Tin tổng hợp

Đại Kiều Tiểu Kiều 18+ – viettingame

Đại Kiều và Tiểu Kiều xinh trẻ trung tới mức nào thì sử sách ko hề ghi chép. Tuy nhiên, với một điều săn chắc rằng, hai nàng Kiều phải thuộc h…

Đang xem: đại kiều tiểu kiều 18+

Đại Kiều và Tiểu Kiều xinh trẻ trung tới mức nào thì sử sách ko hề ghi chép. Tuy nhiên, với một điều săn chắc rằng, hai nàng Kiều phải thuộc hàng khuynh nước khuynh thành mới mà thậm chí trở thành đối tượng người tiêu dùng ca tụng của những văn nhân từ xưa tới nay. Vì như thế thế, với lẽ như ý cho Chu Du và Tôn Sách là lúc còn sống, Tào Tháo ko chiếm lĩnh được Giang Đông, nếu ko, Đại Kiều và Tiểu Kiều khó mà thoát khỏi số phận bị “khóa” trong Đài Đổng Tước của Tào Tháo…

*

Tào Tháo tự là Mạnh Đức, tên thường gọi lúc còn nhỏ là A Man, vốn là người huyện Tiêu, nước Bái nay là huyện Bặc ở tỉnh An Huy, Trung Quốc. Sử chép, Tào Tháo từ nhỏ nhắn là người rất thông minh, ít để ý tới chiếc nhỏ, tính tình phóng túng nhưng rất ham đọc sách, nhất là binh thư.
Tào Tháo là người quyền biến, nhiều mưu mẹo vì thế vậy thường hay nghĩ ra những trò chọc phá nói dối người khác. Chú ruột của Tào Tháo thấy vậy thường mách nhau với Tào Tung, thân phụ của Tào Tháo về những việc làm của cháu.
Tào Tháo biết vậy nghĩ cách, một lần giả bị trúng gió trượt lăn ra. Người chú chạy đi gọi Tào Tung, nhưng lúc thấy thân phụ tới thì Tào Tháo lại tươi tỉnh như thông thường. Tào Tung hỏi nguyên do, Tào Tháo nói rằng: “Vì như thế chú ko thích con nên bày đặt điều xấu thôi”. Từ đó về sau, Tào Tung ko tin lời người chú mách nhau tội của Tào Tháo nữa.
Lúc to, Tào Tháo vẫn thích chơi bời, khác hoàn toàn với những sĩ phu trọng danh tiết, tuy vậy vẫn với những người kính trọng ông như Kiều Huyền, Hứa Tử Tương. Hứa Tử Tương Review Tào Tháo là năng thần (quan xuất sắc) thời trị và gian hùng thời loạn.
Năm 20 tuổi, Tào Tháo thi đỗ hiếu liêm. Ông được quan Kinh Triệu doãn là Tư Mã Phòng (thân phụ của Tư Mã Ý) tiến cử giữ chắc Bắc bộ Uý (coi giữ phía bắc) ở kinh thành Lạc Dương. Sau lúc tới nhiệm sở, Tào Tháo cho đặt roi ngũ sắc trước cửa công đường, hễ ai phạm tội đều trị thẳng tay.

*
Tào Tháo trên phim

Chú của đại thần Kiển Thạc là Kiển Thúc phạm tội vác dao đi đêm, ông sai bắt vào phủ đánh roi thẳng thừng ko vị nể. Vì như thế thế lực Tào Tháo rất rộng lớn nên vụ việc này ông ko bắt gặp rắc rối, tiếng tăm ông cũng từ đó vang khắp kinh thành.
Năm 184, cuộc khởi nghĩa Khăn Vàng do Trương Giác điều khiển bùng phát. Tào Tháo cùng những quân phiệt địa phương và những tướng trong triều đình đàn áp thành công, nên được Hán Linh Đế phong làm Điển quân hiệu uý trong triều.
Tuy nhiên, lúc đó, nhà Hán đã tới hồi mạt vận, hoạn quan và ngoại thích trong triều đấu đá lẫn nhau, dẫn tới việc quân Tây Lương do Đổng Trác đứng thứ nhất kéo vào kinh thành. Đổng Trác xưng làm tướng quốc, lộng quyền, xem thiên tử như cỏ rác.
Chẳng bao lâu sau, những chư hầu ở khắp nơi lại nổi lên chống lại Đổng Trác. Thực tiễn, chư hầu khắp nơi chỉ mượn danh nghĩa diệt Đổng Trác để mở mênh mông địa phận cai trị của tôi. Tào Tháo cũng nhân thời cơ này phát triển lực lượng riêng.
Tới năm Sơ Bình thứ 3, tức năm 192, Tào Tháo chiếm lĩnh được Duyện châu. Tới năm Kiến An thứ nhất, tức năm 194, Tào Tháo nhận được mật chỉ của Hán Hiến Đế tới hộ giá ở Lạc Dương. Tào Tháo nhận lệnh, tới đón Hán Hiến Đế đưa về Hứa Xương.
Trên đây được xem như là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Tào Tháo, bởi lẽ tuy nhiên nhà Hán đã suy mạt nhưng lòng người vẫn tôn trọng. Do vậy, việc Tào Tháo bắt được Hán Hiến Đế trong tay giúp ông ta mà thậm chí “ép thiên tử, lệnh chư hầu” như sau này.
Dưới danh nghĩa của Hán Hiến Đế, trước sau, Tào Tháo đã tiêu diệt những thế lực cát cứ như Lã Bố, Trương Tú, Viên Thuật,… Nhất là Tính từ lúc sau trận chiến Quan Độ, đánh bại thân phụ con Viên Thiệu, Tào Tháo từ từ thống nhất toàn bộ khu vực miền Bắc của Trung Quốc.
Tới năm Kiến An thứ 13, Tào Tháo được tấn phong làm thừa tướng, dẫn hơn 80 vạn quân Nam chinh nhưng bị liên quân Thục – Ngô đánh bại trong trận chiến Xích Bích phải rút chạy về Bắc.
Năm 213, Tào Tháo ép Hiến Đế phong mình làm Ngụy Công, ban cho “cửu tích” gồm: xe ngựa, áo quần, nhà son, đội nhạc, nạp bệ, cung tên, hổ bôn, việt vàng. Ông cắt Ngụy quận và 9 quận khác ở Ký Châu vào lãnh thổ nước Ngụy làm đất ăn lộc.
Nước Ngụy của Tào Tháo với tư cách là một nước chư hầu nằm trong lãnh thổ nhà Hán chính thức hình thành. Tới tháng 11 năm 213, Tào Tháo thiết lập một cỗ máy triều đình nước Ngụy riêng lẻ, với thượng thư lệnh, thị trung và 6 viên khanh.
Năm 216, sau lúc đánh bại Trương Lỗ trở về, Tào Tháo sai Hoa Hâm sẵn sàng và ép Hán Hiến Đế ra chiếu phong mình làm Ngụy Vương. Sau đó, Tào Tháo lập con thứ hai là Tào Phi làm thế tử. Sau này Tào Phi cướp ngôi nhà Hán, lập nên nhà Ngụy mới truy tôn Tào Tháo làm Ngụy Vũ Đế.
“Tam Quốc diễn nghĩa” kể rằng, sau lúc thống nhất phương Bắc, Tào Tháo với ý muốn tiêu diệt Đông Ngô nên kéo hơn 80 vạn binh mã xuống vùng Nam. Gia Cát Lượng phụng mệnh của Lưu Bị sang trọng Giang Đông khuyên Tôn Quyền, lúc bấy giờ là chúa của Đông Ngô liên phù hợp với mình để chống quân Tào.
Để thuyết phục Đông Ngô đồng ý liên minh, Gia Cát Lượng buộc phải thuyết phục được 2 người: Một là Tôn Quyền, hai là Chu Du. Tôn Quyền là chúa của Đông Ngô còn Chu Du đó là thống soái của quân Giang Đông, rất với uy tín.

*
Nàng Tiểu Kiều trên phim

“Tam Quốc diễn nghĩa” viết rằng, sau lúc tới bắt gặp và thuyết phục Tôn Quyền, Gia Cát Lượng cùng Lỗ Túc tới bắt gặp Chu Du. Chu Du vốn chủ trương kháng Tào nhưng lúc thì thầm với Lỗ Túc trước mặt Khổng Minh lại nói:
“Tào Tháo mượn tiếng thiên tử, thì ko nên kháng cự; vả lại thế Tào to lắm, chưa dễ địch nổi. Đánh thì tất thua, mà hàng thì dễ yên. Ý ta đã quyết, ngày mai ta vào hầu chúa công xin sai sứ đi hàng Tào“. Lúc thấy Chu Du và Lỗ Túc tranh luận, Khổng Minh chỉ ngồi thu tay mỉm cười mát.
Lúc được hỏi vì sao mỉm cười, Khổng Minh nói mỉm cười Lỗ Túc ko thức thời, rồi nói: “Tháo rất xuất sắc việc sử dụng binh, thiên hạ không một ai địch nổi. Trước chỉ với Lã Bố, Viên Thiệu, Viên Thuật, Lưu Biểu là dám chống cự. Mấy người ấy đều bị Tháo giết cả rồi, thiên hạ không thể ai nữa! Chỉ với Lưu Dự Châu là ko thức thời, mới dám gượng gạo chống lại, nay thân cô thế cô ở đất Giang Hạ, mất còn chưa chắc chắn ra sao?
Tướng quân quyết kế hàng Tào, để bảo toàn vợ con, phú quý; còn như vận nước thay đổi, phó mặc trời, với chi không mong muốn!” Tiếp đó, Khổng Minh nói với Chu Du rằng mình với một kế ko cần phải làm những gì, chỉ việc dâng cho Tào Tháo 2 người thì quân Tào sẽ cởi giáp cuốn cờ rút lui ngay. Chu Du hỏi: “Sử dụng 2 người nào?”
Khổng Minh đáp: “Tôi lúc còn ở Long Trung từng với nghe nói Tào Tháo cho xây dựng một tòa lầu cao gọi là Đổng Tước Đài rồi tuyển mỹ nữ khắp thiên hạ về nhốt ở đó. Tào Tháo từ lâu đã nghe ở Giang Đông với hai người con của Kiều công, to gọi là Đại Kiều, nhỏ gọi là Tiểu Kiều, đều thuộc hạng nghiêng nước nghiên thành.
Tào Tháo từng thề rằng: Ta với 2 ước muốn, một là quét tinh khiết bốn bể, hoàn thành đế nghiệp, hai là với được 2 nàng Kiều ở Giang Đông, nhốt ở Đổng Tước Đài để vui vẻ những năm cuối đời, được như vậy thì chết cũng ko hối hận.
Rõ, Tào Tháo dẫn quân xuống vùng Nam chẳng qua là vì thế 2 người phụ nữ này. Tướng quân chỉ việc giao nộp 2 nàng Kiều này cho Tào Tháo, tự nhiên quân Tào sẽ rút lui mà ko cần đánh”.
Chu Du hỏi: “Với minh chứng gì?” Khổng Minh nói: “Tào Tháo từng lệnh cho đứa con nhỏ của tôi là Tào Thực viết bài ‘Phú Đổng Tước Đài”. Nói xong, Khổng Minh đọc cho Chu Du nghe bài phú của Tào Thực:
“… Lập tuy nhiên đài ư tả hữu hề! Hữu Ngọc long dữ Kim phụng; Lãm nhị kiều ư Đông Nam hề! Lạc chiêu tịch chí dữ cùng”. (Nghĩa là: … Dựng hai đài ở bên tả bên hữu, với đài Ngọc long, với đài Kim phụng. Nhốt hai nàng Kiều bên Đông Nam; để sớm chiều cùng vui vầy).
Chu Du nghe xong mấy câu ấy, đỏ mặt tía tai, đứng phắt dậy trỏ tay về phương Bắc mà mắng rằng: “Thằng giặc Tào này khinh ta quá chừng!” Khổng Minh vội ngăn lại, nói: “Rất lâu rồi chúa rợ Hung Nô hay xâm lấn bờ cõi, thiên tử nhà Hán còn phải đem công chúa gả cho nó để cầu hoà, nay tướng quân tiếc làm chi hai người đàn bà thường dân ấy?”
Chu Du nói: “Ông chưa rõ Đại Kiều là vợ Tôn Bá Phù, Tiểu Kiều là vợ Du đó”. Khổng Minh giả vờ kinh hồn sệt nói: “Tôi thật vô tình, nói năng lỗ mãng, tội đáng chết, đáng chết!” Chu Du nói: “Ta thề cùng thằng giặc già một còn một mất!” Khổng Minh nói: “Tướng quân nên nghĩ cho chín, kẻo hối về sau“.
Chu Du nói: “Ta đã vâng lời Tôn Bá Phù uỷ thác, lẽ đâu hạ mình hàng Tào. Vừa rồi ta nói thế, là thử lòng nhau đó thôi. Ta từ lúc ở Phiên Dương về trên đây, vẫn với chủ trương đánh miền Bắc; dù dao búa kề đầu cũng ko lay được. Xin Khổng Minh giúp ta một tay, cùng phá giặc Tào“.
Theo như “Tam Quốc diễn nghĩa”, dù ko phải Tào Tháo kéo quân tiến công Đông Ngô vì thế 2 nàng Kiều đi chăng nữa thì họ Tào cũng có thể có ý muốn chiếm đoạt 2 người trẻ trung nổi tiếng đất Giang Đông này. Tuy nhiên, này là lời của phòng tiểu thuyết mà đã là tiểu thuyết thì ko đáng tin chút nào.
Bởi lẽ, cụ thể này trọn vẹn là do tác giả La Quán Trung của “Tam Quốc diễn nghĩa” hư cấu mà ra. Chỉ việc phụ thuộc những mốc lịch sử vẻ vang xác thực mà thậm chí đã cho thấy sự vô lý trong tiểu thuyết của tác gia họ La.
Lịch sử vẻ vang chép rằng, trận Xích Bích ra mắt vào năm Kiến An thứ 13 (năm 208), trong lúc đó, Đổng Tước Đài được xây dựng vào năm Kiến An thứ 15 (năm 210) như vậy, lúc Khổng Minh phụng mệnh Lưu Bị sang trọng Đông Ngô thuyết phục Tôn Quyền và Chu Du thì cả Đài Đổng Tước và bài “Phú Đổng Tước Đài” đều chưa hề tồn tại.

Xem thêm: game pvp trực tuyến

Thêm nữa, La Quán Trung đã thay đổi nguyên văn bài phú của Tào Thực từ “Liên nhị kiều vu Đông Tây hề, Nhược trường ko chi đế đống” (nghĩa là Bắc hai cầu Tây Đông nối lại, Như cầu vồng sáng sủa chói không khí) thành:
“Lãm nhị kiều ư Đông Nam hề! Lạc chiêu tịch chí dữ cùng” (nghĩa là Nhốt hai nàng Kiều bên Đông Nam, để sớm chiều cùng vui vầy). Ở trên đây, La Quán Trung đã đổi từ chữ “liên” (nối) thành chữ “lãm” (bắt giữ) đồng thời cùng lúc hai chữ “nhị kiều” (2 cây cầu) lại được hiểu thành “hai nàng Kiều ở Giang Đông”.
Từ trên đây mà thậm chí xác minh rằng, chuyện Tào Tháo tiến công Giang Đông vì thế hai nàng Kiều là chuyện trọn vẹn bịa đặt. Tuy nhiên Tào Tháo ko phải là lý do Tào Tháo tiến công Đông Ngô, tuy nhiên, Đại Kiều và Tiểu Kiều thực sự là hai mỹ nhân nổi tiếng thời Tam Quốc.
Tính đến nay, sử liệu viết về hai nàng Kiều của đất Giang Đông được tìm thấy rất ít. Sách “Tam Quốc Chí” của Trần Thọ viết: “Tôn Sách tự mình đi đón Chu Du, phong làm Kiến Uy Trung lang tướng, giao cho 2.000 binh mã, 50 ngựa tốt.
Năm đó Chu Du 24 tuổi, những người ở đất Ngô đều gọi là Chu Lang (Chàng Chu). Thời bấy giờ Kiều công với 2 cô đàn bà, đều hàng tuyệt sắc giai nhân. Sách nạp cô chị là Đại Kiều làm vợ, Du lấy Tiểu Kiều”.
Năm Kiến An thứ 4, Tôn Sách nhận hơn 3.000 binh mã từ Viên Thiệu trở về Giang Đông phục hồi sự nghiệp của thân phụ ông. Nhờ sự dốc lòng giúp sức của người các bạn là Chu Du, Tôn Sách cất binh chiếm lĩnh được Hoản thành.
Ở ngoại ô phía đông của Hoản Thành, với một gia trang mênh mông to, cây côi um tùm, tươi mát, đó là nơi ở của Kiều công. Kiều Công với hai cô đàn bà rất xinh trẻ trung, lại thông minh hơn người, nổi tiếng khắp xa sắp.
Vì như thế thế, sau lúc Tôn Sách chiếm lĩnh được Hoản Thành đã nhờ người đưa lễ tới cầu hôn được Kiều công chấp thuận nhờ vậy mới với chuyện Tôn Sách nạp Đại Kiều còn Chu Du nạp Tiểu Kiều làm vợ.
Chuyện kể rằng, ở phía sau nhà của Kiều công với một chiếc giếng cổ, giếng sâu và nước rất trong. Tương truyền, chị em nhà họ Kiều thường ra cạnh giếng để chải tóc, trang điểm. Mỗi lần trang điểm như vậy, hai chị em họ Kiều lại để rơi bụi son xuống giếng.
Lâu dần, những bụi son này tích tụ khiến cho màu nước giếng cũng đổi thành màu son và vị nước cũng có thể có vị son. Do vậy, chiếc giếng cổ ở phía sau nhà của họ Kiều còn có tên thường gọi là “giếng son”.
Thực ra, trong dân gian còn lưu truyền một phiên phiên bản khác của việc “nhị Kiều” lấy Tôn Sách và Chu Du. Người ta nói rằng, việc hai nàng Kiều xinh trẻ trung được gả cho Tôn Sách và Chu Du ko phải là việc mà Kiều công tự nguyện.
Lúc Tôn Sách và Chu Du chiếm lĩnh được Hoản thành, nghe tiếng hai nàng Kiều mới tìm về bức hôn. Hai nàng Kiều đều ko chịu bị ép uổng, định nhảy xuống giếng tự sát. Tuy nhiên, sau đó cả hai nghĩ tới người thân phụ già cô độc của tôi. Một lúc hai người chết đi, người khổ nhất đó là Kiều công.
Vì như thế thế, hai nàng đành ngậm nước thị giác gật đầu đồng ý cuộc hôn nhân với Tôn Sách và Chu Du. Chuyện kể rằng, trước lúc hai nàng Kiều ra đi, họ đã ra giếng khóc, nước thị giác rơi xuống giếng nhuộm đỏ cả giếng.
Thực tiễn thì việc hai chị em Đại Kiều và Tiểu Kiều cùng một lúc gả cho hai hero hào kiệt như Tôn Sách và Chu Du ko phải là chuyện tốt. Tôn Sách hùng lược hơn người, tương lai là chúa của Đông Ngô còn Chu Du nổi tiếng phong lưu, văn võ toàn tài.
Đại Kiều và Tiểu Kiều về làm vợ hai người như vậy mà thậm chí nói là hero bắt gặp mỹ nhân, một cuộc hôn nhân hoàn mỹ. Tuy nhiên chung quy của Đại Kiều và Tiểu Kiều với hai người hero nó lại ko hoàn mỹ như mong đợi.
Năm Tôn Sách lấy Đại Kiều về làm vợ là lúc 24 tuổi, Đại Kiều lúc đó cũng mới chỉ 18. Tuy nhiên, chỉ hai năm sau, lúc Tào Tháo và Viên Thiệu đang giao tranh ở Quan Độ, Tôn Sách định chộp thời cơ đánh úp Hứa Xương đón Hán Hiến Đế, nhằm mục tiêu đoạt lợi thế “ép thiên tử, lệnh chư hầu” của Tào Tháo thì bị thích khách của Hứa Cống hành thích, chết năm 26 tuổi.
Tính ra, Tôn Sách và Đại Kiều chỉ sống với nhau vỏn vẹn với 3 năm vợ ông chồng. Năm đó, Đại Kiều mới chỉ tròn 20 tuổi, đương giới hạn tuổi thanh xuân đang trở thành quả phụ, sát bên chỉ từ lại đứa con còn nằm nôi với Tôn Sách. Từ đó về sau, Đại Kiều chỉ đơn độc lủi thủi sống một mình nuôi nấng đứa nam nhi duy nhất của tôi.
Tiểu Kiều với vẻ như như ý hơn chị gái của tôi một chút. Cô với được cuộc hôn nhân niềm hạnh phúc với Chu Du suốt 12 năm. Chu Du không chỉ có là võ tướng tài năng mà được xem là một tài tử phong lưu, tinh thông âm luật.
Tính đến nay người ta vẫn còn đó lưu truyền câu nói rằng: “Trong khúc nhạc với chỗ sai, Chu Lang chau mày”. Chu Du và Tiểu Kiều tình cảm mặn nồng, bên nhau như hình với bóng. Tiểu Kiều còn cùng Chu Du tham gia trận chiến Xích Bích lừng danh.
Tuy nhiên, sau Xích Bích hai năm, năm 210, Chu Du trở về Giang Lăng, nhưng mắc bệnh và chết trên đường lúc mới 36 tuổi. Trong suốt 12 năm Tính từ lúc lúc lấy Tiểu Kiều, Chu Du là đại tướng thống lĩnh quân Đông Ngô, lập nhiều chiến công hiển hách, nổi tiếng khắp thiên hạ.
Rủi ro, Chu Du đoản thọ, qua đời lúc tuổi đời còn quá trẻ. Lúc Chu Du chết, Tiểu Kiều cũng chưa tới 30. Người ta nói hồng nhan bạc phận, Đại Kiều và Tiểu Kiều xinh trẻ trung nổi tiếng Giang Đông nhưng sau cùng phải sống trong cảnh đơn độc, rét mướt lẽo.
Nói rằng, Tào Tháo ko tiến công Đông Ngô vì thế hai nàng Kiều, tuy nhiên, điều này ko hề với nghĩa Tào Tháo ko để tâm gì tới hai người trẻ trung lừng danh đất Giang Nam này. Tào Tháo vốn là người hero, chí to nuốt cả thiên hạ, tuy nhiên cũng là người theo đuổi sự hưởng lạc và dâm loạn.
Tào Tháo xác thực là với xây dựng Đài Đổng Tước và sau lúc xây xong đã tuyển quá nhiều mỹ nữ về giam ở trên đây để thỏa sức hành lạc. Tào Tháo còn cho mời những thuật sĩ thông thạo phòng trung thuật giúp mình luyện đan và sử dụng những cung nữ này làm vật thí nghiệm.
Sách “Lâm Chương Chí” với chép: “Năm Kiến An thứ 15, Tào Tháo xây dựng Đổng Tước Đài ở phía Tây Bắc Nghiệp Thành. Đài cao 57 trượng, gian chính mênh mông hơn trăm gian, cửa đều làm bằng đồng với chạm khắc hình rồng, ánh sáng sủa chói lòa.
Ở phía đỉnh lầu với một chim đổng tướng, cao một trượng năm thước, hai cánh dang mênh mông như đang bay”. Ngoài Đổng Tước Đài, Tào Tháo còn xây dựng nhiều đài khác như Kim Phượng Đài xây dựng vào năm Kiến An thứ 18, cao 8 trượng, phòng ốc mênh mông tới hơn trăm gian hay Băng Tỉnh Đài ở phía Bắc của Đài Đổng Tước xây vào năm Kiến An thứ 18.
Sau lúc xây dựng xong Đổng Tước Đài, ở mỗi phòng, Tào Tháo cho nhốt một mỹ nữ. Tào Tháo lúc còn sống thường tới những đài này thỏa sức hành lạc, dâm loạn. Tính đến lúc chết, Tào Tháo còn dặn con cháu rằng, mỗi lúc tới ngày mồng một hoặc rằm, lệnh cho những mỹ nữ này lên đài hát cho mình nghe.
Tuy nhiên, rủi ro là những mỹ nữ này sau đó đã biết thành nam nhi của Tào Tháo là Tào Phi nạp làm cung phi của tôi.
Đại Kiều và Tiểu Kiều xinh trẻ trung tới mức nào thì sử sách ko hề ghi chép. Tuy nhiên, với một điều săn chắc rằng, hai nàng Kiều phải thuộc hàng khuynh nước khuynh thành mới mà thậm chí trở thành đối tượng người tiêu dùng ca tụng của những văn nhân từ xưa tới nay.
Vì như thế thế, với lẽ như ý cho Chu Du và Tôn Sách là lúc còn sống, Tào Tháo ko chiếm lĩnh được Giang Đông, nếu ko, Đại Kiều và Tiểu Kiều khó mà thoát khỏi số phận bị “khóa” trong Đài Đổng Tước của Tào Tháo…
Thịnh hànhKỹ năng sốngTruyện ngắnÂm nhạcvideoThông tin cần biếtHot GirlLoveTình yêuLối sốngNgười nổi tiếngẨm thựcTâm lýThủ thuật viettingame.comMusicXã luậnCovid_19Kinh doanhHọc kiếm tiềnBloggerGia đìnhWidget BloggerTai-saoVăn hóaDanh nhânGiải tríSức khỏeTài chính cá nhânQuan điểmĐiện ảnhCâu chuyện thành ngữPhương phápTrắc nghiệmXu hướng mới

*

Chào mừng các bạn tới với viettingame.com! Chúc các bạn và người thân luôn luôn dồi dào tình hình sức khỏe, thành công và thịnh vượng hơn năm cũ.

Xem thêm: Tải về Hungry Shark Evolution V8, Hungry Shark Evolution Mod Apk 8

Tôi là một con người thông thường luôn luôn nỗ lực là chính mình và khao khát làm cho mọi thứ trở nên tốt trẻ trung hơn.Tôi ko biết chắc vì sao mình lại vào trái đất blogger điên rồ này hehehe … Từ lúc tập tễnh bước vào trái đất blog, tôi quan trọng đặc biệt thích trang trí cho blog của tôi. Tôi chính thức làm quen với code, thay đổi toàn bộ những gì mà thậm chí theo ý muốn cho tới lúc vừa ý. Và sở trường đó vẫn âm ỉ cháy trong tôi đến tới giờ đây…

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *