Hỏi đáp

Câu Bị Động ( Passive Voice Là Gì, Passive Voice (Câu Bị Động) – viettingame

Câu bị động (Passive Voice) là một trong những phần ngữ pháp quan trọng và phức tạp trong tiếng Anh. Nội dung bài viết này sẽ khiến cho bạn nắm vững quy tắc, cách sử dụng mẫu câu bị động trong từng trường hợp rõ ràng.

Đang xem: Passive voice là gì

Câu bị động trong những thì

Tenses

Active

Passive

Simple Present

S + V + O

S + be + PP.2 + by + O

Present Continuous

S + am/ is/ are + V-ing + O

S + am/ is/ are + being + PP.2 + by + O

Present Perfect

S + has/ have + PP.2 + O

S + has/ have + been + PP.2 + by + O

Simple Past

S + V-ed + O

S + was/ were + PP.2 + by + O

Past Continuous

S + was/ were + V-ing + O

S + was/ were + being + PP.2 + by + O

Past Perfect

S + had + PP.2 + O

S + had + been + PP.2 + by + O

Simple Future

S + will/ shall + V + O

S + will + be + PP.2 + by + O

Future Perfect

S + will/ shall + have + PP.2 + O

S + will + have + been + PP.2 + by + O

Be + going to

S + am/ is/ are + going to + V + O

S + am/ is/ are + going to + be + PP.2 + by + O

Model Verbs

S + model verb + V + O

S + model verb + be + PP.2 + by + O

So với trường hợp câu chủ động sở hữu 2 tân ngữ (trong đó thường xuyên có 1 tân ngữ chỉ người và 1 tân ngữ chỉ vật) như give, show, tell, ask, teach, send… ta muốn nhấn mạnh vào tân ngữ nào thì sẽ đưa tân ngữ đó lên làm chủ ngữ của câu bị động. Do đó, ta thậm chí viết được 2 câu bị động tương ứng với mỗi tân ngữ (O1 và O2) trong câu chủ động thuở đầu.

Ví dụ:

Chủ động

Bị động

I gave him a book

He was given a book (by me)

A book was given to him (by me)

Động từ trong câu chủ động sở hữu giới từ đi kèm theo

Chúng ta ko thể tách giới từ khỏi V mà nó đi cùng. Ta đặt giới từ đó ngay sau V trong câu bị động.

Ví dụ:

Chủ động

Bị động

Someone broke into our house

Our house was broken into

The boys usually picks her up

She is usually picked up by the boys

*

Một số trong những dạng câu bị động đặc trưng

1. Chuyển câu chủ động sở hữu sử dụng to-V thành bị động:

Câu chủ động

Câu bị động

S + V + Sb(Somebody) + to – V + O + …

Mẫu A: S + V + To be + PP.2 + (by Sb)…

Mẫu B: S + V + O + To be + PP.2 + (by Sb)

Mẫu C: Sb + be + PP.2 + to-V + O

Cách 1: Nếu tân ngữ sau to – V trong câu chủ động cũng đó là chủ ngữ trong câu bị động à sử dụng mẫu A

Ví dụ:

Chủ động: I want you to teach me.

Bị động: I want to be taught by you.

Cách 2: Nếu tân ngữ sau to – V trong câu chủ động khác với chủ ngữ trong câu bị động à sử dụng mẫu B

Ví dụ:

Chủ động: I want him to repair my car.

Bị động: I want my car to be repaired by him.

Cách 3: Mà thậm chí sử dụng Somebody trong câu chủ động làm Chủ ngữ của câu bị động là sử dụng mẫu C

Ví dụ:

Chủ động: People don”t expect the police to find out the stolen car.

Bị động: The police aren”t expected to find out the stolen car.

2. Cấu trúc câu chủ động S + V1 + V-ing + O +… thành câu bị động S + V + (that) + O + should be + PP.2 +…

Ví dụ:

Chủ động: She suggests drinking beer at the party.

Bị động: She suggests that beer should be drunk at the party.

3. Mẫu câu chủ động S + V1 + Sb + V-ing + O… thành câu bị động S + V + being + P.P2 +…

Ví dụ:

Chủ động: She remember people taking her to the zoo.

Bị động: She remember being taken to the zoo.

4. Chuyển câu chủ động sử dụng Bare-Infinitive (Động từ nguyên thể không tồn tại To) sau những V chỉ giác quan thành câu bị động :

Câu chủ động

Câu bị động

S + see/ hear/ watch/ look/catch… + Sb + V + O…

Sb + be + seen/ heard/ watched/ looked/ caught… + to – V + O…

Cách chuyển V thành to – V lúc chuyển quý phái câu bị động:

Ví dụ:

Chủ động: I sometimes see him go out.

Bị động: He is sometimes seen to go out.

5. Chuyển câu chủ động sở hữu V-ing sau những V chỉ giác quan quý phái bị động:

Câu chủ động

Câu bị động

S + see/ hear/ watch/ look/ catch… + Sb + V-ing + O…

Sb + be + seen/ heard/ watched/ looked/ caught/ …+ V-ing + O…

Ví dụ:Lúc chuyển quý phái bị động, V-ing vẫn không thay đổi là V-ing

Chủ động

Bị động

I see him bathing her dog now.

He is seen bathing her dog now.

We heard her singing loudly.

She was heard singing loudly.

6. Chuyển câu mệnh lệnh chủ động thành bị động: Sử dụng LET

Câu chủ động

Câu bị động

Xác minh

V + O

Let + O + be + PP.2

Phủ định

Don”t + V + O

Don’t let + O + be + PP.2

Ví dụ:

Chủ động

Bị động

Do the exercise!

Let the exercise be done!

Don”t leave him alone!

Don”t let him be left alone!

Ngoài ra, câu mệnh lệnh chủ động cũng thậm chí chuyển thành bị động với SHOULD trong một trong những trường hợp:

Ví dụ:

Chủ động: Don’t use the car in case it breaks down.

Bị động: The car shouldn’t be used in case it break down.

Xem thêm: Vice Là Gì – Nghĩa Của Từ Vice Trong Tiếng Việt

7. Mẫu câu chủ động Don’t let + Somebody + V + you thành câu bị động Don’t let + yourself + be + P.P2

Ví dụ:

Chủ động: Don”t let the others see you.

Bị động: Don”t let yourself be seen.

8. Mẫu câu chủ động It + be + adj + to – V + O… thành câu bị động It + be + adj + for O + to be + P.P2…

Ví dụ:

Chủ động: It”s very difficult to study English.

Bị động: It”s very difficult for English to be studied.

9. Mẫu câu chủ động It + be + my/ your/ her/ his/ our/ their… + duty + to – V + (O) thành câu bị động I/ You/ She/ He/ We/ They + be + supposed + to – V + (O)

Ví dụ:

Chủ động: It”s their duty to do this job.

Bị động: They are supposed to do this job.

10. Mẫu câu với have/ get:

Câu chủ động

Câu bị động

S + have + Somebody + V + O…

S + have + O + PP.2 + (by + Somebody)

S + get + Somebody + to – V + O…

S + get + O + to be + PP.2 (by + Somebody)

Ví dụ:

Chủ động

Bị động

I had him repair my bike.

I had my bike repaired by him.

We get him to look after our house when we are on business.

We get our house to be looked after (by him) when we are on business.

11. Mẫu câu chủ động S + make/ let/ help… + Somebody + V + O… thành câu bị động Somebody + be + made/ helped + to-V + O…

Eg:

Chủ động: She made me work hard.

Bị động: I was made to work hard.

Ghi chú:

So với mẫu câu chủ động với “to let” lúc chuyển quý phái bị động nên được thay thế bằng dạng bị động của “Allow + to-V”:

Câu chủ động

Câu bị động

S + let + O + V + (O)

Sb + be + allowed + to V + O.

Ví dụ:

Chủ động: She let him enter the room.

Bị động: He was allowed to enter the room.

12. Mẫu câu Sb + need/ deserve… + to-V + Somethings +… thành câu bị động Somethings + need/ deserve… + V-ing + …

Ví dụ:

Chủ động: We need to water the plants everyday.

Bị động: The plants need watering everyday.

13. Câu bị động sở hữu động từ tường thuật

Chủ động: S1 + V1 + that + S2 + V2 + O + …

Một số trong những từ tường thuật (Reporting Verbs = V1) thường gặp gỡ: Think, consider, know, believe, say, suppose, suspect, rumour, declare…So với loại câu này, S thông thường là People/ They…

Mà thậm chí thay đổi câu chủ động này thành câu bị động theo những trường hợp sau:

a. V1 ở Hiện tại đơn – V2 sau That cũng ở Hiện tại đơn

Câu chủ động

Câu bị động

S1 + V1-s/es + that + S2 + V-s/es + O + …

It is + PP.2 của V1 + that + S2 + V-s/es + O + …

S2 + am/ is/ are + PP2 của V1 + to + V + …

Ví dụ:

Chủ động: People say that he always drink a lot of wine.

Bị động: It is said that he always drink a lot of wine. (Or: He is said to always drink a lot of wine.)

b. V1 ở Hiện tại đơn – V2 sau That ở Quá khứ đơn

Câu chủ động

Câu bị động

S1 + V1-s/es + that + S2 + V-ed + O + …

It is + PP.2 của V1 + that + S2 + V-ed + O + …

S2 + am/ is/ are + PP.2 của V1 + to + have + PP.2 của V-ed + O + …

Ví dụ:

Chủ động: Villagers think that he broke into her house.

Bị động: It is thought that he broke into her house. (Or: He is thought to have broken into her house.)

c. V1 ở Quá khứ đơn – V2 sau That cũng ở Quá khứ đơn

Câu chủ động

Câu bị động

S1 + V1-ed + that + S2 + V-ed + O + …

It was + PP.2 của V1 + that + S2 + V-ed + O + …

S2 + was/were + PP.2 của V1 + to + V + O + …

Ví dụ:

Chủ động: The police believed that the murderer died.Bị động: It was believed that the murderer died. (Or: The murderer was believed to die.)

Ngoài ra, còn thậm chí gặp gỡ một trong những trường hợp khác của mẫu câu này

d. V1 ở Hiện tại đơn – V2 sau That ở Hiện tại tiếp tục

Câu chủ động

Câu bị động

S1 + V1-s/es + that + S2 + am/ is/ are + V-ing + O + …

It is + PP.2 của V1+ that + S2 + am/ is/ are + V-ing + O + …

S2 + am/ is/ are + PP2 của V1 + to + be + V-ing + O + …

Ví dụ:

Chủ động: They think that she is living in London

Bị động: It is thought that she is living in London. (Or: She is thought to be living in London.)

e. V1 ở Hiện tại đơn – V2 sau That ở Quá khứ tiếp tục

Câu chủ động

Câu bị động

S1 + V1-s/es + that + S2 + was/ were + V-ing + O + …

It is + PP2 của Reporting Verb + that + S2 + was/ were + V-ing + O + …

S2 + am/ is/ are + PP2 of Reporting Verb + to + have + been + V-ing + O + …

Ví dụ:

Chủ động: We think that they were doing homework.

Bị động: It is thought that they were doing homework. (Or: They are thought to have been doing homework.)

Ghi chú:

Nếu V ở mệnh đề trước và sau “That” trong câu chủ động được chia cùng thời thì lúc chuyển quý phái bị động, ta sử dụng “to-V”

Ví dụ:

Chủ động: They rumored that the man killed his wife.

Bị động: The man is rumored to kill his wife.

Nếu V ở mệnh đề trước và sau “That” trong câu chủ động được chia ở 2 thì không giống nhau, lúc chuyển thành bị động, ta sử dụng “to + have + PP.2”

Ví dụ:

Chủ động: They rumor that the man killed his wife.

Bị động: The man is rumored to have killed his wife.

Xem thêm: Top 15 trò chơi Hành Đông Offline Hay Cho Pc 2015, Top trò chơi Offline Hay Nhất Cho Pc, Máy tính

Trên trên đây là toàn bộ kỹ năng về câu bị động (Passive Voice) mà a.viettingame.vn đã tổng hợp và gửi tới các bạn. Hy vong, qua nội dung bài viết này các bạn sở hữu thêm nhiều kỹ năng và hoàn thiện hơn phần ngữ pháp tiếng Anh của tôi. Các bạn cũng nhớ rằng luyện tập thường xuyên để trau dồi và sử dụng chúng tốt hơn khiến cho bạn sớm tự tin tiếp xúc tiếng Anh mỗi ngày.

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.