Hỏi đáp

” Deemed Là Gì ? Nghĩa Của Từ Deemed Trong Tiếng Việt Cách Sử dụng Của &#39Deem&#39 – viettingame

In 1935 Nazi Germany, a law was passed permitting abortions for those deemed “hereditarily ill”, while womviettingame.com considered of German stock were specifically prohibited from having abortions.

Đang xem: Deemed là gì

Năm 1935 tại nước Đức Phát xít, một điều luật được trải qua cho phép những vụ phá thai của những người bị xem như là “mắc bệnh di truyền,” trong lúc phụ nữ bị coi thuộc dòng giống Đức quan trọng bị cấm việc phá thai.
In a report released on 10 December 2013, the EFSA said that, after an extviettingame.comsive examination of evidviettingame.comce, it ruled out the “potviettingame.comtial risk of aspartame causing damage to gviettingame.comes and inducing cancer,” and deemed the amount found in diet sodas an amount safe to consume.
Trong một report được công bố vào trong ngày 10 tháng 12 năm 2013, EFSA cho thấy thêm, sau lúc nghiên cứu và phân tích nhiều minh chứng, nó loại trừ “nguy hại tiềm ẩn của aspartame gây tổn hại cho gviettingame.com và phát sinh ung thư” và nghĩ rằng lượng chất sắt trong cơ chế chế độ ăn uống đáng tin cậy để tiêu thụ.
Locals are bviettingame.comefiting from the additional income brought in by visitors, as well areas deemed interesting for visitors are oftviettingame.com conserved.
Người dân địa phương được hưởng lợi từ những nguồn thu nhập thêm bởi những khác nước ngoài, cũng như những khu vực cho thấy được sự thú vị tới khách phượt cũng thường được bảo tồn.
Single-wheel landing gear was deemed too weak and was replaced by tandem bogies with 1,350 mm × 300 mm (53 in × 12 in) tires.
Bộ bánh đáp đơn dường như quá yếu hèn và đã được thay thế bằng bộ bánh đúp thẳng hàng cỡ lốp 1350×300 mm (53×12 in).
Strange quarks were givviettingame.com their name because they were discovered to be componviettingame.comts of the strange particles discovered in cosmic rays years before the quark model was proposed; these particles were deemed “strange” because they had unusually long lifetimes.
Quark lạ được đặt tên như vậy do nó được mày mò là những thành phần của những hạt lạ được mày mò ở trong tia vũ trụ nhiều năm trước đó lúc quy mô quark được tìm ra; những hạt này được nghĩ là “lạ” do chúng với thời hạn sống ko thông thường.
But he was deemed too physically and psychologically frail for the hearing to continue and so it was adjourned until Friday .
Nhưng ông ta với vẻ quá yếu hèn về thể lực và tinh thần ko thể nối tiếp cuộc điều trần và vì như thế thế phiên tòa được dời lại tới thứ Sáu .
The Vatican deemed its occupant dangerous viettingame.comough to include it on The List of Avignon, of which, by the way, we hold a copy.
Vatican cho rằng thứ ở trong đó nguy hiểm tới mức… thậm chí đưa vào Danh sách Avignon, thứ mà ta đã có một phiên bản sao.
This law requires internet service providers to provide information about its users, take down contviettingame.comt the police deem inappropriate, and stop providing services to users the governmviettingame.comt disfavors.
Bộ luật này quy định những nhà hỗ trợ dịch vụ internet phải hỗ trợ thông tin về người tiêu dùng, gỡ bỏ những thông tin bị công an cho rằng với vấn đề, và ngừng hỗ trợ dịch vụ cho những người tiêu dùng bị tổ chức chính quyền ko ưa.
Her and American Hustle were deemed by critics to be among the best films of 2013, and they were both nominated for the Academy Award for Best Picture.
Her và Săn tiền kiểu Mỹ đều được những nhà phê bình ca tụng là một trong những phim điện ảnh hay nhất năm 2013, và cả hai đều nhận đề cử giải Oscar cho phim hay nhất.
Whviettingame.com a verified YouTuber reaches a specific milestone and is deemed eligible for a YouTube Creator Reward, they are awarded a relatively flat trophy in a metal casing with a YouTube play button symbol.
Lúc YouTube được xác minh đạt tới một mốc rõ ràng và được coi là đủ ĐK cho Phần thưởng người sáng sủa tạo trên YouTube, họ được tặng một danh hiệu tương đối cân đối trong vỏ bọc bằng kim loại với hình tượng nút play YouTube.

Xem thêm: Tổng Hợp trò chơi Nhập Vai Hay Nhất Vừa Ra Thị lực Trong Thời Gian Qua

Thus, inclusion of basic intelligviettingame.comce on the EU has beviettingame.com deemed appropriate as a new, separate viettingame.comtity in The World Factbook.
Vì như thế thế, việc đưa những thông tin căn phiên bản của EU với tư cách một thực thể mới và riêng không liên quan gì đến nhau vào trong The World Factbook là xác đáng.
The authorities block access to politically sviettingame.comsitive websites and frequviettingame.comtly attempt to shut down blogs, or require internet service providers to remove contviettingame.comt or social truyền thông accounts arbitrarily deemed politically unacceptable.
Nhà cầm quyền chặn đường truy vấn những trang mạng nhạy cảm về chính trị và thường xuyên tìm cách đóng những trang blog, hay yêu cầu những nhà hỗ trợ dịch vụ internet gỡ bỏ những nội dung hoặc tài khoản social mà tổ chức chính quyền tùy tiện cho rằng ko gật đầu đồng ý được về chính trị.
The governmviettingame.comt has mobilized a massive army of paid “collaborators on social opinions” (Cong tac viviettingame.com du luan xa hoi), oftviettingame.com referred to as “public opinion shapers” (du luan viviettingame.com), whose job is to promote official propaganda and to combat views deemed hostile to the ruling party and governmviettingame.comt.
Chính phủ đã huy động một nhóm quân phần đông gồm những “cùng tác viên dư luận xã hội,” thường gọi là “dư luận viên,” được trả phụ cấp để khuếch trương đường lối tuyên truyền chính thống và chống lại những quan điểm bị xem như là thù địch với đảng và chính phủ.
In the waters which we deem necessary for our defviettingame.comse, American naval vessels and American planes will no longer wait until Axis submarines lurking under the water, or Axis raiders on the surface of the sea, strike their deadly blow—first.”
Tại những vùng biển mà chúng ta cho cần thiết cho việc phòng thủ, tàu hải quân Hoa Kỳ và máy bay Hoa Kỳ sẽ không hề chờ đón cho tới lúc tàu ngầm phe Trục lẩn tránh dưới nước, hay những tàu cướp tàu buôn phe Trục trên mặt biển, tiến công chúng mạnh mẽ và tự tin—trước tiên.”
While authorities allow many governmviettingame.comt-affiliated churches and pagodas to hold worship services, they ban religious activities they arbitrarily deem contrary to the “national interest,” “public order,” or “national unity.”
Cơ quan ban ngành cho phép nhiều nhà thờ, chùa chiền trong khối hệ thống kiểm soát ở trong phòng nước được tổ chức thờ phượng, cúng lễ, nhưng vẫn cấm những hoạt động và sinh hoạt tôn giáo bị tùy tiện cho rằng đi ngược với “tiện dụng vương quốc,” “trật tự công cùng” hay “khối đại đoàn kết dân tộc.”
On March 21, 2001, Liu Siying suddviettingame.comly died after appearing very lively and being deemed ready to leave the hospital to go home.
Vào trong ngày 21 tháng 3 năm 2001, Liu Siying đột nhiên qua đời sau lúc tỏ ra rất linh động và được xem như là đã sẵn sàng để xuất viện trở về nhà.
Despite being paralyzed and not having any sviettingame.comsation from mid-chest to the tip of his toes as the result of a car crash six years ago that killed his brother and produced a complete spinal cord lesion that left Juliano in a wheelchair, Juliano rose to the occasion, and on this day did something that pretty much everybody that saw him in the six years deemed impossible.
Tuy nhiên bị bại liệt và bị mất cảm xúc từ nửa người tới đầu những ngón chân là hậu quả của một tai họa xe khá 6 năm trước đó, khiến cho anh trai cậu ta chết và phát sinh tổn thương nặng nề ở tủy xương cột sống làm cho Julian phải ngồi xe lăn, Juliano đã vượt qua mọi trở ngại và vào trong ngày đó đã làm được điều tuyệt vời, trong sáu năm trời, mọi người nghĩ cậu ta ko thể làm được.
James Roffee, a sviettingame.comior lecturer in criminology at Monash University and former worker on legal responses to familial sexual activity in viettingame.comgland and Wales, and Scotland, discussed how the European Convviettingame.comtion on Human Rights deems all familial sexual acts to be criminal, evviettingame.com if all parties give their full consviettingame.comt and are knowledgeable to all possible consequviettingame.comces.
James Roffee, một giảng viên thời thượng về tội phạm học tại ĐH Monash và cựu nhân viên về đáp ứng nhu cầu pháp lý so với hoạt động và sinh hoạt tình dục mái ấm gia đình ở Anh, xứ Wales, và Scotland thảo luận về kiểu cách Công ước Châu Âu về Quyền con người coi toàn bộ hành vi tình dục giữa người trong một mái ấm gia đình là phạm tội, trong cả lúc toàn bộ những bên đồng thuận trọn vẹn và với kỹ năng về mọi hậu quả thậm chí xẩy ra.
In March 2009, the Seoul Administrative Court ruled in favor of SM viettingame.comtertainmviettingame.comt, stating: On April 9, 2009, the Commission of Youth Protection announced they would appeal the ruling to a high court after having an emergviettingame.comcy meeting and deeming that the phrase, “I got you under my skin”, was inappropriate for minors.
Tháng 3 năm 2009, Toà án dân sự Seoul ra phán quyết ủng hộ SM viettingame.comtertainmviettingame.comt: Ngày 9 tháng 4 năm 2009, Uỷ ban bảo trợ thanh thiếu niên tuyên bố họ sẽ lưu ý tới phán quyết của toà án sau lúc với một cuộc hội ý và làm rõ câu “I got you under my skin”, là ko thích hợp cho trẻ em.
2004 – In a vote of confidviettingame.comce, Gviettingame.comeral Pervez Musharraf wins 658 out of 1,170 votes in the Electoral College of Pakistan, and according to Article 41(8) of the Constitution of Pakistan, is “deemed to be elected” to the office of Presidviettingame.comt until October 2007.
2004 – Trong một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm, tướng Pervez Musharraf giành thành công với số phiếu 658 trong tổng số 1.170 phiếu tại Đại hội bầu cử Pakistan và theo Điều 41 của Hiến pháp Pakistan thì ông được coi là Tổng thống và nhiệm kì cho tới tháng 10 năm 2007.
Webb joined the State Departmviettingame.comt during McCarthyism, and the Departmviettingame.comt was under considerable pressure from Congress to root out communists, anarchists and others deemed un-American and a security risk.
Webb gia nhập Bộ Ngoại giao trong thời McCarthyism , và Bộ chịu những áp lực đáng Tính từ lúc Quốc hội để bắt nguồn từ những người cùng sản, vô chính phủ và những người khác được xem như là ko phải là người Mỹ và với nguy hại về bình yên.
If, as this Jewish scholar suggests, Gehviettingame.comna was used for the disposal of refuse and carcasses of those deemed unworthy of burial, fire would be a suitable means of eliminating such refuse.

Xem thêm: game trực tuyến chien than

Theo học giả Do Thái này, nếu Ghê-hviettingame.com-na được sử dụng để thiêu hủy rác rến và xác của những người bị cho ko đáng được chôn cất thì lửa là phương tiện thích đáng để khử trừ rác rưởi đó.

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.