Hỏi đáp

Chữ Ký Nháy Tiếng Anh Là Gì ? Với Những Loại Chữ Ký Phổ Biến Nào Hiện Nay – viettingame

8va là hiệu viết tắt của coll”ottava và mang nghĩa là “chơi những nốt trong đoạn này cùng với những nốt ở quãng 8 được hiệu”.

Đang xem: Chữ ký nháy tiếng anh là gì

8va stand for coll”ottava, meaning “play the notes in the passage together with the notes in the notated octaves”.
Phenolphtalein là một hợp chất hóa học với công thức C20H14O4 và thường được viết là “HIn” hoặc “phph” trong hiệu viết tắt.
Phenolphthalein is a chemical compound with the formula C20H14O4 and is often written as “HIn” or “phph” in shorthand notation.
(Sáng sủa-thế 22:1-14) Dù vắn tắt, những lời tường thuật này giúp chúng ta hiểu nhiều thêm về đề tài của-lễ hy sinh, như chúng ta sẽ thấy.
(Genesis 22:1-14) These accounts, though brief, shed much light on the subject of sacrifice, as we shall see.
Tên này được thể hiện trong tên miền WATV.ORG được đăng vào tháng 2/2000 viết tắt cho Witnesses of Ahnsahnghong Television.
The name is reflected in the domain name WATV.ORG registered in February 2000 the acronym standing for Witnesses of Ahnsahnghong Television.
Vào tháng 9 năm 2002, Winer cho ra phiên bản sau cùng của RSS 0.92, lúc này gọi là RSS 2.0 và nhấn mạnh “Really Simple Syndication” là nghĩa của ba tự viết tắt RSS.
In September 2002, Winer released a final successor to RSS 0.92, known as RSS 2.0 and emphasizing “Really Simple Syndication” as the meaning of the three-letter abbreviation.
Chúng ta thậm chí thay đổi thời hạn gia hạn (3, 7, 14 hoặc 30 ngày) cho những gói đăng riêng lẻ hoặc tắt thời hạn gia hạn.
You can change the grace period (3, 7, 14 or 30 days) for individual subscriptions or turn off grace periods.
Loại này thậm chí hiệu theo viết tắt là ASM (anti-ship missile) tuy nhiên thường sử dụng hiệu là AShM để tránh nhầm lẫn với những tên lửa ko đối đất cũng đều có hiệu ASM (air-to-surface missile).
A typical abbreviation for the phrase “anti-ship missile is ASM, but AShM can also be used to avoid confusion with air-tosurface missiles, anti-submarine missiles, and anti-satellite missiles.
Krueger đã một phiên bản tóm tắt amici curiae 2018 bày tỏ sự hỗ trợ cho ĐH Harvard trong vụ khiếu nại Sinh viên đòi tuyển sinh vô tư v. Harvard.
Krueger signed a 2018 amici curiae brief that expressed tư vấn for Harvard University in the Students for Fair Admissions v. Harvard lawsuit.

Xem thêm: Làm Việc Độc Lập Để Đạt Hiệu Quả Tối Ưu, Lúc Nào Cần Làm Việc Độc Lập

Chiếc A-7 Corsair II được những phi công gán cho tên lóng là “SLUF” (viết tắt bốn tự: “Short Little Ugly Feller” Tên đồ tể lùn nhỏ xấu xí).
Ngôn từ hiệu người Mỹ da đen (viết tắt trong tiếng Anh BASL) hoặc Biến thể từ ngữ hiệu người da đen (viết tắt trong tiếng Anh BSV) là một phương ngữ của Ngôn từ hiệu Mỹ (ASL) được sử dụng phổ cập nhất của người Mỹ gốc Phi bị khiếm thính tại Hoa Kỳ.
Black American Sign Language (BASL) or Black Sign Variation (BSV) is a dialect of American Sign Language (ASL) used most commonly by deaf African Americans in the United States.
Nhiều người trong cử tọa nỗ lực đoán hai tự ấy viết tắt của từ nào, và một số trong những người đoán đúng, này là tên thường gọi mới của con người!
One sister said: “Speculations were made as to what JW stood for —Just Wait, Just Watch, and the correct one.”
When characters are used as abbreviations of place names, their reading may not match that in the original.
Những ví dụ minh họa là ⟨Æ/æ⟩ (bắt nguồn từ ⟨AE⟩, gọi là “ash”), ⟨Œ/œ⟩ (bắt nguồn từ ⟨OE⟩, thỉnh thoảng gọi là “oethel”), hiệu viết tắt ⟨&⟩ (từ tiếng Latinh et, nghĩa là “và”), và hiệu ⟨ß⟩ (“eszet”, bắt nguồn từ ⟨sz⟩ hoặc ⟨ss⟩ – dạng cổ xưa của chữ s dài ⟨s⟩).
Examples are ⟨Æ/æ⟩ (from ⟨AE⟩, called “ash”), ⟨Œ/œ⟩ (from ⟨OE⟩, sometimes called “oethel”), the abbreviation ⟨&⟩ (from Latin et “and”), and the German symbol ⟨ß⟩ (“sharp S” or “eszet”, from ⟨sz⟩ or ⟨ss⟩, the archaic medial form of ⟨s⟩, followed by a ⟨z⟩ or ⟨s⟩).
So với Sherman, ông chỉ viết trong hồi rất vắn tắt về thời hạn thiếu sinh quân của tôi: Tại trường võ bị, tôi ko phải là người lính gương mẫu, chẳng khi nào được cho làm chức vụ gì, mang chức hạ sĩ suốt 4 năm.
About his time at West Point, Sherman says only the following in his Memoirs: At the Academy I was not considered a good soldier, for at no time was I selected for any office, but remained a private throughout the whole four years.
Hiện mỗi đồng đô la sở hữu ISO 4217 mã BBD và thường được viết tắt với hiệu đô la “$” hoặc, lựachọn, “Bds$” để phân biệt nó khác với dollar-chỉ tên một loại tiền tệ.
The present dollar has the ISO 4217 code BBD and is normally abbreviated with the dollar sign “$” or, alternatively, “Bds$” to distinguish it from other dollar-denominated currencies.
Tuy nhiên, chữ viết tắt mcg lại là hiệu của đơn vị giám sát lỗi thời CGS là millicentigram, tức là bằng 10 microgram.
The non-SI symbol mcg is recommended instead.However, the abbreviation mcg is also the symbol for an obsolete CGS unit of measure known as millicentigram, which is equal to 10 μg.
Cách phân loại này ít thông dụng hơn cách phân loại theo type I và type II, và không như hai loại trên, hiện tại nó ko bao hàm Viết tắt theo tự đầu y khoa.
Acceptance of this classification is less universal than that of type I and type II, and unlike the other two, it is not currently included in Medical Subject Headings.
HGNC tóm tắt phương pháp tiếp cận để đặt tên gen và gán những hiệu (chữ viết tắt tên gen) như sau: hiệu gen phải là duy nhất Hình tượng chỉ nên chứa những chữ mẫu Latin và chữ số Ả Rập Hình tượng ko chứa dấu chấm hay “G” cho gen Hình tượng ko chứa ngẫu nhiên tham chiếu tới những loài mà gen đó mã hóa, ví như “H/h” để chỉ con người.

Xem thêm: Chỉ Số Roa Là Viết Tắt Của Từ Gì ? Ý Nghĩa Và Cách Tính Chỉ Số Roa Chi Tiết Nhất

The HGNC summarises its approach to naming genes and assigning symbols (gene name abbreviations) as follows: gene symbols must be unique symbols should only contain Latin letters and Arabic numerals symbols should not contain punctuation or “G” for gene symbols do not contain any reference to the species they are encoded in, i.e.

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *