịch vụ vui chơi giải trí, phục vụ khác (giặt, là, cắt tóc, điện tín, thể thao, …).

▲ về đầu trang

Phương pháp kế toán tài chính một số trong những thanh toán giao dịch kinh tế tài chính cơ bản trong ngành marketing dịch vụ

Phương pháp kế toán tài chính một số trong những sinh hoạt kinh tế tài chính cơ bản ở tài khoản 154 ở những doanh nghiệp thuộc ngành marketing dịch vụ tương tự như so với ngành công nghiệp. Ngoài ra cần ghi chú:

a) Nghiệp vụ kết chuyển giá thành thực tiễn của khối lượng dịch vụ đã hoàn thành và đã chuyển giao cho những người tậu và được xác định là đã bán trong kỳ, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán

Mang TK 154 – Kinh tế sản xuất, marketing dở dang.

b) Lúc sử dụng dịch vụ tiêu sử dụng nội bộ, ghi:

Nợ những TK 641, 642

Mang TK 154 – Kinh tế sản xuất, marketing dở dang.

▲ về đầu trang

✵ ✵

Phương pháp vận dụng tài khoản 154 trong ngành xây dựng

a) So với sinh hoạt marketing xây lắp quy định chỉ vận dụng phương pháp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, ko vận dụng phương pháp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê theo chu kỳ nên tài khoản 154 sử dụng để tập hợp kinh tế sản xuất, marketing, phục vụ cho việc tính giá thành sản xuất thành phầm xây lắp công nghiệp, dịch vụ của doanh nghiệp xây lắp.

b) Phần kinh tế vật liệu, vật liệu trực tiếp, kinh tế nhân công trực tiếp vượt trên mức thông thường và phần kinh tế sản xuất chung cố định ko phân chia ko được tính vào giá thành công trình xây dựng xây lắp mà được hạch toán vào giá vốn hàng bán của kỳ kế toán tài chính.

c) Tài khoản này trong ngành Xây lắp mang 4 tài khoản cấp 2:

– Tài khoản 1541 – Xây lắp: Sử dụng để tập hợp kinh tế, tính giá thành sản xuất thành phầm xây lắp và phản ánh giá trị thành phầm xây lắp dở dang thời điểm cuối kỳ;

– Tài khoản 1542 – Thành phầm khác: Sử dụng để tập hợp kinh tế, tính giá thành sản xuất thành phầm khác và phản ánh giá trị thành phầm khác dở dang thời điểm cuối kỳ (thành phẩm, cấu khiếu nại xây lắp, …);

– Tài khoản 1543 – Dịch vụ: Sử dụng để tập hợp kinh tế, tính giá thành dịch vụ và phản ánh kinh tế dịch vụ dở dang thời điểm cuối kỳ;

– Tài khoản 1544 – Kinh tế BH xây lắp: Sử dụng để tập hợp kinh tế BH công trình xây dựng xây dựng, lắp đặt thực tiễn phát sinh trong kỳ và giá trị công trình xây dựng BH xây lắp còn dở dang thời điểm cuối kỳ.

d) Việc tập hợp kinh tế sản xuất, tính giá thành thành phầm xây lắp phải theo từng công trình xây dựng, hạng mục công trình xây dựng và theo khoản mục giá thành quy định trong giá trị dự trù xây lắp, gồm:

– Kinh tế vật liệu;

– Kinh tế nhân công;

– Kinh tế sử dụng máy thi công;

– Chí phí chung.

Riêng kinh tế chung được tập hợp bên Nợ tài khoản 1541 “Xây lắp”: Chỉ bao hàm kinh tế chung phát sinh ở đội nhận thầu hoặc công trường xây lắp. Còn kinh tế quản lý và vận hành doanh nghiệp xây lắp (là một cơ quan của kinh tế chung) được tập hợp bên Nợ tài khoản 642 “Kinh tế quản lý và vận hành doanh nghiệp”. Kinh tế này sẽ được kết chuyển vào bên Nợ tài khoản 911 “Xác định thành tựu marketing” ham gia vào giá thành toàn bộ thành phầm xây lắp hoàn thành và xuất kho trong kỳ.

đ) Chủ đầu tư xây dựng không cử động sản sử dụng tài khoản này để tập hợp kinh tế xây dựng thành phẩm không cử động sản. Trường hợp không cử động sản xây dựng sử dụng cho nhiều mục đích (làm văn phòng, cho thuê hoặc để bán, ví dụ như tòa nhà chung cư hỗn hợp) thì tiến hành theo nguyên tắc:

– Nếu đủ căn cứ để hạch toán riêng hoặc xác định được tỷ trọng của phần kinh tế xây dựng không cử động sản để bán (thành phẩm không cử động sản) và phần kinh tế xây dựng không cử động sản khiến cho thuê hoặc làm văn phòng (TSCĐ hoặc không cử động sản đầu tư) thì phải hạch toán riêng trên TK 154 phần kinh tế xây dựng thành phẩm không cử động sản. Phần chi phí xây dựng TSCĐ hoặc không cử động sản đầu tư được phản ánh riêng trên TK 241 – Xây dựng cơ bạn dạng dở dang.

– Trường hợp ko hạch toán riêng hoặc xác định được tỷ trọng kinh tế xây dựng cho những cấu phần thành phẩm không cử động sản, TSCĐ hoặc không cử động sản đầu tư thì kế toán tài chính tập hợp kinh tế phát sinh liên quan trực tiếp tới việc đầu tư xây dựng trên TK 241. Lúc công trình xây dựng, dự án công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, kế toán tài chính căn cứ phương thức sử dụng tài sản trong thực tiễn để kết chuyển kinh tế đầu tư xây dựng thích nghi với thực chất của từng loại tài sản.

▲ về đầu trang

Phương pháp kế toán tài chính một số trong những thanh toán giao dịch kinh tế tài chính cơ bản trong ngành xây dựng

1. Phương pháp hạch toán tập hợp kinh tế xây lắp (bên Nợ tài khoản 1541 “Xây lắp”):

a) Hạch toán khoản mục vật liệu, vật liệu trực tiếp:

– Khoản mục kinh tế vật liệu, vật liệu trực tiếp bao hàm: Giá trị thực tiễn của vật liệu chính, vật liệu phụ, những cấu khiếu nại hoặc những cơ quan rời, vật liệu luân chuyển tham gia cấu thành thực thể thành phầm xây, lắp hoặc giúp cho việc tiến hành và hoàn thành khối lượng xây, lắp (ko kể vật liệu phụ cho máy móc, phương tiện thi công và những vật liệu tính trong kinh tế chung).

– Nguyên tắc hạch toán khoản mục vật liệu, vật liệu trực tiếp: Nguyên vật liệu, vật liệu sử dụng cho xây dựng hạng mục công trình xây dựng nào phải tính trực tiếp cho thành phầm hạng mục công trình xây dựng đó trên trung tâm chứng từ gốc theo số lượng thực tiễn đã sử dụng và theo giá thực tiễn xuất kho (giá bình quân gia quyền; Giá nhập trước, xuất trước, thực tiễn đích danh).

– Thời điểm cuối kỳ hạch toán hoặc lúc công trình xây dựng hoàn thành, tiến hành kiểm kê số vật liệu còn sót lại tại nơi sản xuất (nếu như có) để ghi hạn chế trừ chi phí vật liệu, vật liệu trực tiếp xuất sử dụng cho công trình xây dựng.

– Trong ĐK thực tiễn sản xuất xây lắp ko cho phép tính kinh tế vật liệu, vật liệu trực tiếp cho từng công trình xây dựng, hạng mục công trình thì doanh nghiệp mà thậm chí vận dụng phương pháp phân chia vật liệu cho đối tượng người dùng sử dụng theo tiêu thức hợp lý (tỷ trọng với định mức tiêu tốn vật liệu, vật liệu, …).

– Dựa vào Bảng phân chia vật liệu cho từng công trình xây dựng, hạng mục công trình xây dựng, ghi:

Nợ TK 154 – Kinh tế sản xuất, marketing dở dang (kinh tế vật liệu)

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (kinh tế NVL trực tiếp trên mức thông thường)

Mang TK 621 – Kinh tế vật liệu, vật liệu trực tiếp.

b) Hạch toán khoản mục kinh tế nhân công trực tiếp: Hạch toán tương tự như ngành công nghiệp

c) Hạch toán khoản mục kinh tế sử dụng máy thi công:

– Khoản mục kinh tế sử dụng máy thi công bao hàm: Kinh tế cho những máy thi công nhằm mục tiêu tiến hành khối lượng công tác và làm việc xây lắp bằng máy. Máy móc thi công là loại máy trực tiếp phục vụ xây lắp công trình xây dựng. Này là những máy móc vận động bằng động cơ tương đối nước, diezen, xăng, điện, … (kể cả loại máy phục vụ xây, lắp).

– Kinh tế sử dụng máy thi công bao hàm: Kinh tế thường xuyên và kinh tế tạm thời. Kinh tế thường xuyên cho sinh hoạt của máy thi công, gồm: Kinh tế nhân công điều khiển và tinh chỉnh máy, phục vụ máy, …; Kinh tế vật liệu; Kinh tế dụng cụ, dụng cụ; Kinh tế khấu hao TSCĐ; Kinh tế dịch vụ tậu ngoài (kinh tế sửa chữa nhỏ, điện, nước, bảo hiểm xe, máy, …); Kinh tế khác bằng tiền.

– Kinh tế tạm thời cho sinh hoạt của máy thi công, gồm: Chi phí thay thế sửa chữa to máy thi công (đại tu, trung tu, …) ko đủ ĐK ghi tăng nguyên giá máy thi công; Kinh tế công trình xây dựng tạm thời cho máy thi công (lều, lán, bệ, đường ray chạy máy, …). Kinh tế tạm thời của máy mà thậm chí phát sinh trước (được hạch toán vào bên Nợ tài khoản 242) sau đó sẽ phân chia dần vào Nợ tài khoản 623 “Kinh tế sử dụng máy thi công”; Hoặc phát sinh sau, nhưng phải tính trước vào kinh tế sản xuất xây lắp trong kỳ (do liên quan tới việc sử dụng thực tiễn máy móc thi công trong kỳ). Trường hợp này phải tiến hành trích trước kinh tế, ghi Tài năng khoản 352 “Dự trữ phải trả”, Nợ tài khoản 623 “Kinh tế sử dụng máy thi công”.

– Việc tập hợp kinh tế và tính giá thành về kinh tế sử dụng máy thi công phải được hạch toán riêng không liên quan gì đến nhau theo từng máy thi công (xem hướng dẫn ở phần Tài khoản 623 “Kinh tế sử dụng máy thi công”).

– Dựa vào Bảng phân chia kinh tế sử dụng máy thi công (chi phí thực tiễn ca máy) tính cho từng công trình xây dựng, hạng mục công trình xây dựng, ghi:

Nợ TK 154 – Kinh tế sản xuất, marketing dở dang

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (số kinh tế trên mức thông thường)

Mang TK 623 – Kinh tế sử dụng máy thi công.

d) Hạch toán khoản mục kinh tế sản xuất chung:

– Kinh tế sản xuất chung phản ánh kinh tế sản xuất của đội, công trường xây dựng gồm: Lương nhân viên quản lý và vận hành phân xưởng, tổ, đội xây dựng; Khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ngân sách đầu tư công đoàn được tính theo tỉ lệ quy định trên tiền lương phải trả người công nhân trực tiếp xây lắp, nhân viên sử dụng máy thi công và nhân viên quản lý và vận hành phân xưởng, tổ, đội; Khấu hao tài sản cố định sử dụng chung cho sinh hoạt của đội và những kinh tế khác liên quan tới hoạt động của đội, … Lúc những kinh tế này phát sinh trong kỳ, ghi:

Nợ TK 627 – Kinh tế sản xuất chung

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu như có)

Mang những TK 111, 112, 152, 153, 214, 242, 334, 338, …

– Lúc xác định số dự trữ phải trả về BH công trình xây dựng xây lắp, ghi:

Nợ TK 627 – Kinh tế sản xuất chung

Mang TK 352 – Dự trữ phải trả.

– Lúc phát sinh kinh tế thay thế sửa chữa và BH công trình xây dựng, như kinh tế vật liệu, vật liệu trực tiếp, kinh tế nhân công trực tiếp, kinh tế sử dụng máy thi công, kinh tế sản xuất chung, kế toán tài chính phản ánh vào những tài khoản kinh tế mang liên quan, ghi:

Nợ TK 621 – Kinh tế vật liệu, vật liệu trực tiếp

Nợ TK 622 – Kinh tế nhân công trực tiếp

Nợ TK 623 – Kinh tế sử dụng máy thi công

Nợ TK 627 – Kinh tế sản xuất chung

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu như có)

Mang những TK 112, 152, 153, 214, 331, 334, 338, …

– Thời điểm cuối kỳ, kết chuyển kinh tế thực tiễn phát sinh trong kỳ về vật liệu, vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp, kinh tế sử dụng máy thi công, kinh tế sản xuất chung liên quan tới sinh hoạt thay thế sửa chữa và BH công trình xây lắp để tổng hợp kinh tế thay thế sửa chữa và BH và tính giá thành bảo hành, ghi:

Nợ TK 154 – Kinh tế sản xuất, marketing dở dang

Mang TK 621 – Kinh tế vật liệu, vật liệu trực tiếp

Mang TK 622 – Kinh tế nhân công trực tiếp

Mang TK 623 – Kinh tế sử dụng máy thi công

Mang TK 627 – Kinh tế sản xuất chung.

– Lúc công việc thay thế sửa chữa BH công trình xây dựng xây lắp hoàn thành bàn giao cho người tiêu dùng, ghi:

Nợ TK 352 – Dự trữ phải trả

Mang TK 154 – Kinh tế sản xuất, marketing dở dang.

– Hết thời hạn BH công trình xây dựng xây lắp, nếu công trình xây dựng ko phải BH hoặc số dự trữ phải trả về BH công trình xây dựng xây lắp to hơn kinh tế thực tiễn phát sinh thì số chênh lệch phải hoàn nhập, ghi:

Nợ TK 352 – Dự trữ phải trả

Mang TK 711 – Thu nhập khác.

– Thời điểm cuối kỳ hạch toán, dựa vào Bảng phân chia kinh tế sản xuất chung để phân chia và kết chuyển kinh tế sản xuất chung cho những công trình xây dựng, hạng mục công trình xây dựng mang liên quan (tỷ trọng với kinh tế nhân công), ghi:

Nợ TK 154 – Kinh tế sản xuất, marketing dở dang

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (phần kinh tế sản xuất chung cố định ko phân chia ko tính vào giá thành công trình xây dựng xây lắp)

Mang TK 627 – Kinh tế sản xuất chung.

2. Phương pháp hạch toán và kết chuyển kinh tế xây lắp (bên Mang TK 1541 “Xây lắp”):

a) Những kinh tế của hợp đồng ko thể tịch thu (ví dụ: Ko đủ tính thực thi về mặt pháp lý như mang sự nghi ngờ về hiệu lực hiện hành của nó, hoặc hợp đồng mà người tiêu dùng ko thể thực thi nhiệm vụ của tớ…) phải được ghi nhận ngay là kinh tế trong kỳ, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán

Mang TK 154 – Kinh tế sản xuất, marketing dở dang.

b) Kinh tế liên quan trực tiếp tới từng hợp đồng mà thậm chí được hạn chế nếu như có những khoản thu khác ko bao hàm trong lợi nhuận của hợp đồng. Ví dụ: Những khoản thu từ việc bán vật liệu, vật liệu thừa và thanh lý máy móc, thiết bị thi công lúc kết thúc hợp đồng xây dựng:

– Nhập kho vật liệu, vật liệu thừa lúc kết thúc hợp đồng xây dựng, ghi:

Nợ TK 152 – Nguyên vật liệu, vật liệu (theo giá gốc)

Mang TK 154 – Kinh tế sản xuất, marketing dở dang.

– Phế liệu tịch thu nhập kho, ghi:

Nợ TK 152 – Nguyên vật liệu, vật liệu (theo giá mà thậm chí tịch thu)

Mang TK 154 – Kinh tế sản xuất, marketing dở dang.

– Trường hợp vật liệu thừa và phế liệu tịch thu ko qua nhập kho mà bán ngay, kế toán tài chính phản ánh những khoản thu bán vật liệu thừa và phế liệu, ghi hạn chế kinh tế:

Nợ những TK 111, 112, 131, … (tổng giá thanh toán)

Mang TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311)

Mang TK 154 – Kinh tế sản xuất, marketing dở dang.

– Kế toán tài chính thanh lý máy móc, thiết bị thi công chuyên sử dụng cho một hợp đồng xây dựng và TSCĐ này đã trích khấu hao đủ theo nguyên giá lúc kết thúc hợp đồng xây dựng:

+ Phản ánh số thu về thanh lý máy móc, thiết bị thi công, ghi:

Nợ những TK 111, 112, 131, …

Mang TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311)

Mang TK 154 – Kinh tế sản xuất, marketing dở dang.

+ Phản ánh kinh tế thanh lý máy móc, thiết bị (nếu như có), ghi:

Nợ TK 154 – Kinh tế sản xuất, marketing dở dang

Nợ TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ (1331)

Mang những TK 111, 112, …

+ Ghi hạn chế TSCĐ đã khấu hao hết là máy móc, thiết bị thi công chuyên sử dụng đã thanh lý, ghi:

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ

Mang TK 211 – TSCĐ hữu hình.

c) Thời điểm cuối kỳ hạch toán, dựa vào giá thành sản xuất thành phầm xây lắp thực tiễn hoàn thành được xác định là đã bán (bàn giao từng phần hoặc toàn bộ cho Ban quản lý và vận hành công trình xây dựng – bên A); hoặc bàn giao cho doanh nghiệp nhận thầu chính nội bộ:

– Trường hợp bàn giao cho Bên A (kể cả bàn giao khối lượng xây lắp hoàn thành theo hợp đồng khoán nội bộ, cho doanh nghiệp nhận khoán mang tổ chức kế toán tài chính riêng), ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán

Mang TK 154 – Chí phí sản xuất, marketing dở dang (1541).

– Trường hợp thành phầm xây lắp hoàn thành chờ bán (xây dựng nhà để bán, …) hoặc thành phầm xây lắp hoàn thành nhưng chưa bàn giao, căn cứ vào giá thành thành phầm xây lắp hoàn thành chờ bán, ghi:

Nợ TK 155 – Thành phẩm

Mang TK 154 – Kinh tế sản xuất, marketing dở dang (1541).

Xem thêm: Thế Nào Là Ship Cod Nghĩa Là Gì, Định Vị Bưu Phẩm Cod Như Thế Nào

– Trường hợp bàn giao thành phầm xây lắp hoàn thành cho doanh nghiệp nhận thầu chính xây lắp (cấp trên, đơn vị nội bộ – do tiến hành hợp đồng khoán xây lắp nội bộ, đơn vị nhận khoán mang tổ chức kế toán tài chính riêng nhưng chỉ hạch toán tới giá thành sản xuất xây lắp), ghi:

Nợ TK 336 – Phải trả nội bộ (3368)

Mang TK 154 – Kinh tế sản xuất, marketing dở dang (1541).

▲về đầu trang

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *