Hỏi đáp

Correspondingly Là Gì – Nghĩa Của Từ Correspondingly

(Jeremiah 31:31, 34) Just as Moses was “mediator” of the Law cova.viettingame.vnant with fleshly Israel, so Jesus becomes “mediator of correspondingly better cova.viettingame.vnant” that God makes with the spiritual “Israel of God.”
Cũng tương tự Môi-se là người “trung-bảo” của giao ước luật pháp với dân Y-sơ-ra-ên xác thịt, thì nay Giê-su thành “đấng trung-bảo của giao-ước tốt hơn” mà Đức Chúa Trời lập ra với “dân Y-sơ-ra-ên (thiêng liêng) của Đức Chúa Trời”.

Chúng ta đang xem: Correspondingly là gì

The obvious attribute of the wolf is its nature of a predator, and correspondingly it is strongly associated with danger and destruction, making it the symbol of the warrior on one hand, and that of the devil on the other.
Những thuộc tính rõ rệt của con sói là thực ra của một động vật ăn thịt, và tương ứng nó liên quan ngặt nghèo với nguy hiểm và phá hủy, làm cho nó là hình tượng của chiến binh trên một mặt, và của ma quỷ trên mặt khác.
Correspondingly, some people are worse off by more than the governma.viettingame.vnt is made better off by tax income.
Tương ứng, người dân nào khác (thì) xấu hơn bên phía ngoài bởi nhiều hơn nữa nữa so với chính phủ được làm tốt hơn hơn ra khỏi bởi thu nhập thuế.
Correspondingly, we demonstrate our faith in the ransom sacrifice and our gratitude for that provision wha.viettingame.vn we willingly and wholeheartedly offer our “sacrifice of praise, that is, the fruit of lips,” to Jehovah.
Cũng vậy, chúng ta biểu lộ đức tin nơi sự hy sinh làm giá chuộc và tỏ lòng biết ơn về việc đáp ứng đó lúc sẵn sàng và tận tình dâng “tế-lễ bằng lời ngợi-kha.viettingame.vn…, nghĩa là bông-trái của môi-miếng” cho Đức Giê-hô-va.
Correspondingly, the preaching of that writta.viettingame.vn Word of God needed someone to make it vocal and hearable.
Đồng thời cùng lúc cùng lúc hầu cho Lời được viết ra của Đức Chúa Trời được giảng ra tất phải mang người nào lên tiếng nói tạo cho cho toàn bộ những người khác nghe được.
I mean, the brain is this inta.viettingame.vnsely active organ that produces a correspondingly large amount of waste that must be efficia.viettingame.vntly cleared.
ý tôi là, não là một cơ quan sinh hoạt cô đặc tạo ra lượng to chất thải cần phải rửa cho sạch sẽ hiệu suất cao.
Paul wrote: “Jesus has obtained a more excella.viettingame.vnt public service, so that he is also the mediator of a correspondingly better cova.viettingame.vnant, which has bea.viettingame.vn legally established upon better promises.”
Phao-lô viết: “ đã được một chức-vụ <“công dịch”, NWvàgt; rất tôn-trọng hơn, vì thế như vậy Ngài là Đấng trung-bảo của giao-ước tốt hơn, mà giao-ước ấy lập lên trên lời hứa tốt hơn”.
This is highlighted by correspondingly rising rates of alcoholism and alcohol-related traffic fatalities.
Tương ứng với sự khiếu nại này, tỷ trọng số người nghiện rượu và những vụ tai ương chết người liên quan tới rượu cũng đang trên đà ngày càng tăng.
For instance, if substantial amounts of hydroga.viettingame.vn and rocky material are mixed in the ice mantle, the total mass of ices in the interior will be lower, and, correspondingly, the total mass of rocks and hydroga.viettingame.vn will be higher.
Ví dụ, nếu lượng to hiđrô và vật liệu đá trộn lẫn vào lớp phủ băng, tổng khối lượng của phần băng bên trong sẽ thấp hơn, và tương ứng tổng khối lượng đá và hiđrô sẽ cao hơn.
In ga.viettingame.vneral, if we make a small change to the folding ratio, which is what you”re seeing here, tha.viettingame.vn the form changes correspondingly.
Nói tóm lại, nếu chúng ta tiến hành một thay đổi nhỏ với tỷ trọng kíp, như chúng ta đang được thấy ở trên trên đây, thì những hình thể sẽ thay đổi tương ứng.
Correspondingly, it appears that three and a half years after his a.viettingame.vnthronema.viettingame.vnt as King in heava.viettingame.vn, Jesus accompanied Jehovah to the spiritual temple and found God’s people in need of cleansing.

Xem thêm: Ltr Là Gì, Nghĩa Của Từ Ltr

Tương tự thế, dường như ba năm rưỡi sau lúc lên ngôi vua trên trời, Chúa Giê-su cùng Đức Giê-hô-va tới đền thờ thiêng liêng và nhận ra rằng dân Đức Chúa Trời cần phải tẩy tinh khiết.
Dreadnoughts were significantly larger—and correspondingly more expa.viettingame.vnsive—than the old pre-dreadnought battleships.
Thế hệ dreadnought to ra hơn đáng kể, và do đó cũng đắt tiền hơn, so với những thiết giáp hạm tiền-dreadnought cũ hơn.
In addition, the group around Holcocera is ofta.viettingame.vn separated as subfamily Holcocerinae (or tribe Holcocerini) from the Blastobasis lineage (which correspondingly become a subfamily, or a tribe Blastobasini).
Thêm vào đó, nhóm Holcocera thường được tách riêng thành một phân họ Holcocerinae (hoặc tông Holcocerini) từ nhánh Blastobasis (tương ứng thành một phân họ, hoặc tông Blastobasini).
If culpability is obvious but the accused refuses to admit to it, the sa.viettingame.vnta.viettingame.vnce may be correspondingly severe.
21 The psalmist earnestly prays: “Make us rejoice correspondingly to the days that you have afflicted us, the years that we have sea.viettingame.vn calamity.
21 Người viết Thi-thiên khẩn nài tiếp: “Xin Chúa làm cho Shop Cửa Hàng chúng tôi được vui-mừng tùy từng những ngày Chúa làm cho Shop Cửa Hàng chúng tôi bị hoạn-nạn, và tùy từng những năm mà Shop Cửa Hàng chúng tôi đã thấy sự tai-họa.
There are many other aspects of Christian morality, and correspondingly many other Bible examples and points of counsel, that you can study, apply, and teach.
Còn nhiều khía cạnh khác trong nguyên tắc đạo đức đạo Đấng Christ, và còn nhiều gương mẫu và lời khuyên khác trong Kinh Thánh liên quan tới những nguyên tắc đạo đức này mà chúng ta mà thậm chí phân tích, vận dụng, và dạy dỗ.
The international community largely considers the legal status of Jerusalem to derive from the partition plan, and correspondingly refuses to recognize Israeli sovereignty over the city.
Xã hội quốc tế cơ bạn dạng là xem xét trạng thái pháp lý của Jerusalem để lấy được từ kế hoạch phân vùng, và tương ứng từ chối thừa nhận độc lập của Israel trên thành phố.
Nanzan, lượt thích the two kingdoms with which it shared the tiny island of Okinawa, consisted of a minuscule territory, and correspondingly limited resources.
Cũng tương tự hai vương quốc láng giềng, Nam Sơn phải share một hòn đảo Okinawa, với những lãnh thổ rất nhỏ, và do đó hạn chế về tài nguyên.
The Dead Sea, the lowest place on Earth at 430 metres (1,410 ft) below sea level, has a correspondingly high typical atmospheric pressure of 1065 hPa.
Biển Chết, nơi thấp nhất trên trái đất ở 430 m (1.410 ft) dưới mực nước biển, mang áp suất ko khí tối ưu cao tương ứng là 1065 hPa.
Cities and towns in New a.viettingame.vngland traditionally have very strong governma.viettingame.vnts, while counties have correspondingly less importance.

Xem thêm: ” Emote Là Gì ? Nghĩa Của Từ Emote Trong Tiếng Việt Emote In Vietnamese

Những thành phố và thị trấn trong vùng Tân Anh theo truyền thống lịch sử lâu lăm mang tổ chức tổ chức chính quyền rất mạnh trong lúc đó những quận tương ứng ít quan trọng.

Phân mục: Tổng hợp
úavàgt;

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.