Tin tổng hợp

giá vốn hàng bán tiếng anh

Giá vốn hàng bán (COGS) là giá trị tồn trữ của hàng bán trong một thời hạn rõ.
Vietnamese-English dictionary
Vietnamese-English dictionary
Những kinh tế tài chính này thậm chí được liệt kê như là kinh tế tài chính bán thành phầm hay kinh tế tài chính giá vốn hàng bán.
Vietnamese-English dictionary
Vietnamese-English dictionary
Không những sở hữu vậy, doanh nghiệp đã thậm chí tránh tỷ trọng doanh số bán thành phầm dành riêng cho giá vốn hàng bán từ 75,23% tới 70,94%.
Moreover, the company has been able to reduce the percentage of sales devoted to cost of goods sold from 75.23% to 70.94%.

Chúng ta đang xem: Giá vốn hàng bán tiếng anh

Vietnamese-English dictionary
Tài chính nhiều năm nhất (nhập trước) sau đó được khớp với lệch giá và được phân chia vào giá vốn hàng bán.
The oldest cost (i.e., the first in) is then matched against revenue and assigned to cost of goods sold.
Vietnamese-English dictionary
Những chênh lệch này sau đó được phân chia giữa giá vốn hàng bán và hàng tồn kho còn sót lại vào thời điểm vào cuối kỳ.
Such variances are then allocated among cost of goods sold and remaining inventory at the end of the period.
Vietnamese-English dictionary
Giá vốn hàng bán thậm chí giống nhau hoặc ko giống nhau tùy mục đích kế toán tài chính tài chính và thuế, tùy thuộc vào quy định của khu vực tài phán rõ.
Cost of goods sold may be the same or different for accounting and tax purposes, depending on the rules of the particular jurisdiction.
Vietnamese-English dictionary
Giá vốn hàng bán sau này là hàng tồn kho chính thức cùng với việc tậu ít hơn kinh tế tài chính tính toán của hàng hóa trong tay vào thời điểm vào cuối kỳ.
Cost of goods sold is then beginning inventory plus purchases less the calculated cost of goods on hand at the end of the period.
Vietnamese-English dictionary
Lợi nhuận trên tài sản là tổng số tiền thu được ít hơn số tiền được trả lại, giá vốn hàng bán hoặc trung tâm thuế của tài sản được bán.
Gains on property are the gross proceeds less amounts returned, cost of goods sold, or tax basis of property sold.
Vietnamese-English dictionary
Người nộp thuế nhận ra giá vốn hàng bán trên hàng tồn kho phải sử dụng phương pháp tích lũy liên quan tới lệch giá và kinh tế tài chính của hàng tồn kho.
Taxpayers recognizing cost of goods sold on inventory must use the accrual method with respect to sales and costs of the inventory.
Vietnamese-English dictionary
Tài chính lệch giá khác với Giá vốn hàng bán (COGS) theo cách mà nó bao hàm những kinh tế tài chính bổ sung cập nhật update như phân phối, tiếp thị và những kinh tế tài chính khác.
Cost of revenue is different from Costs of Goods Sold (COGS) in the way that it includes additional costs such as distribution, marketing and other.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chơi Liêng Trực tuyến, Tải trò chơi Đánh Bài Liêng Trực tuyến Trên Điện Thoại

Vietnamese-English dictionary
Chúng ta phải đáp ứng thuộc tính nguồn cấp dữ liệu giá_vốn_hàng_bán trong nguồn cấp dữ liệu thành phầm Merchant Center nếu muốn nhận report về biên lợi nhuận.
You must provide the cost_of_goods_sold feed attribute in your Merchant Center product feed if you want to be able to report on profit margins.
Vietnamese-English dictionary
Ngẫu nhiên tổn thất nào do việc hạ thấp giá trị hàng tồn kho được tính vào “Giá vốn hàng bán” (COGS) nếu phi vật chất hoặc “Tránh lỗ hàng tồn kho sang trọng LCM” nếu là vật liệu.
Any loss resulting from the decline in the value of inventory is charged to “Cost of goods sold” (COGS) if non-material, or “Loss on the reduction of inventory to LCM” if material.
Vietnamese-English dictionary
Và vì như thế như vậy thế kinh tế tài chính giá vốn hàng bán thực sự là kinh tế tài chính để tậu kim loại và sơn và kinh tế tài chính điện năng để thu được 3 triệu lệch giá từ việc bán những thiết bị máy móc đó.
And so that the cost of goods is literally how much did it cost to buy the metal and the paint and provide the electricity to make those $3 million worth of widgets.
Vietnamese-English dictionary
Thuế giá trị ngày càng tăng nói tóm gọn ko được xem như là một phần của giá vốn hàng bán nếu nó thậm chí được sử dụng làm tín dụng đầu vào hoặc thậm chí được tịch thu từ cơ quan thuế.
Value added tax is generally not treated as part of cost of goods sold if it may be used as an input credit or is otherwise recoverable from the taxing authority.
Vietnamese-English dictionary
So với report tài chính,kinh tế tài chính thời kì như cơ quan thu tậu, nhà kho và những kinh tế tài chính sinh hoạt khác thường ko được xem như là một phần của hàng tồn kho hoặc giá vốn hàng bán.
For financial reporting purposes such period costs as purchasing department, warehouse, and other operating expenses are usually not treated as part of inventory or cost of goods sold.
Vietnamese-English dictionary
Bao hàm: Kế toán tài chính tài chính thông lượng (Throughput Accounting), theo Lý thuyết ràng buộc, theo đó chỉ với kinh tế tài chính đổi khác trọn vẹn được bao hàm trong giá vốn hàng bán và hàng tồn kho được xem như là đầu tư.
These include: Throughput Accounting, under the Theory of Constraints, under which only Totally variable costs are included in cost of goods sold and inventory is treated as investment.

Xem thêm: Freemium Là Gì – Ví Dụ Về Mô Hình Freemium

Vietnamese-English dictionary
Nếu lọc ko đáp ứng thuộc tính nguồn cấp dữ liệu giá_vốn_hàng_bán, những các bạn sẽ ko thể thấy giá trị cho một trong những chỉ số (ví dụ: giá vốn hàng bán và tổng lợi nhuận) trong report của tôi.
If you choose not to provide the cost_of_goods_sold feed attribute, you won’t be able to see values reported for some of the metrics (COGS and gross margin, for example).
Vietnamese-English dictionary
Vietnamese-English dictionary
The most popular queries list: 1K, ~2K, ~3K, ~4K, ~5K, ~5-10K, ~10-20K, ~20-50K, ~50-100K, ~100k-200K
Vietnamese-English dictionary
Vietnamese-English dictionary

Tools

Dictionary builder Pronunciation recorder Add translations in batch Add examples in batch Transliteration All dictionaries

About

About a.viettingame.vn Partners Privacy policy Terms of Service Help

Stay in touch

Facebook Twitter Tương tác

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.