Tin tổng hợp

Giáo Viên Chủ Nhiệm Tiếng Anh Là Gì? Giáo Viên Bộ Môn Là Gì? – viettingame

Rất nhiều học viên trong quy trình học Tiếng Anh về chủ đề giáo dục nói về lịch học của tớ, trường mình đang học, môn học mình đang theo, điểm thi vào cuối kỳ là bao nhiêu, thắc mắc nghề giáo chủ nhiệm dịch lịch sự tiếng Anh là gì. Nào hãy cùng gia sư Toàn Cầu tìm hiểu thầy cô giáo chủ nhiệm trong Tiếng Anh là gì nhé.Chúng ta đang xem: Nhà giáo chủ nhiệm tiếng anh là gì

Nhà giáo chủ nhiệm trong Tiếng Anh là gì?

Trong Tiếng Anh, người ta sử dụng khá thông dụng những từ sau để nói về nghề giáo chủ nhiệm ( bao hàm cả thầy/cô giáo chủ nhiệm) – head master /ˈhedˌmæs.tər/ : còn tức là thầy hiệu trưởng – class head teacher /klæs hed ˈtiːtʃər/ hoặc head teacher /hed ˈtiːtʃər/ – form teacher /fɔːm ˈtiːtʃər/homeroom teacher /ˈhəʊm.ruːm ˈtiːtʃər/

*

Nhà giáo chủ nhiệm trong Tiếng Anh là gì?

Những từ tiếng Anh thông dụng chủ đề giáo dục

Dưới trên đây là những từ thông dụng lúc chúng ta học Tiếng Anh nói về chủ đề trường học, lớp học, môn học, điểm thi… Chúng ta xem thêm học và phát âm những từ mới giúp tiếp xúc Tiếng Anh hoặc làm bài kiểm tra đạt thành quả tốt nhất.

lesson /lesn/, unit /ˈjuːnɪt/: bài học exercise /ˈeksərsaɪz /; task /tæsk /, activity /ækˈtɪvəti /: bài tập homework /ˈhoʊmwɜːrk /; home assignment /hoʊm əˈsaɪnmənt /: bài tập về nhà academic transcript /ˌækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt /, grading schedule /ˈɡreɪdɪŋ ˈskedʒuːl /, results certificate /rɪˈzʌlt sərˈtɪfɪkət /: bảng điểm certificate /sərˈtɪfɪkət /, completion certificate /kəmˈpliːʃn sərˈtɪfɪkət / , graduation certificate /ˌɡrædʒuˈeɪʃn sərˈtɪfɪkət /: chứng chỉ qualification /ˌkwɑːlɪfɪˈkeɪʃn/: bằng cấp credit mania /ˈkredɪt ˈmeɪniə /, credit-driven practice /ˈkredɪt ˈdrˈpræktɪs /: bệnh thành tích drop out (of school) /drɑːp aʊt/, học viên bỏ học ministry of education /ˈmɪnɪstri əv ˌedʒuˈkeɪʃn/: bộ giáo dục subject group /ˈsʌbdʒɪkt ɡruːp/, subject section /ˈsʌbdʒɪkt ˈsekʃn /: bộ môn syllabus /ˈsɪləbəs /(pl. syllabuses): chương trình (cụ thể) curriculum /kəˈrɪkjələm/(pl. curricula): chương trình (khung) subject head /ˈsʌbdʒɪkt hed/: chủ nhiệm bộ môn (trưởng bộ môn) theme /θiːm /: chủ điểm topic /ˈtɑːpɪk/: chủ đề tutorial /tuːˈtɔːriəl /: dạy thêm, học thêm train /treɪn/, training /ˈtreɪnɪŋ /: giảng dạy teacher training /ˈtiːtʃər ˈtreɪnɪŋ /: giảng dạy nghề giáo distance education /ˈdɪstəns ˌedʒuˈkeɪʃn /: giảng dạy từ xa vocational training /voʊˈkeɪʃənl ˈtreɪnɪŋ / : giảng dạy nghề evaluation /ɪˈvæljueɪt/, measurement /ˈmeʒərmənt/: nhận xét mark /mɑːrk /, score /skɔː /, grade /ɡreɪd /: điểm, điểm số class management /klæs ˈmænɪdʒmənt /: điều hành lớp học credit / ˈkredɪt/: điểm khá distinction /dɪˈstɪŋkʃn/ điểm tốt high distinction /haɪ dɪˈstɪŋkʃn/: điểm xuất sắc request for leave (of absence /ˈæbsəns/) /rɪˈkwest fər liːv /: đơn xin nghỉ (học, dạy) plagiarize /ˈpleɪdʒəraɪz/, plagiarism /ˈpleɪdʒərɪzəm/: đạo văn geography /dʒiˈɑːɡrəfi/: địa lý teaching aids /ˈtiːtʃɪŋ eɪdz/: đồ sử dụng dạy học class observation /klæs ˌɑːbzərˈveɪʃn /: dự giờ take /teɪk/, sit an exam /sɪt ən ɪɡˈzæm/: dự thi civil education /ˈsɪvl ˌedʒuˈkeɪʃn /, civics /ˈsɪvɪks /: giáo dục công dân continuing education /kənˈtɪnjuː ˌedʒuˈkeɪʃn /: giáo dục thường xuyên course ware /kɔːrs wer /: giáo trình điện tử course book /kɔːrs bʊk/, textbook /ˈtekstbʊk/, teaching materials /ˈtiːtʃɪŋ məˈtɪriəlz/: giáo trình tutor /tuːtər/: nghề giáo dạy thêm visiting lecturer /ˈvɪzɪtɪŋ ˈlektʃərər /, visiting teacher /ˈvɪzɪtɪŋ ˈtiːtʃər/: nghề giáo thỉnh giảng classroom teacher /ˈklæsruːm ˈtiːtʃər/: nghề giáo đứng lớp lesson plan / ˈlesn plæn/: giáo án birth certificate /bɜːrθ sərˈtɪfɪkət/: giấy khai sinh conduct /kənˈdʌkt /: hạnh kiểm president /ˈprezɪdənt/, rector /ˈrektər/; principal /ˈprɪnsəpl /, school head /skuːl hed /, headmaster /ˌhedˈmæstər / or headmistress /ˌhedˈmɪstrəs/: hiệu trưởng school records /skuːl ˈrekərd/, academic records /ˌækəˈdemɪk ˈrekərd/; school record book /skuːl ˈrekərd bʊk/: học bạ materials /məˈtɪriəlz/: tài liệu performance /pərˈfɔːrməns /: học lực term /tɜːrm / (Br); semester /sɪˈmestər/ (Am): học kỳ teacher training workshop /ˈtiːtʃər ˈtreɪnɪŋ ˈwɜːrkʃɑːp / , conference /ˈkɑːnfərəns/ : hội thảo nghề giáo campus /ˈkæmpəs/: khuôn viên trường test /test /, testing /ˈtestɪŋ/: kiểm tra poor performance /pɔːr pərˈfɔːrməns / : thường (xếp loại hs) hall of residence /hɔːl əv ˈrezɪdəns / (Br) / dormitory /ˈdɔːrmətɔːri/ (dorm /dɔːrm/, Am): ký túc xá graduation ceremony /ˌɡrædʒuˈeɪʃn ˈserəmoʊni/: lễ tốt nghiệp certificate presentation /sərˈtɪfɪkət priːzenˈteɪʃn/: lễ phát bằng nursery school /ˈnɜːrsəri skuːl/: mầm non kindergarten /ˈkɪndərɡɑːrtn/, pre-school /prɪ skuːl/: mẫu giáo break / breɪk/; recess /rɪˈses/: nghỉ giải lao (giữa giờ) summer vacation /ˈsʌmər vəˈkeɪʃn /: nghỉ hè extra curriculum /ˈekstrə kəˈrɪkjələm/: ngoại khóa enrollment /ɪnˈroʊlmənt /: nhập học district department of education /ˈdɪstrɪkt dɪˈpɑːrtmənt əv ˌedʒuˈkeɪʃn / phòng giáo dục (teaching /ˈtiːtʃɪŋ /) staff room /stæf ruːm /: phòng nghỉ nghề giáo department of studies /dɪˈpɑːrtmənt əv ˈstʌdiz/: phòng giảng dạy hall of fame /hɔːl əv feɪm /: phòng truyền thống lâu đời cheating /tʃiːtɪŋ/ (in exams): quay cóp (trong phòng thi) student management /ˈstuːdnt ˈmænɪdʒmənt /: vận hành học viên prepare for a class/lesson /prɪˈper fər ə klæs /ˈlesn /, lesson preparation / ˈlesn ˌprepəˈreɪʃn/: soạn bài (việc làm của nghề giáo) textbook /ˈtekstbʊk /: sách giáo khoa school-yard /skuːl jɑːrd /: sân trường provincial department of education /prəˈvɪnʃl dɪˈpɑːrtmənt əv ˌedʒuˈkeɪʃn/: sở giáo dục education inspector /ˌedʒuˈkeɪʃn ɪnˈspektər /: thanh tra giáo dục group work /ɡruːp wɜːrk/: theo nhóm physical education /ˈfɪzɪkl ˌedʒuˈkeɪʃn/: thể dục best students’ contest /best ˈstuːdnts ˈkɑːntest /: thi học viên tốt university/college entrance exam /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /ˈkɑːlɪdʒ ˈentrəns ɪɡˈzæm /: thi tuyển sinh ĐH, cao đẳng high school graduation exam /haɪ skuːl ˌɡrædʒuˈeɪʃn ɪɡˈzæm /: thi tốt nghiệp THPT final exam /ˈfaɪnl ɪɡˈzæm /: thi tốt nghiệp objective test /əbˈdʒektɪv test/: thi trắc nghiệm subjective test /səbˈdʒektɪv test/: thi tự luận candidate /ˈkændɪdət /: thí sinh practice /ˈpræktɪs/, hands-on practice /hændz ɑːn ˈpræktɪs/: thực hành practicum /ˈpræktɪsʌm /: thực tập (của nghề giáo) integrated /ˈɪntɪɡreɪtɪd/, integration /ˌɪntɪˈɡreɪʃn/: tích hợp class /klæs /, class hour /klæs ˈaʊər/, tương tác hour / ˈkɑːntækt ˈaʊər/: tiết học primary /ˈpraɪmeri /, elementary /ˌelɪˈmentri /(school /skuːl /); primary education /ˈpraɪmeri ˌedʒuˈkeɪʃn/: tiểu học lower secondary school /ˈloʊər ˈsekənderi skuːl /, middle school /ˈmɪdl skuːl /, junior high school /ˈdʒuːniər haɪ skuːl /: trung học trung tâm upper-secondary school /ˈʌpər ˈsekənderi skuːl/, high school /haɪ skuːl/, secondary education /ˈsekənderi ˌedʒuˈkeɪʃn/: trung học phổ thông day school /deɪ skuːl/: trường bán trú state school /steɪt skuːl/ college /ˈkɑːlɪdʒ / university /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /: trường công lập boarding school /ˈbɔːrdɪŋ skuːl /: trường nội trú private school /ˈpraɪvət skuːl/ /ˈkɑːlɪdʒ / university /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /: trường tư thục director of studies /dəˈrektər əv ˈstʌdiz/: trưởng phòng giảng dạy fail (an exam) /feɪl /: trượt optional /ˈɑːpʃənl /: tự sắm elective /ɪˈlektɪv/: tự sắm nên Cut class /kʌt klæs/ (v): trốn học Play truant / pleɪ ˈtruːənt/(v) : trốn học Complementary education /ˌkɑːmplɪˈmentri ˌedʒuˈkeɪʃn / : bổ túc văn hóa truyền thống Junior colleges /ˈdʒuːniər ˈkɑːlɪdʒ/ : Trường cao đẳng Candidate-doctor of science /ˈkændɪdət ˈdɑːktər əv ˈsaɪəns /: Phó Tiến sỹ Service education /ˈsɜːrvɪs ˌedʒuˈkeɪʃn /: Tại chức Post-graduate courses / poʊst ˈɡrædʒuət kɔːrsɪs/ : nghiên cứu và phân tích sinh

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.