Tin tổng hợp

60+ Từ Vựng Tiếng Anh Về Những Môn Học Bằng Tiếng Anh, Từ Vựng Tiếng Anh Về Những Môn Học

Mỗi chúng ta đều dành ít nhất 12 năm tới trường, mà thậm chí nói việc học hành đóng vai trò rất bao la to và quan trọng trong cuộc đời mỗi người. Nhưng chúng ta sở hữu một khi tự hỏi tên những môn học đó trong tiếng Anh là gì ko? Nào hãy cùng nhau nhau chúng mình mở mênh mông thêm vốn từ vựng tiếng Anh về những môn học nhé. Hiểu thêm cách gọi của những môn học này sẽ vừa giúp cho cho chúng ta tiếp xúc tốt hơn, vừa thuận tiện trong việc tra cứu giúp vớt tài liệu đấy.

Chúng ta đang xem: Từ vựng tiếng anh về những môn học

Hướng dẫn học từ vựng tiếng Anh về những môn học cùng eJOY

Trước tiên chúng ta cần cài eJOY eXtension cho trình duyệt Chrome

Cài eXtension miễn phí

Bôi đen từ vựng ở trong câu để tra từ và nhấn vào nút “Add” từ

Chủ đề 1 – Những môn khoa học tự nhiên

*
Science noun

/’saiəns/

The intellectual and practical activity encompassing the systematic study of the structure and behaviour of the physical and natural world through observation and experiment.

khoa học

Ví dụ: Science is an integral part of life. (Khoa học là một phần tất yếu đuối hèn của cuộc sống thường ngày thường ngày.)

*
Mathematics noun

/,mæθə’mætiks/

The abstract science of number, quantity, and space, either as abstract concepts (pure mathematics), or as applied to other disciplines such as physics and engineering (applied mathematics)

toán học

hay viết tắt thành math

Ví dụ: I’m rather bad at math. (Tôi học khá xoàng toán.)

Physics noun

/’fiziks/

The branch of science concerned with the nature and properties of matter and energy.

vật lý cơ cơ

Ví dụ: One of the first lessons of physics is always measuring. (Một trong những bài học trước hết trong môn vật lý cơ cơ luôn luôn luôn luôn là giám sát.)

*
Chemistry noun

/’kemistri/

The branch of science concerned with the substances of which matter is composed, the investigation of their properties and reactions, and the use of such reactions to form new substances.

hóa học

Ví dụ: We get to carry out some experiments during chemistry class. (Bọn em được làm thí nghiệm trong giờ hóa.)

*
Biology noun

/bai’ɒlədʒi/

The study of living organisms.

sinh vật học

Ví dụ: Through biology, we know that human beings account for a tiny fraction in the animal kingdom. (Học viên học, ta mới biết loài người chỉ là một phần nhỏ trong giới động vật.)

*
Astronomy noun

/əs’trɔnəmi/

The branch of science which thanh toán with celestial objects, space, and the physical universe as a whole.

thiên văn học

tránh để bị nhầm lẫn với astrology – chiêm tinh thuật (horoscope,…)

Ví dụ: We can learn the formation and death of stars in astronomy. (Chúng ta được học về việc hình thành cũng như loại chết của những vì như thế thế sao trong môn thiên văn.)

*
Algebra noun

/’ældʒibrə/

The part of mathematics in which letters and other general symbols are used to represent numbers and quantities in formulae and equations.

đại số

Ví dụ: They put letters into problems of algebra, as if numbers alone aren’t hard enough. (Bài toán đại số sở hữu thêm cả chữ loại, như thể số ko thôi chưa đủ khó.)

*
Geometry noun

/dʒi’ɔmitri/

The branch of mathematics concerned with the properties and relations of points, lines, surfaces, solids, and higher dimensional analogues.

hình học

Ví dụ: Basic geometry starts with getting familiar with shapes. (Hình học cơ phiên phiên bản chính thức từ làm quen với những khối hình.)

*
Calculus noun

/’kælkjʊləs/

The branch of mathematics that thanh toán with the finding and properties of derivatives and integrals of functions.

giải tích

Ví dụ: Two main branches of calculus are differentiation and integration. (Hai nhánh chính của giải tích là đạo hàm và tích phân.)

Chúng ta mà thậm chí xem video dưới phía trên để ôn lại một vài từ trên nhé

Chủ đề 2 – Những môn khoa học xã hội (tới trình độ THPT)

*
Literature noun

/’litrət∫ə/

Written works, especially those considered of superior or lasting artistic merit.

văn học, ngữ văn

Ví dụ: Yasunari Kawabata, Mori Ogai, Yukio Mishima, Natsume Soseki,… are major figures of Japanese literature. (Yasunari Kawabata, Mori Ogai, Yukio Mishima, Natsume Soseki,… là những tượng đài của văn học Nhật Phiên phiên bản.)

*
History noun

/’histri/

The study of past events, particularly in human affairs.

lịch sử hào hùng hào hùng

Ví dụ: Studying history, we see that the 20th century was really tumultuous. (Học lịch sử hào hùng hào hùng, ta thấy thế kỷ 20 đầy biến động.)

*
Geography noun

/dʒi’ɒgrəfi/

The study of the physical features of the earth and its atmosphere, and of human activity as it affects and is affected by these.

địa lý

Ví dụ: One of Russia’s geography problem is that she has so little tương tác with warm waters. (Một trong những vấn đề địa lý của nước Nga là nước này ko tiếp xúc nhiều với vùng biển ấm.)

*
Ethics noun

/’eθiks/

The branch of knowledge that thanh toán with moral principles.

đạo đức, luân lý học

Ví dụ: I doubt that studying ethics under this system, we actually understand true virtues and vices. (Tôi ngờ rằng học đạo đức trong khối khối hệ thống này giúp ta hiểu phẩm hạnh và suy đồi thực sự.)

*
Foreign language noun

/’fɒrən ‘læηgwidʒ/

A language originally from another country. It is also a language not spoken in the native country of the person referred to.

ngoại ngữ

Ví dụ: English is the most studied foreign language. (Tiếng Anh là ngoại ngữ được học nhiều nhất.)

Chủ đề 3 – Những môn khoa học xã hội (trình độ ĐH trở lên trên trên)

*
Linguistics noun

/liη’gwistiks/

The scientific study of language and its structure, including the study of grammar, syntax, and phonetics.

ngôn từ học

Ví dụ: I thought linguistics only concerns with matters such as origins of languages and has nothing to do with math – boy was I wrong. (Tôi cứ ngỡ ngôn từ học chỉ để tâm tới những vấn đề như nguồn gốc ngôn từ và ko dính dáng gì tới toán – tôi đã nhầm to.)

*
Economics noun

/,i:kə’nɒmiks/ hoặc /,ekə’nɒmiks/

The branch of knowledge concerned with the production, consumption, and transfer of wealth.

Xem thêm: ” Authorized Capital Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Authorized Share Capital Là Gì

tài chính học

Ví dụ: Too many people take economics these days. (Dạo này nhiều người tìm học tài chính quá.)

Psychology noun

/sai’kɒlədʒi/

The scientific study of the human mind and its functions, especially those affecting behaviour in a given context.

tư tưởng học

Ví dụ: If you don’t study psychology – or don’t consult with those who do, you shouldn’t claim so certainly that you have some sort of mental illness. (Nếu như người sử dụng ko theo tư tưởng học – hay là ko nhờ những những những người có hiểu biết tư vấn, chúng ta ko nên xác định săn chắc chúng ta sở hữu bệnh tư tưởng.)

*
Philosophy noun

/fi’lɔsəfi/

The study of the fundamental nature of knowledge, reality, and existence, especially when considered as an academic discipline.

triết học / triết lý

Ví dụ: Studying philosophy is lượt thích jumping in a rabbit hole. (Học triết như nhảy vào hố ko đáy.)

*
Sociology noun

/,səʊsiˈɒlədʒi/

The study of the development, structure, and functioning of human society.

xã hội học

Ví dụ: Sociology focuses on the functioning of society, how humans interacts with one another. (Xã hội học triệu tập vào cách xã hội vận hành, cách con người tiếp xúc với nhau.)

Anthropology noun

/,ænθre’pɒlədʒi/

The study of human societies and cultures and their development.

nhân chủng học

Ví dụ: Meanwhile, anthropology concentrates on different cultures. (Còn nhân chủng học sử dụng rộng thoải mái tới những tộc người và nền văn hóa truyền thống truyền thống lịch sử ko giống nhau.)

*
Archaeology noun

/,ɑ:ki’ɒlədʒi/

The study of human history and prehistory through the excavation of sites and the analysis of artefacts and other physical remains.

khảo cổ học

Ví dụ: How long does it take to turn grave robbing into archaeology? (Mất bao lâu thì trộm mộ trở thành khảo cổ?)

Chúng ta mà thậm chí xem video này để học lại những từ trong 2 mục trên nhé:

Chủ đề 4 – Những môn thẩm mỹ và nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp

*
Fine arts noun

/fain ɑ:ts/

Art (such as painting, sculpture, or music) concerned primarily with the creation of beautiful objects.

mỹ thuật

Ví dụ: Historically, the five main fine arts were painting, sculpture, architecture, music, and poetry. (Trong lịch sử hào hùng hào hùng, mỹ thuật bao hàm hội họa, điêu khắc, kiến trúc, âm nhạc và thi ca.) (trích wikipedia về fine art.)

*
Painting noun

/ˈpeɪntɪŋ/

1. The action or skill of using paint, either in a picture or as decoration.

hội họa

Ví dụ: Painting has an interesting history. (Hội họa sở hữu lịch sử hào hùng hào hùng phát triển rất thú vị.)

2. A painted picture.

bức tranh

Ví dụ: Someone stole all the paintings in my living room. (Ai đó ăn trộm mọi bức tranh treo trong phòng khách tôi mất rồi.)

*
Sculpture noun

/’skʌlpt∫ə/

The art of making two- or three-dimensional representative or abstract forms, especially by carving stone or wood or by casting metal or plaster.

điêu khắc

Ví dụ: Ancient sculptures is a great way to study parts of history. (Những bức điêu khắc cổ là một cách học một phần lịch sử hào hùng hào hùng rất tốt.)

*
Architecture noun

/ˈɑːkɪtɛktʃə/

The art or practice of designing and constructing buildings.

kiến trúc

Ví dụ: My favourite type of architecture is brutalism. (Kiểu kiến trúc tôi thích là theo trường phái thô mộc.)

*
Music noun

/’mju:zik/

The art or science of composing or performing music.

âm nhạc

Ví dụ: I put on music all the time to avoid being alone with my own thoughts. (Tôi bật nhạc mọi lúc để ko phải ở một mình với suy nghĩ của phiên phiên bản thân.)

*
Poetry noun

/ˈpəʊɪtri/

Literary work in which the expression of feelings and ideas is given intensity by the use of distinctive style and rhythm; poems collectively or as a genre of literature.

thơ, thi ca

Ví dụ: I haven’t seen Burning*, but I think Poetry* is Lee Chang-dong’s best work. (Tôi chưa xem Thiêu Đốt, nhưng tôi nghĩ Thi Ca là tác phẩm hay nhất của Lee Chang-dong.)

Appreciation noun

/ə,pri:∫i’ei∫n/

Recognition and enjoyment of the good qualities of someone or something.

cảm thụ

Ví dụ: Each art form has a different way of appreciation. (Mỗi quy mô thẩm mỹ và nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp lại sở hữu cách cảm thụ ko giống nhau.)

Aesthetics noun

/i:s’θetiks/

A set of principles concerned with the nature and appreciation of beauty.

mỹ học

Tiếng Anh-Mỹ đánh vần là esthetics.

Ví dụ: Vaporwave borrows a lot from 80s and Northeast Asian aesthetics. (Vaporwave mượn nhiều yếu đuối hèn tố mỹ học từ thập niên 80 cũng như từ vùng Đông Bắc Á.)

Cài eXtension miễn phí

Bài tập ôn luyện

1. Xếp những từ vào 2 cột sau

Nature sciences

Social sciences

math, literature, philosophy, physics, biology, chemistry, archaeology, astronomy, economics, anthropology, calculus, sociology, geography, algebra

2. Nối tên những môn học với tính từ tương ứng

a. Chemistry

A. Historical

b. Algebra

B. Literary

c. History

C. Musical

d. Sociology

D. Chemical

e. Music

E. Physical

f. Physics

F. Geometric

g. Ethics

G. Algebraic

h. Economics

H. Sociological

i. Literature

j. Geometry

I. Ethical

J. Economic

Lưu ýHistorical /hɪˈstɒrɪk(ə)l/ Tức là: liên quan tới môn lịch sử hào hùng hào hùng, thuộc về lịch sử hào hùng hào hùng

Historic /hi’stɒrik/ Tức là: sở hữu ý nghĩa, vai trò quan trọng trong lịch sử hào hùng hào hùng

Economical /ɛkəˈnɒmɪk(ə)l/ là: tiết kiệm ngân sách tiền bạc, sở hữu tính tài chính

Economic /ˌiːkəˈnɒmɪk/ là: liên quan tới nền tài chính/tài chính học

3. Vấn đáp những thắc mắc sau

Name three branches you know of mathematics?Which one is an actual science, astronomy or astrology?What did fine arts consist of historically?What’s the difference between anthropology and sociology?

Những các bạn hãy để lại câu vấn đáp của con người ở phần comment nhé!

Hãy nhờ rằng lưu lại và ôn tập những từ vựng tiếng Anh về những môn học thường xuyên nhé. eJOY eXtension sẽ là trợ thủ đắc lực nếu như người sử dụng cảm thấy cần sự trợ giúp đấy.

Xem thêm: trò chơi Cảnh Sát Bắn Súng Offline, Tải trò chơi Virtua Cop 2

Trên phía trên mình mới chỉ nhắc qua tới một vài môn học nổi trội. Nếu mình thích tăng vốn từ của tớ về chủ đề này hay nhiều chủ đề khác, chúng ta mà thậm chí xem thêm bộ từ 3000 Smart Words trên website eJOY Go nhé.

Thể loại: Tổng hợp

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.