Tin tổng hợp

Cách Sử Dụng Who Whom Whose, Mệnh Đề Quan Hệ Trong Tiếng Anh – viettingame

Mệnh đề quan hệ là một chủ điểm quan trọng, cần cầm vững trong họctiếng anh. Bài thời điểm ngày hôm nay viettingame.com Reviewsẽ share tới chúng ta chủ đề này.

Đang xem: Cách sử dụng who whom whose

*

Mệnh đề (Clause) là một phần của câu, nó mà thậm chí bao hàm nhiều từ hay mang cấu trúc của cả một câu. Mệnh đề quan hệ sử dụng để lý luận rõ hơn về danh từ đứng trước nó.
Xét ví dụ sau:The woman who is wearing the T-shirt is my girlfriend.Trong câu này phần được viết chữ nghiêng được gọi là một relative clause, nó đứng sau “the woman” và sử dụng để xác định danh từ đó.Nếu bỏ mệnh đề này ra chúng ta vẫn mang một câu hoàn hảo:The woman is my girlfriend.

Đại từ quan hệ

Cách sử dụng

Ví dụ

Who

Làm chủ ngữ, thay mặt ngôi người

I told you about the womanwho lives next door.

which

Làm chủ ngữ hoặc tân ngữ, thay mặt ngôi trang bị, động vậtBổ sung cho tất cả câu đứng trước nó

Do you see the catwhich is lying on the roof?He couldn’t readwhich surprised me.

whose

Chỉ sở hữu cho tất cả những người và vật

Do you know the boywhose mother is a nurse?

whom

Đại diện thay mặt cho tân ngữ chỉ người

I was invited by the professorwhom I met at the conference.

That

Đại diện thay mặt cho chủ ngữ chỉ người, vật, quan trọng đặc biệt trong mệnh đề quan hệ xác định (who, which vẫn mang thê sử dụng được)

I don’t lượt thích the tablethat stands in the kitchen.

B.Relative Clauses -Mệnh đề quan hệ

Mệnh đề quan hệ (mệnh đề tính từ) chính thức bằng những đại từ quan hệ: who, whom, which, that, whose hay những trạng từ quan hệ: why, where, when. Mệnh đề quan hệ sử dụng để bổ nghĩa cho danh từ đứng trước nó.

I. Những đại từ quan hệ

1. WHO

– làm chủ từ trong mệnh đề quan hệ

– thay thế cho danh từ chỉ người

….. N (person) + WHO + V + O

2. WHOM

– làm túc từ cho động từ trong mệnh đề quan hệ

– thay thế cho danh từ chỉ người

…..N (person) + WHOM + S + V

3. WHICH

– làm chủ từ hoặc túc từ trong mệnh đề quan hệ

– thay thế cho danh từ chỉ vật

….N (thing) + WHICH + V + O….N (thing) + WHICH + S + V

4. THAT

– mà thậm chí thay thế cho vị trí của who, whom, which trong mệnh đề quan hệ quan hệ xác định

* Những trường hợp thường sử dụng “that”:

– lúc đi sau những hình thức so sánh nhất

– lúc đi sau những từ: only, the first, the last

– lúc danh từ đi trước bao gôm từ đầu đến chân và vật

– lúc đi sau những đại từ bất định, đại từ phủ định, đại từ chỉ số lượng: no one, nobody, nothing, anyone, anything, anybody, someone, something, somebody, all, some, any, little, none.

Ex: He was the most interesting person that I have ever met.

It was the first time that I heard of it.

These books are all that my sister left me.

She talked about the people and places that she had visited.

* Những trường hợp ko sử dụng that:

– trong mệnh đề quan hệ ko xác định

– sau giới từ

5. WHOSE

Sử dụng để chỉ sở hữu cho danh từ chỉ người hoặc vật, thường thay cho những từ: her, his, their, hoặc hình thức ‘s

…..N (person, thing) + WHOSE + N + V ….

*

II. Những trạng từ quan hệ

1. WHY: mởđầu cho mệnh đề quan hệ trong tiếng Anhchỉ lý do, thường thay cho cụm for the reason, for that reason.

…..N (reason) + WHY + S + V …

Ex: I don’t know the reason. You didn’t go to school for that reason.

→I don’t know the reason why you didn’t go to school.

2. WHERE: thay thế từ chỉ xứ sở, thường thay cho there

….N (place) + WHERE + S + V ….

(WHERE = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: a/ The khách sạn wasn’t very clean. We stayed t that khách sạn.

→The khách sạn where we stayed wasn’t very clean.→The khách sạn at which we stayed wasn’t very clean.

Xem thêm: Doanh Thu Lã  Gã¬? Phã¢N BiệT Doanh Thu, Doanh Thu ThuầN Vã  Doanh Thu Rã²Ng

3. WHEN: thay thế từ chỉ thời hạn, thường thay cho từ then

….N (time) + WHEN + S + V …

(WHEN = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: Do you still remember the day? We first met on that day.

→Do you still remember the day when we first met?→Do you still remember the day on which we first met?

I don’t know the time. She will come back then. →I don’t know the time when she will come back.

III.Những loại Mệnh đề quan hệ

Với hai loại mệnh đề quan hệ: mệnh đề quan hệ xác định và mệnh đề quan hệ ko xác định.

Mệnh đề quan hệ xác định (Defining relative clauses): là mệnh đề được sử dụng để xác định danh từ đứng trước nó. Mệnh đề xác định là mệnh đề quan trọng cho ý nghĩa của câu, không tồn tại nó câu sẽ không còn đủ nghĩa. Nó được sử dụng lúc danh từ là danh từ ko xác định và ko sử dụng dấu phẩy ngăn cách nó với mệnh đề chính.Mệnh đề quan hệ ko hạn định (Non-defining relative clauses): là mệnh đề hỗ trợ thêm thông tin về một người, một vật hoặc một sự việc đã được xác định. Mệnh đề ko xác định là mệnh đề ko nhất thiết phải mang trong câu, không tồn tại nó câu vẫn đủ nghĩa. Nó được sử dụng lúc danh từ là danh từ xác định và được ngăn cách với mệnh đề chính bằng một hoặc hai dấu phẩy (,) hay dấu gạch ngang (-)

Ex: Dalat, which I visited last summer, is very beautiful. (Non-defining relative clause)

Note: để hiểu một khi sử dụng mệnh đề quan hệ ko xác định, ta lưu ý những điểm sau:

– Lúc danh từ mà nó bổ nghĩa là một danh từ riêng

– Lúc danh từ mà nó bổ nghĩa là một tính từ sở hữu (my, his, her, their)

– Lúc danh từ mà nó bổ nghĩa la một danh từ đi với this , that, these, those

IV. Một vài lưu ý trong mệnh đề quan hệ

1. Nếu trong mệnh đề quan hệ mang giới từ thì giới từ mà thậm chí đặt trước hoặc sau mệnh đề quan hệ (chỉ vận dụng với whom và which.)

Ex: Mr. Brown is a nice teacher. We studied with him last year.→Mr. Brown, with whom we studied last year, is a nice teacher.→Mr. Brown, whom we studied with last year, is a nice teacher.

2. Thậm chí sử dụng which thay cho tất cả mệnh đề đứng trước.

Ex: She can’t come to my birthday party. That makes me sad. → She can’t come to my birthday party, which makes me sad.

3. Ở vị trí túc từ, whom mà thậm chí được thay bằng who.

Ex: I’d lượt thích to talk to the man whom / who I met at your birthday party.

4. Trong mệnh đề quan hệ xác định , chúng ta mà thậm chí bỏ những đại từ quan hệ làm túc từ:whom, which.

5. Những cụm từ chỉ số lượng some of, both of, all of, neither of, many of, none of … mà thậm chí được sử dụng trước whom, which và whose.

Ex: I have two sisters, both of whom are students. She tried on three dresses, none of which fitted her.
Mệnh đề quan hệ chứa những đại từ quan hệ làm chủ từ who, which, that mà thậm chí được rút gọn thành cụm hiện tại phân từ (V-ing) hoặc quá khứ phân từ (V3/ed).

* Nếu mệnh đề quan hệ là mệnh đề chủ động thì rút thành cụm hiện tại phân từ (V-ing).

a/ The man who is standing over there is my father. →The man standing over there is my father.b/ The couple who live next door to me are professors. →The couple living next door to me are professors.

* Nếu mệnh đề quan hệ là mệnh đề bị động thì rút thành cụm quá khứ phân từ (V3/ed). Ví dụ:

a/ The instructions that are given on the front page are very important. →The instructions given on the front page are very important.b/ The book which was bought by my mother is interesting. → The book bought by my mother is interesting.

2. Mệnh đề quan hệ được rút thành cụm động từ nguyên mẫu

Mệnh đề quan hệ được rút thành cụm động từ nguyên mẫu (To-infinitive) lúc trước đại từ quan hệ mang những cụm từ: the first, the second, the last, the only hoặchình thức so sánh hàng đầu. Ví dụ

a/ John was the last person that got the news. → John was the last person to get the news.

b/ He was the best player that we admire. → He was the best player to be admired.

c/ He was the second man who was killed in this way. → He was the second man to be killed in this way.

Xem thêm: Sonde Jj Là Gì – Vài Điều Về Sonde Jj

+ The woman,whois very clever and beautiful is my aunt

Được giản lược thành: The woman,clever and beautiful is my aunt.

4. Loại bỏ đại từ quan hệ và to be trước một ngữ giới từ (một giới từ mở đầu kết phù hợp với những danh từ theo sau)

Ví dụ:

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *